Permisos, llicències i reduccions de jornada

Permisos, llicències i reduccions de jornada

Permisos

Permisos

Permisos relacionats amb natalitat, adopció i acolliment

Tens dret a: El temps indispensable per a l’assistència, prèvia justificació.

Fet causant: Inclou cursos i tècniques de preparació al part i tractaments basats en tècniques de fecundació assistida.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: Justificació de la necessitat de realització dins de la jornada de treball.

Normativa: Pla concilia, article 4.2.

1. Quan hagen de realitzar-se dins de la jornada de treball es concedirà permís pel temps indispensable per a realització d’exàmens prenatals i tècniques per a la preparació al part de les empleades públiques.

2. Dins de la jornada de treball el personal tindrà dret a absentar-se per a sotmetre’s a tècniques de fecundació o reproducció assistida pel temps necessari per a la seua realització, prèvia justificació de la necessitat.

Tens dret a: El temps indispensable per a l’assistència, prèvia justificació.

Fet causant: En els casos d’adopció, acolliment o guarda amb finalitats d’adopció.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: Justificació de la necessitat de realització dins de la jornada de treball.

Normativa: Pla concilia, article 4.3

En els casos d’adopció, acolliment o guarda amb finalitats d’adopció es tindrà permís per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació, així com per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, que hagen de realitzar-se dins de la jornada de treball.

Tens dret a: permís retribuït , a partir del dia primer de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part i supòsit de gestació múltiple aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data del part.

Fet causant: Estat de gestació.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent. L’ interessada ha de tramitar la prestació a l’INSS (prèvia obtenció de documentació de la Secció de Nòmines de la UPV).

Documentació a aportar: Informe mèdic.

Normativa: Pla concilia, article 4.4.

Les empleades públiques en estat de gestació gaudiran d’un permís retribuït, a partir del dia primer de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part.

En el supòsit de gestació múltiple aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data del part.

Tens dret a: 16 setmanes ininterrompudament, 6 d’elles immediatament posteriors al part.

Ampliables per part múltiple (2 setmanes per fill) i en cas de discapacitat del nounat (2 setmanes).

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent. L’ interessada ha de tramitar la prestació a l’INSS (prèvia obtenció de documentació de la Secció de Nòmines de la UPV).

Documentació a aportar: Informe de maternitat. Certificat de l’hospital, en cas d’ampliació.

Normativa: Pla concilia, article 4.5.

Sense perjudici del que es disposa en els apartats següents, aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’art. 49. a) del TREBEP (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic.

4.11.- Disposiciones comunes a determinados permisos

1. En els permisos per naixement, adopció, guarda, acolliment i del progenitor diferent a la mare biològica, el temps transcorregut durant el gaudi d’aquests permisos es computarà com de servei efectiu amb caràcter general, garantint-se la plenitud de drets econòmics del personal durant tot el període de duració del permís, i, en el seu cas, durant els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.

2. El personal que haja fet ús dels permisos citats en l’apartat anterior, tindrà dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els resulten menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a les quals hagueren pogut tindre dret durant la seua absència.

Tens dret a: setze setmanes ininterrompudes. S’ampliarà en dues setmanes en els supòsits d’adopció o acolliment de menors que per les seues circumstàncies i experiències personals o que, per provindre de l’estranger, tinguen especials dificultats d’inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents.

Opcions: El gaudi del permís per adopció o acolliment internacional de fins a dos mesos de duració podrà fraccionar-se o ser continuat, en funció de la tramitació que es requerisca al país d’origen de la persona adoptada.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent. L’ interessada ha de tramitar la prestació a l’INSS (prèvia obtenció de documentació de la Secció de Nòmines de la UPV).

Documentació a aportar:Resolució de l’adopció.

Normativa: Pla concilia, article 4.6.

Sense perjudici del que es disposa en els apartats següents, aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’art. 49. b) del TREBEP (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic.

4.11.- Disposiciones comunes a determinados permisos

1. En els permisos per naixement, adopció, guarda, acolliment i del progenitor diferent a la mare biològica, el temps transcorregut durant el gaudi d’aquests permisos es computarà com de servei efectiu amb caràcter general, garantint-se la plenitud de drets econòmics del personal durant tot el període de duració del permís, i, en el seu cas, durant els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.

