[layerslider id=”4″]

Guia de la carrera professional del PAS

La carrera professional horitzontal suposa el reconeixement individualitzat del desenvolupament professional aconseguit pel personal funcionari i laboral com a conseqüència de la valoració de la seua trajectòria i actuació professional, de la qualitat dels treballs realitzats, dels coneixements adquirits i del resultat de l’avaluació de l’acompliment.

El Decret 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment, del personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat que és el que la Llei de Pressupostos de la Generalitat diu que s’ha de prendre com a model a les universitats públiques, i al qual la Universitat Politècnica de València es va adherir de forma voluntaria per acord de la Mesa de negociació del PAS de 25 de novembre, no és més que un desenvolupament d’un dret dels empleats públics reconegut en els articles 16 i 17 de l’EBEP.

Posteriorment, i després de la sentència 803/2015, de 21 de desembre del Tribunal Suprem, sobre la incorporació del personal interí, s’aprova el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’exercici, del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat, a la qual  es va adherir la UPV de forma voluntària per acord de la Mesa de negociació del PAS de 4 de setembre de 2019.

En definitiva, la carrera professional és un nou concepte retributiu que s’afegeix als existents en les nostres nòmines.

La disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017 diu textualment el següent:

Amb efectes 1 de gener de 2017, s’iniciarà el procés d’implantació progressiva del complement de carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fix d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

El procés esmentat s’ajustarà als criteris i condicions establits en el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’exercici, del personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat, i en aquest sentit els imports corresponents a cada un dels grups, i els seus corresponents graus, seran equivalents als reconeguts per al personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat.

S’estableix un període transitori d’implantació progressiva del sistema que tindrà una duració de tres exercicis pressupostaris comptats des de l’1 de gener de 2017. La seua aplicació es farà amb caràcter homogeni per al conjunt de les universitats públiques valencianes, i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic, i en tot cas, amb l’informe previ favorable de les conselleries amb competències en matèria d’universitats i hisenda.

L’accés i la progressió en el sistema de carrera horitzontal són voluntaris en el Decret 211/2018, de la mateixa manera que ho són la resta de modalitats de promoció professional existents (participació en procediments de provisió o de promoció interna en les seves diferents modalitats).

En conseqüència, es tractarà de procediments que s’hauran d’iniciar a instància de part, mitjançant la presentació de l’oportuna sol·licitud i l’acreditació del compliment dels requisits que en el cas de la Universitat Politècnica de València es farà mitjançant la intranet o la seu electrònica.

A l’efecte de l’enquadrament inicial en el nivell corresponent, es tindran en compte els serveis prestats en qualsevol administració pública, en cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales d’igual classificació professional que la del cos, agrupació professional o escala des de la qual s’accedeix.

El personal funcionari de carrera que es trobe en excedència automàtica per estar prestant serveis com a personal funcionari de carrera en un altre grup o subgrup, pot sol·licitar el reconeixement del corresponent nivell de carrera en el grup en el qual es trobe en la situació d’excedència, només als efectes de percebre un complement compensatori per la diferència existent entre la quantia que percep en el grup o subgrup en què es troba en actiu i la que els correspondria en el mateix.

Produït l’enquadrament inicial, per a la progressió només es tindran en compte els serveis prestats en cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales que pertanguen al mateix itinerari professional del mateix grup o subgrup de classificació.

Segons el Decret 211/2018, la progressió en el sistema de carrera horitzontal requerirà un temps mínim d’exercici professional en cada un dels nivells de carrera, així com la valoració positiva d’acord amb un sistema de puntuació objectiu. Una vegada reconegut un grau de carrera professional, aquest es defineix com consolidat i irreversible.

Els mèrits de les àrees de valoració s’hauran d’obtindre durant el període de temps comprés entre el reconeixement del GDP immediatament anterior i aquell a què es pretén accedir.

No es tindran en compte més d’una vegada els mateixos mèrits i temps d’exercici professional per a l’accés a diferents graus de desenrotllament professional, ni per a la progressió en altres cossos o agrupacions professionals funcionarials.

La carrera professional horitzontal s’estructurarà, per a tots els cossos, agrupacions professionals i escales, en quatre nivells, més un inicial o d’accés, que no comportarà retribució.

Per progressar al grau de desenvolupament professional (GDP) superior de carrera, es requeriran els temps mínims de permanència que s’estableixen a continuació:

Per al personal funcionari de carrera o laboral fix:

 • GDP d’accés: menys de 5 anys d’antiguitat
 • GDP I: 5 anys de permanència en el GDP d’accés.
 • GDP II: 5 anys de permanència en el GDP I.
 • GDP III: 6 anys de permanència en el GDP II.
 • GDP IV: 6 anys de permanència en el GDP III.

