[layerslider id=”4″]

Guia de la carrera professional del PAS

La carrera professional horitzontal suposa el reconeixement individualitzat del desenvolupament professional aconseguit pel personal funcionari i laboral com a conseqüència de la valoració de la seua trajectòria i actuació professional, de la qualitat dels treballs realitzats, dels coneixements adquirits i del resultat de l’avaluació de l’acompliment.

El Decret 186/2014, 4, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment, del personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat que és el que la Llei de Pressupostos de la Generalitat diu que s’ha de prendre com a model a les universitats públiques, i al qual la Universitat Politècnica de València es va adherir de forma voluntaria per acord de la Mesa de negociació del PAS de 25 de novembre, no és més que un desenvolupament d’un dret dels empleats públics reconegut en els articles 16 i 17 de l’EBEP.

En definitiva, la carrera professional és un nou concepte retributiu que s’afegeix als existents en les nostres nòmines.

La disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017 diu textualment el següent:

Amb efectes 1 de gener de 2017, s’iniciarà el procés d’implantació progressiva del complement de carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fix d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

El procés esmentat s’ajustarà als criteris i condicions establits en el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’exercici, del personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat, i en aquest sentit els imports corresponents a cada un dels grups, i els seus corresponents graus, seran equivalents als reconeguts per al personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat.

S’estableix un període transitori d’implantació progressiva del sistema que tindrà una duració de tres exercicis pressupostaris comptats des de l’1 de gener de 2017. La seua aplicació es farà amb caràcter homogeni per al conjunt de les universitats públiques valencianes, i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic, i en tot cas, amb l’informe previ favorable de les conselleries amb competències en matèria d’universitats i hisenda.

L’accés i la progressió en el sistema de carrera horitzontal són voluntaris en el Decret 186/2014, de la mateixa manera que ho són la resta de modalitats de promoció professional existents (participació en procediments de provisió o de promoció interna en les seves diferents modalitats).

En conseqüència, es tractarà de procediments que s’hauran d’iniciar a instància de part, mitjançant la presentació de l’oportuna sol·licitud i l’acreditació del compliment dels requisits que en el cas de la Universitat Politècnica de València es farà mitjançant la intranet.

A l’efecte de l’enquadrament inicial en el nivell corresponent, es tindran en compte els serveis prestats en qualsevol administració pública, en cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales d’igual classificació professional que la del cos, agrupació professional o escala des de la qual s’accedeix.

El personal funcionari de carrera que es trobe en excedència automàtica per estar prestant serveis com a personal funcionari de carrera en un altre grup o subgrup, pot sol·licitar el reconeixement del corresponent nivell de carrera en el grup en el qual es trobe en la situació d’excedència, només als efectes de percebre un complement compensatori per la diferència existent entre la quantia que percep en el grup o subgrup en què es troba en actiu i la que els correspondria en el mateix.

Produït l’enquadrament inicial, per a la progressió només es tindran en compte els serveis prestats en cossos, agrupacions professionals funcionarials o escales que pertanguen al mateix itinerari professional del mateix grup o subgrup de classificació.

Segons el Decret 186/2014, la progressió en el sistema de carrera horitzontal requerirà un temps mínim d’exercici professional en cada un dels nivells de carrera, així com la valoració positiva d’acord amb un sistema de puntuació objectiu. Una vegada reconegut un grau de carrera professional, aquest es defineix com consolidat i irreversible.

Els mèrits de les àrees de valoració s’hauran d’obtindre durant el període de temps comprés entre el reconeixement del GDP immediatament anterior i aquell a què es pretén accedir.

No es tindran en compte més d’una vegada els mateixos mèrits i temps d’exercici professional per a l’accés a diferents graus de desenrotllament professional, ni per a la progressió en altres cossos o agrupacions professionals funcionarials.

La carrera professional horitzontal s’estructurarà, per a tots els cossos, agrupacions professionals i escales, en quatre nivells, més un inicial o d’accés, que no comportarà retribució.