2. El personal que haja fet ús dels permisos citats en l’apartat anterior, tindrà dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els resulten menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a les quals hagueren pogut tindre dret durant la seua absència.

Tens dret a: quatre setmanes i en pot gaudir el pare o l´altre progenior a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d´adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l´adopció.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: Llibre de família, a posteriori.

Normativa: Pla concilia, article 4.11

Sense perjudici del que es disposa en els apartats següents, aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’article 49, c) del TREBEP.

4.11.- Disposiciones comunes a determinados permisos

1. En els permisos per naixement, adopció, guarda, acolliment i del progenitor diferent a la mare biològica, el temps transcorregut durant el gaudi d’aquests permisos es computarà com de servei efectiu amb caràcter general, garantint-se la plenitud de drets econòmics del personal durant tot el període de duració del permís, i, en el seu cas, durant els períodes posteriors al gaudi d’aquest, si d’acord amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.

2. El personal que haja fet ús dels permisos citats en l’apartat anterior, tindrà dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els resulten menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a les quals hagueren pogut tindre dret durant la seua absència.

Tens dret a: Gaudir dels permisos per naixement per a la mare biològica i per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, a temps parcial, no podent ser inferior, en cap cas, a la meitat de la jornada.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar:

Normativa: Pla concilia, article 4.7.

1. Els permisos per naixement per a la mare biològica i per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent, podran gaudir-se a jornada completa o a temps parcial.

2. Perquè puguen gaudir-se a temps parcial, la persona interessada haurà de sol·licitar-ho amb una antelació de quinze dies hàbils, acompanyant informe de la persona responsable de la unitat administrativa en què estiguera destinada, en el qual s’acredite que queden degudament cobertes les necessitats del servei.

L’òrgan competent, a la vista de la sol·licitud i de l’informe corresponent, dictarà resolució amb una antelació mínima de cinc dies naturals a la data de gaudi pretesa. La falta de resolució expressa en el termini avantdit tindrà efectes estimatoris.

Aquesta sol·licitud podrà realitzar-se tant a l’inici del descans corresponent com en un moment posterior i podrà estendre’s a tot el període de descans o a part d’aquest, sense perjudici del que es disposa en l’apartat següent.

3. El gaudi a temps parcial del permís s’ajustarà a les següents regles:

a) Aquest dret podrà ser exercit per qualsevol de les dues persones progenitores, i en qualsevol dels supòsits de gaudi simultani o successiu del període de descans.

 En el supòsit de naixement, la mare biològica no podrà fer ús d’aquesta modalitat del permís durant les sis setmanes immediates posteriors al part, que seran de descans obligatori.

 b) El període de gaudi s’aplicarà proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitze, la qual es fixarà a elecció de la persona interessada no podent ser inferior, en cap cas, a la meitat de la seua jornada ordinària, ni superar la duració establida per permís.

c) El gaudi del permís serà ininterromput. Una vegada acordat només podrà modificarse per iniciativa de la persona interessada i únicament per causes relacionades amb la seua salut o la de la menor o el menor.

 d) Durant el període de gaudi del permís a temps parcial no podrà la persona beneficiària prestar serveis extraordinaris fora de la jornada de treball que realitze a conseqüència de la concessió d’aquest permís.

4. Quan les necessitats del servei ho permeten es concedirà a l’o a l’interessat la part de jornada sol·licitada per al gaudi del permís a temps parcial que convinga als seus interessos personals.

5. El permís a temps parcial serà incompatible amb el gaudi simultani per la mateixa persona dels permisos previstos per lactància, naixement de filles o fills prematurs i amb la reducció de jornada per raons de guarda legal.

Tens dret a: Una hora diària de absència del treball.

Ampliable en la mateixa proporció que el permís per part, acolliment o adopció múltiple.

Opcions: Dividir en dos fraccions. Substituir per una reducció de la jornada normal, en mitja hora al inici i al final de la jornada o en una hora al inici o al final de la jornada.
Substituir per una reducció de la jornada normal, amb la possibilitat d’aplicar a la exclusiva de vesprada o de matí. Substituir per un permís retribuït que acumule en jornades completes (30 dies naturals).