Per al personal interí:

 • DPCR d’accés: menys de 5 anys d’antiguitat
 • DPCR I: 5 anys de permanència en el DPCR d’accés.
 • DPCR II: 5 anys de permanència en el DPCR I.
 • DPCR III: 6 anys de permanència en el DPCR II.
 • DPCR IV: 6 anys de permanència en el DPCR III.
Segons la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l’Administració Pública, llei que està vigent, diu el següent:

Artículo primero

Uno. Se reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de la Local, de la Institucional, de la de Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo y de la Seguridad Social la totalidad de los servicios indistintamente prestados por ellos en dichas Administraciones, previos a la constitución de los correspondientes Cuerpos, Escalas o plazas o a su ingreso en ellos, así como el período de prácticas de los funcionarios que hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración pública.

Dos. Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las esferas de la Administración pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en calidad de funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen de contratación administrativa o laboral, se hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos.

Tot seguit tractem la problemàtica de col·lectius concrets.

En el Decret 186/2014 de la Generalitat al personal interí no se li reconeix el dret a la carrera professional. En STEPV enteníem que la durada del contracte no pot ser un motiu de discriminació en la percepció de retribucions. A més, si el sistema de carrera professional avalua l’acompliment del treball realitzat, en què es basava el Decret 186/2014 per no reconèixer al personal interí aquest acompliment? STEPV sempre ha defensat que el personal interí no ha de ser discriminat.

Intersindical Valenciana, confederació a la que pertany STEPV, NO VA SIGNAR L’ACORD DE LA CARRERA PROFESSIONAL en la Generalitat, i a través de IGEVA (integrada en aquell moment en Intersindical Valenciana) ho va recórrer davant els tribunals, obtenint la següent sentència favorable: Sentencia TSJ.

En l’actualitat, i després de que el TS haja desestimat el recurs de la Generalitat, aquesta disposa de 2 mesos per a canviar el decret 186/2014 incloent al personal interí. I per això es va aprovar i publicar l’actual Decret 211/2018.

El sistema de carrera professional aplicat en la Generalitat pel Decret 186/2014 castigava la promoció. No obstant això, hi ha una sentència que reconeix, a l’hora de fer el càlcul del nivell de Grau de la CP, tot el temps treballat en un mateix lloc de treball, encara que hages promocionat, canviant de grup, sempre que et mantingues en el mateix lloc de treball.

La Generalitat també està negociant, amb els sindicats, una modificació del decret per a aplicar uns coeficients correctors al temps treballat en altres grups o subgrups.

Per a STEPV és incongruent que d’una banda el fet d’haver promocionat compte com a mèrit en l’avaluació de l’acompliment, i d’altra penalitze a qui ha promocionat en no comptar l’antiguitat en la seua totalitat, sinó la permanència en cada grup o subgrup.

Finalment, i anteriorment a la publicació del nou decret 211/2018, en juliol de 2017 es publica una modificació del decret 186/2014 per poder computar, amb un coeficient reductor, temps treballat a altres cossos diferents, per tal de no castigar la promoció a altres llocs superiors.

Grups actuals A1 A2 B C1 C2 APF
A1 1 0,65 0,50 0,42 0,33 0,25
A2 1 1 0,77 0,64 0,51 0,38
B 1 1 1 0,83 0,67 0,50
C1 1 1 1 1 0,80 0,60
C2 1 1 1 1 1 0,75
APF 1 1 1 1 1 1

 

 

Sobre aquest aspecte el Decret 186/2014 es regulava el següent: “El temps de servicis en llocs de treball adscrits a cossos diferents al de pertinença, per mitjà del sistema de millora d’ocupació, es computarà, quan es produïsca el cessament, en el cos o grup professional d’origen sempre que pertanga al mateix itinerari professional”. El Decret 186/2014 deixa en un limb al personal en situació de millora d’ocupació.

Però, actualment el Decret 211/2018 regula el següent:

Article 10.2.

El temps de serveis prestats mitjançant nomenament provisional per millora d’ocupació, en llocs de treball adscrits a cossos diferents del de pertinença, computarà a l’efecte de carrera professional en el grup o subgrup del lloc en el qual estiga adscrit en millora d’ocupació. Per al personal que tinga reconegut un GDP o DPCR i passe a exercir un lloc de treball d’un grup o subgrup superior mitjançant nomenament provisional per millora d’ocupació, el temps en el grup o els grups inferiors es recalcularà, aplicant el que es disposa en l’apartat 1 d’aquest article”.

Cada vegada que es produïsca una modificació en la prestació de serveis, de sis mesos o més, que done lloc a l’aplicació dels coeficients, es tornarà a calcular el temps transcorregut des de l’inici.