Per progressar al grau de desenvolupament professional (GDP) superior de carrera, es requeriran els temps mínims de permanència que s’estableixen a continuació:

 • GDP d’accés: menys de 5 anys d’antiguitat
 • GDP I: 5 anys de permanència en el GDP d’accés.
 • GDP II: 5 anys de permanència en el GDP I.
 • GDP III: 6 anys de permanència en el GDP II.
 • GDP IV: 6 anys de permanència en el GDP III.
Segons la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l’Administració Pública, llei que està vigent, diu el següent:

Artículo primero

Uno. Se reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de la Local, de la Institucional, de la de Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo y de la Seguridad Social la totalidad de los servicios indistintamente prestados por ellos en dichas Administraciones, previos a la constitución de los correspondientes Cuerpos, Escalas o plazas o a su ingreso en ellos, así como el período de prácticas de los funcionarios que hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración pública.

Dos. Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las esferas de la Administración pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en calidad de funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen de contratación administrativa o laboral, se hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos.

Tot seguit tractem la problemàtica de col·lectius concrets.

En el decret de la Generalitat al personal interí no se li reconeix el dret a la carrera professional. En STEPV entenem que la durada del contracte no pot ser un motiu de discriminació en la percepció de retribucions. A més, si el sistema de carrera professional avalua l’acompliment del treball realitzat, en què es basa el Decret 186/2014 per no reconèixer al personal interí aquest acompliment? STEPV sempre ha defensat que el personal interí no ha de ser discriminat.

Intersindical Valenciana, confederació a la que pertany STEPV, NO VA SIGNAR L’ACORD DE LA CARRERA PROFESSIONAL en la Generalitat, i a través de IGEVA (integrada en aquell moment en Intersindical Valenciana) ho va recórrer davant els tribunals, obtenint la següent sentència favorable: Sentencia TSJ.

En l’actualitat, i després de que el TS haja desestimat el recurs de la Generalitat, aquesta disposa de 2 mesos per a canviar el decret 186/2014 incloent al personal interí.

El sistema de carrera professional aplicat en la Generalitat castiga la promoció. No obstant això, hi ha una sentència (encara no ferma) que reconeix, a l’hora de fer el càlcul del nivell de Grau de la CP, tot el temps treballat en un mateix lloc de treball, encara que hages promocionat, canviant de grup, sempre que et mantingues en el mateix lloc de treball.

La Generalitat també està negociant, amb els sindicats, una modificació del decret per a aplicar uns coeficients correctors al temps treballat en altres grups o subgrups.

Per a STEPV és incongruent que d’una banda el fet d’haver promocionat compte com a mèrit en l’avaluació de l’acompliment, i d’altra penalitze a qui ha promocionat en no comptar l’antiguitat en la seua totalitat, sinó la permanència en cada grup o subgrup.

Sobre aquest aspecte el Decret 186/2014 diu el següent: “El temps de servicis en llocs de treball adscrits a cossos diferents al de pertinença, per mitjà del sistema de millora d’ocupació, es computarà, quan es produïsca el cessament, en el cos o grup professional d’origen sempre que pertanga al mateix itinerari professional”. El Decret 186/2014 deixa en un limb al personal en situació de millora d’ocupació.

Per tant, també aquí es necessari esperar a la modificació del decret per a fer efectiu aquest còmput, pel fet què la Universitat Politècnica de València no te definit cap itinerari professional a hores d’ara.

Segons el Decret 186/2014, aquests són els requisits per a l’accés i progressió en el sistema de carrera professional:

1. Estar en situació de servei actiu

2. Tindre reconeguda l’antiguitat en grups o subgrups de la mateixa classificació professional que la del grup o subgrup des del qual s’accedix:

 • GDP I antiguitat mínima de 5 anys
 • GDP II antiguitat mínima 10 anys
 • GDP III antiguitat mínima de 16 anys
 • GDP IV antiguitat mínima de 22 anys