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aporta: Llibre de família. Certificat que l’altre progenitor no fa ús d’aquest permís.

Normativa: Pla concilia, article 4.8.

Sense perjudici del que es disposa en els apartats següents, aquest permís es concedirà en els termes i condicions previstos en l’article 48, f) del TREBEP.

2. Durant el gaudi d’aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que convoque l’Administració.

3. També, a voluntat del personal es podrà substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal pel mateix temps i amb la mateixa finalitat, podent-se aplicar tal reducció en la dedicació de la jornada a realitzar al matí o a la vesprada pel personal que tinga especial dedicació.

4. Així mateix, el personal podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumule en jornades completes el temps corresponent (30 dies naturals següents a la finalització del permís de maternitat o de la data d’incorporació).

Permisos relacionats amb malalties, hospitalitzacions i defuncions

Tens dret a: dues hores diàries percebent les retribucions íntegres.

Fet causant: El naixement d’un fill o filla prematura, o que haja de quedar hospitalitzat a continuació del part.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: justificant de la durada de l’hospitalització.

Normativa: Pla concilia, article 4.9

Per naixement de filles o fills prematurs o que per qualsevol altra causa hagen de romandre hospitalitzats a continuació del part, el personal tindrà dret a absentar-se durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres.

Tens dret a: una reducció de la jornada de treball de fins als 75%, ampliable al 99% en casos d’hospitalització o fase, crítica, percebent les retribucions íntegres, durant 1 mes ampliable per períodes de 2 mesos.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: informe del personal facultatiu responsable de l’assistència mèdica de la persona afectada per la malaltia.

Normativa: Pla concilia, article 4.10

1. Els òrgans competents en matèria de personal concediran, sempre que totes dues persones progenitores, adoptants, guardadores amb finalitats d’adopció o acollidores de caràcter permanent treballen, , per a la cura del fill o filla menor d’edat amb diversitat funcional intel·lectual, afectat per càncer o per una altra malaltia greu o rara.

2. El càncer o una altra malaltia greu de la persona menor haurà d’implicar un ingrés hospitalari de llarga duració que requerisca la seua cura directa, continu i permanent o bé en cas de persones amb diversitat funcional intel·lectual, que requerisca o necessite cura directa, continu i permanent a causa de la seua diversitat funcional. Es consideraran també com a situacions protegides:

a) La continuació del tractament mèdic o cura del menor, persona amb diversitat funcional intel·lectual en el domicili després del diagnòstic i hospitalització per càncer o malaltia greu o rara.

b) Quan existisca una recaiguda o agudització del menor o persona amb diversitat funcional intel·lectual pel càncer o la mateixa malaltia greu o rara, inclosos aquells supòsits en els quals no siga necessari un nou ingrés hospitalari, i requerisquen d’una cura directa, continu i permanent.

 3. L’acreditació que la persona amb diversitat funcional intel·lectual, el menor que pateix càncer o una altra malaltia greu o rara, així com la necessitat de la seua cura directa, continu i permanent durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia, s’efectuarà mitjançant informe del personal facultatiu responsable de l’assistència mèdica de la persona afectada per la malaltia.

En els supòsits de recaiguda o agudització del càncer o de la mateixa malaltia greu o rara, haurà d’aportar-se nou informe mèdic del personal facultatiu que assistisca al menor en el qual s’acredite aquesta circumstància i la necessitat de cures directes, continus i permanents.

4. El personal que tinga dret al permís regulat en aquest article percebrà les seues retribucions íntegres, amb independència de la reducció de jornada autoritzada.

No obstant això, quan concórreguen en totes dues persones progenitores, adoptants, guardadores amb finalitats d’adopció o acollidores de caràcter permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per a tindre dret a aquesta reducció de jornada o, en el seu cas, puguen tindre la condició de persona beneficiària de la prestació establida per a aquest fi en el règim de la Seguretat Social que els siga aplicable, es tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que dure la reducció de la seua jornada de treball, sempre que l’altra persona progenitora, adoptant o acollidora de caràcter preadoptiu o permanent no cobre les seues retribucions íntegres en virtut d’aquest permís o com a persona beneficiària de la prestació establida per a aquest fi en el règim de la Seguretat Social que li siga aplicable. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Així mateix, en el cas que tots dos progenitors tinguen la condició de personal empleat públic i presten serveis en el mateix òrgan o entitat, es podrà limitar l’exercici simultani d’aquesta reducció de jornada per raons fundades en el correcte funcionament del servei.

