Concursos, oposicions i borses

Personal Docent i Investigador

Places professorat funcionari de carrera

Oferta d’ocupació pública i convocatòries de concursos

Normativa, models i annexos

Places professorat contractat

Convocatòria de promocions internes

Concursos de provisió de llocs de treball

Convocatòries concursos

Normativa, models i annexos

Personal d’Administració i serveis

Personal laboral temporal (investigació)

Ofertes d’ocupació per a convenis i/o projectes d’investigació

Oferta activa