3. Posseir algun dels mèrits següents:

 • Tindre acreditat, com a mínim, el Grau Mitjà (C1) de Coneixement del Valencià
 • Haver accedit, per promoció interna o plans d’ocupació, a un grup de titulació superior o a un cos o escala d’un grup o subgrup professional superior, en els últims 10 anys.
 • Haver cursat un mínim d’hores de formació i perfeccionament en els últims 10 anys en cursos que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació de personal empleat públic, d’acord amb les equivalències següents:
  Subgrup A1: 50 hores
  Subgrup A2: 40 hores
  Subgrup C1: 30 hores
  Subgrup C2: 20 hores
  APF/Grup E: 15 hores
 • Cursos o màsters universitaris, sempre que tinguen relació amb l’acció de l’Administració pública en l’exercici de les seues competències
 • Haver impartit docència en els últims 10 anys, en cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut convocats o homologats, d’acord amb les equivalències següents:
  Subgrup A1: 50 hores
  Subgrup A2: 40 hores
  Subgrup C1: 30 hores
  Subgrup C2: 20 hores
  APF/Grup E: 15 hores
 • Acreditació d’un idioma comunitari, que siga com a mínim el certificat B1
 • Publicacions relacionades amb l’administració pública, la gestió del servici públic o l’atenció a la ciutadania, amb depòsit legal i editades per un organisme públic, durant els últims 10 anys.
 • Participació en projectes d’investigació competitius i presentació de ponències i comunicacions en congressos científics durant els 10 anys immediatament anteriors.
 • Estar en possessió d’una titulació acadèmica superior o d’una segona titulació acadèmica igual a la necessària per a l’accés al grup o subgrup professional de la persona interessada.
1. ORIENTACIÓ I COMPROMÍS AMB EL SERVEI PÚBLIC

 • objectius col·lectius
 • implicació en els objectius col·lectius de l’Administració (individual)
 • contribució a l’eficàcia de l’organització

2. PROFESSIONALITAT EN L’EXERCICI DE LES FUNCIONS ASSIGNADES

 • competència en l’acompliment de les tasques assignades.
 • exercici efectiu de les funcions assignades i del lloc de treball (absentisme)
 • contribució a la millora de l’acompliment del lloc de treball i de l’organització del treball.

3. DESENVOLUPAMENT I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS.

 • formació rebuda
 • participació i promoció de la docència i gestió del coneixement.
 • participació i promoció en la investigació i la innovació.
En la graella de baix teniu les quantitats anuals de la carrera professional, al 100% de les quanties anuals, tal com queda establert en l’Annex IV de la LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017:

A1 A2 C1 C2 APF/E
Grau I 3.122,00 € 2.029,30 € 1.300,88 € 1.040,76 € 780,50 €
Grau II 6.243,86 € 4.058,60 € 2.601,62 € 2.081,38 € 1.561,00 €
Grau III 9.365,72 € 6.087,76 € 3.902,50 € 3.122,00 € 2.341,50 €
Grau IV 12.487,72 € 8.117,06 € 5.203,24 € 4.162,62 € 3.122,00 €

La disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 14/2016 només diu que els imports corresponents a cada un dels grups, i els seus corresponents graus, seran equivalents als reconeguts per al personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat, i que el període transitori d’implantació progressiva del sistema tindrà una duració de tres exercicis pressupostaris comptats des de l’1 de gener de 2017 i que la seua aplicació es farà amb caràcter homogeni per al conjunt de les universitats públiques valencianes, i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic.

Les Universitats no han aplegat a un acord sobre què significa homogenitat, i han demanat autorització per a pagar diferents percentatges en cada Universitat. D’aquesta forma la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Politècnica de València han demanat permís per a abonar un 30%, mentre la Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández han demanat un 50% i un 100% respectivament.

-Actualització del 19 de gener de 2018.-

El 100% de la carrera professional encara no es posa en marxa a la UPV.

Malgrat l’esmena sobre la carrera professional als pressupostos de la Generalitat que elimina la restricció del 66%, la universitat només pagarà aquest 66% de la carrera a partir de gener.

Així serà fins que es negocie en la pròxima mesa de la carrera professional. Si s’aplega a un acord en positiu, dit acord s’haurà de passar pel Consell de Govern. A més, també s’haurà de fer una modificació pressupostària perquè a la UPV s’amplie el pressupost del 66% al 100% en aquesta partida. Així que paciència.

Sobre la progressió

Aquells que progressaren l’any 2017, podran a partir del mes de febrer sol·licitar-la a través de la intranet, fent-se efectiu previsiblement el mes de març. El mèrit necessari per a la progressió en la carrera professional es triarà d’ofici per l’administració encara que el treballador podrà canviar-lo si ho així ho considera, via al·legacions.

A partir d’eixe moment la progressió ja es farà de manera natural quan li pertoque a cada treballador.

Us deixem una taula per que calculeu qué significa el 66% i el 100% de la carrera professional.