La consellera d’Universitats torna a oblidar-se que la llei de prevenció de riscos laborals reconeix el dret de participació i de consulta a les treballadores i els treballadors, i ignora de nou el personal delegat de prevenció de les universitats per a establir mesures que afecten la seua seguretat.

En la reunió del dia 6 de setembre, les rectores i els rectors de les universitats valencianes van acordar amb la consellera de Sanitat i la consellera d’Universitats que l’estudiantat tornarà a les aules de manera presencial al 100%.

Posteriorment, el rector de la UPV ha sotmés aquesta qüestió al Comité de Seguretat i Salut (CSS) de la UPV, en contra del que estableix la llei de prevenció.

El CSS ha aprovat les directrius següents, solament amb el vot favorable de l’administració:

  1. El 100% de l’estudiantat assistirà de manera presencial a les aules i als laboratoris docents, amb la distància interpersonal més gran possible.
  2. S’exigirà a l’estudiantat l’assistència amb màscara FFP2 de manera obligatòria, i amb mesuradors de CO₂ quan la Universitat en dispose.

Per al PDI, PAS i PI, el protocol COVID UPV continua vigent, fins i tot la distància interpersonal, diferent de la distància entre estudiants.

El CSS es reunirà pròximament per a actualitzar aquest protocol si es considera pertinent.