L’apartat 1 de la disposició transitòria quarta, referent al complement temporal en els casos d’accés a un altre cos, indica: “El personal funcionari de carrera que accedisca a un altre cos mitjançant els sistemes d’accés o de provisió de llocs previstos en la normativa vigent i que, com a conseqüència d’açò, i en aplicació de les regles de l’article 10 d’aquest decret, adquirisca un GDP la quantia del qual siga inferior a la del complement de carrera que percebia, veurà incrementat el nou complement de carrera amb un complement temporal per un import equivalent a la diferència entre el que percebia abans de l’accés al nou cos i el que genere com a conseqüència d’aquest accés, sempre que haja exercit el lloc o llocs d’aquell cos almenys dos anys; en cas contrari, el complement temporal serà per l’import equivalent a la diferència amb l’immediat anterior que tinga reconegut, i en el qual haja romàs dos anys. L’esmentat complement temporal tindrà caràcter absorbible i deixarà de percebre’s en el moment en què es reconega a la persona interessada un GDP amb complement de carrera administrativa de quantia igual o superior”.

El dret d’accés al sistema de carrera horitzontal o a la percepció del complement de carrera administrativa en el cas del personal funcionari interí, naix en el moment de l’adquisició de la condició de funcionària o funcionari de carrera o interí en un determinat cos o agrupació professional funcionarial de la UPV. Aquest personal quedarà adherit al sistema, de forma automàtica, des de la presa de possessió i una vegada realitzats els tràmits previs pertinents, sempre que no manifeste formalment la seua renúncia. El procediment es regirà, quant a terminis, efectes econòmics i administratius de la resolució i efectes del silenci, pel que es preveu en l’article 16 d’aquest decret per a l’accés al GDP o DPCR superior del personal funcionari.

Els requisits per a l’accés i progressió en el sistema de carrera professional:

1. Estar en situació de servei actiu.

2. Acreditar el temps  mínim de permanència en el grau de desenvolupament professional o DPCR immediatament inferior que, en cada caso, se estableix a continuació:

 1. GDP o DPCR I: 5 anys des de la toma de possessió a que se refereix l’article 7.1.
 2. GDP o DPCR II: 5 anys en el GDP o DPCR I
 3. GDP o DPCR III: 6 anys en el GDP o DPCR II
 4. GDP o DPCR IV: 6 anys en el GDP o DPCR III

3. Obtenció de la puntuació mínima establida, en cada cas, en la valoració específica que es requerisca per a accedir al següent GDP o DPCR.

1. ORIENTACIÓ I COMPROMÍS AMB EL SERVEI PÚBLIC

 • objectius col·lectius
 • implicació en els objectius col·lectius de l’Administració (individual)
 • contribució a l’eficàcia de l’organització

2. PROFESSIONALITAT EN L’EXERCICI DE LES FUNCIONS ASSIGNADES

 • competència en l’acompliment de les tasques assignades.
 • exercici efectiu de les funcions assignades i del lloc de treball (absentisme)
 • contribució a la millora de l’acompliment del lloc de treball i de l’organització del treball.

3. DESENVOLUPAMENT I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS

 • formació rebuda
 • participació i promoció de la docència i gestió del coneixement.
 • participació i promoció en la investigació i la innovació.

En la graella de baix teniu les quantitats anuals de la carrera professional, tal com queda establert en la Llei de Pressupostos per a l’exercici 2023:

  A1 A2 C1 C2 APF/E
Grau I 3.608,50 € 2.345,70 € 1.503,74 € 1.203,16 € 902,44 €
Grau II 7.216,30 € 4.690,84 € 3.007,06 € 2.405,90 € 1.804,32 €
Grau III 10.824,24 € 7.036,12 € 4.510,52 € 3.608,50 € 2.706,48 €
Grau IV 14.432,74 € 9.381,26 € 6.013,70 € 4.811,24 € 3.608,50 €

La disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 14/2016 només diu que els imports corresponents a cada un dels grups, i els seus corresponents graus, seran equivalents als reconeguts per al personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat, i que el període transitori d’implantació progressiva del sistema tindrà una duració de tres exercicis pressupostaris comptats des de l’1 de gener de 2017 i que la seua aplicació es farà amb caràcter homogeni per al conjunt de les universitats públiques valencianes, i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic.

Les Universitats no aplegaren a un acord sobre què significava homogenitat, i demanaren autorització per a pagar diferents percentatges en cada Universitat. D’aquesta forma la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Politècnica de València van demanar permís per a abonar un 30%, mentre la Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández demanaren un 50% i un 100% respectivament. Finalment, es pagaren 30% per a l’any 2017, i la resta d’anys 100%.