5. La reducció de jornada podrà concedir-se fins a un percentatge màxim del 99% quan es tracte d’un ingrés hospitalari ocasionat pel càncer o una altra malaltia greu o rara, així com quan s’estiga en una fase crítica del tractament segons conste en l’informe mèdic.

En la resta de casos no inclosos en el paràgraf anterior, el percentatge de reducció de jornada podrà ser de fins al 75%.

Sempre que resulte compatible amb el correcte funcionament dels serveis es podrà autoritzar que la reducció de jornada s’acumule en jornades completes pel temps que resulte estrictament necessari segons informe mèdic.

6. El permís es concedirà per un període inicial de fins a un mes. No obstant això, mentre subsistisca la necessitat de la cura directa, continue i permanent es prorrogarà per períodes de fins a dos mesos i, com a màxim, fins que l’o el menor complisca els díhuit anys o, en el cas de persones amb diversitat funcional intel·lectual, es revoque la tutela legal de la persona amb diversitat funcional intel·lectual.

En el cas que l’informe mèdic determine la necessitat d’un temps inferior o superior, es concedirà pel període indispensable que conste en l’informe.

La concessió de les successives pròrrogues requerirà en cada cas prèvia sol·licitud de la persona interessada, a la qual haurà d’acompanyar un nou informe mèdic actualitzat que acredite la necessitat de les cures de l’o de la menor.

La concessió de les successives pròrrogues requerirà en cada cas prèvia sol·licitud de la persona interessada, a la qual haurà d’acompanyar un nou informe mèdic actualitzat que acredite la necessitat de les cures de l’o de la menor. persona amb diversitat funcional intel·lectual.

En cas del personal empleat públic que tinguen la tutela legal sobre persones amb diversitat funcional intel·lectual i malaltia greu o rara que requerisquen cura directa, continu i permanent, de manera excepcional, els empleats tindran dret a l’acompliment de la seua jornada laboral de manera no presencial. Aquesta sol·licitud s’acompanyarà d’una memòria en la qual es reculla la proposta de condicions en les quals es desenvoluparà l’activitat laboral.

Tens dret a: 7 dies naturals i consecutius a partir del fet causant, sempre que no es trobe en situació d’incapacitat temporal.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: Informe mèdic.

Normativa:  Pla concilia, article 4.13.

En cas d’interrupció de l’embaràs, la treballadora tindrà dret a set dies naturals i consecutius a partir del fet causant, sempre que no es trobe en situació d’incapacitat temporal.

Tens dret a: Cònjuge, parella de fet o familiar de primer grau: 4 dies hàbils, 6 si és diferent localitat.

Familiar de segon grau: 3 dies hàbils, 5 si és diferent localitat.

Persona depenent al seu càrrec o que convisca: 1 dia hàbil.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: Acreditació del parentiu i certificat de defunció. Certificat de dependència i afinitat, si escau, a posteriori.

Normativa: Pla concilia, article 4.15.

1. Per defunció del cònjuge, parella de fet o d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, 4 dies hàbils quan el succés es produïsca en la mateixa localitat, i 6 dies hàbils quan siga en diferent localitat.

2. Quan es tracte de defunció d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 3 dies hàbils quan es produïsca en la mateixa localitat i de 5 dies hàbils quan siga en diferent localitat.

3. El personal que tinga al seu càrrec o convisca amb una persona dependent i existisca una afinitat afectiva, prèvia justificació d’aquesta circumstància, tindrà dret a 1 dia hàbil per defunció d’aquesta.

4. Aquest permís es prendrà a partir del fet causant.

5. Aquest permís és compatible i no necessàriament consecutiu amb el permís per malaltia greu.

6. Els dies en què es faça ús d’aquest permís hauran de ser consecutius i immediatament posteriors al fet causant.

Únicament es computarà com a permís el dia de la defunció quan la persona no inicie la jornada de treball que li corresponguera realitzar aqueix dia.

7. Per al còmput dels terminis en la mateixa o diferent localitat es prendrà com a referència el terme municipal de la residència habitual de la persona sol·licitant.

Tens dret a: Cònjuge, parella de fet o familiar de primer grau: 4 dies hàbils, 6 si és distinta localitat a la del domicili habitual.

Familiar de segon grau: 3 dies hàbils, 5 si passa si és distinta localitat a la del domicili habitual.

Els dies es poden utilitzar seguits o alterns.

Un permís per cada vegada que s’acredite una nova situació de gravetat.

Es reduirà als dies que el familiar de l’afectat haja estat hospitalitzat si no hi ha certificat de gravetat.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: Acreditació del parentiu o justificant de la durada de l’hospitalització.

Normativa: Pla concilia, article 4.16.

1. Per accident o malaltia greu del cònjuge o parella de fet o d’un familiar de primer grau, en línia directa, per consanguinitat o afinitat, es tindrà dret a un permís de 4 dies hàbils quan el succés es produïsca en la mateixa localitat, i 6 dies hàbils quan siga en diferent localitat.

2. Quan es tracte d’accident o malaltia greu d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 3 dies hàbils quan es produïsca en la mateixa localitat i de 5 dies hàbils quan siga en diferent localitat.

3. Es tindrà dret a aquest permís cada vegada que s’acredite una nova situació de gravetat.

4. Per al còmput dels terminis en la mateixa o diferent localitat es prendrà com a referència el terme municipal de la residència habitual de la persona sol·licitant.

5. En els supòsits de malaltia greu, hospitalització en institució sanitària o hospitalització domiciliària de llarga duració, els dies de permís podran utilitzar-se seguits o alterns, a petició del personal.

6. Aquest permís és compatible i no necessàriament consecutiu amb el de l’article anterior.

7. A l’efecte d’aquest article, s’entendrà que malaltia greu inclou l’hospitalització, la intervenció quirúrgica sense hospitalització que requerisca repòs domiciliari, o aquella malaltia la gravetat o la necessitat d’atenció de la qual continuada siga acreditada pel facultatiu responsable del pacient. El part amb hospitalització tindrà aquest mateix tractament.

Altres Permisos

Tens dret a: Quince días naturals y consecutius (el teu). El dia de la celebración, i el següent si és a més de 375 km (familiar).

Fet causant: Per matrimoni o inscripció pròpia o dels seus pares, fills, fills del cònjuge o parella de fet, néts i avis.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: Llibre de família, i documentació acreditativa de parentiu en el seu cas, a posteriori. Acreditació de distància, si escau.

Normativa: Pla concilia, article 4.1

1. El personal podrà gaudir de quinze dies naturals i consecutius per raó de matrimoni o inscripció en el Registre d’Unions de fet de la Comunitat Valenciana o en qualsevol altre registre públic oficial d’unions de fet.

2. Aquest permís pot acumular-se al període vacacional i als dies d’assumptes propis i no es gaudirà necessàriament a continuació del fet causant, però sempre dins dels 6 mesos següents al matrimoni o inscripció en el Registre d’Unions de fet de la Comunitat Valenciana.

3. El personal que gaudi d’aquest permís per inscripció en un registre d’unions de fet no podrà gaudir-lo de nou en cas de contraure matrimoni posteriorment amb la mateixa persona.

4. Així mateix, el personal tindrà dret a permís, tant pel dia de la celebració del seu matrimoni o inscripció de la seua unió de fet, com pel de un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat.

Si el lloc en el qual es realitza la celebració superarà la distància de 375 quilòmetres, computats des de la localitat de residència d’aquest personal, el permís serà de dos dies naturals consecutius.

Tens dret a: temps indispensable durant la seua jornada laboral a consultes, tractaments i exploracions mèdiques del cònjuge o parella de fet, quan s’acredite documentalment la necessitat d’assistir amb acompanyant. Per a assistir a les tutories o a qualsevol altre requeriment del centre escolar de les seues filles i fills.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: Justificant d’asistència.

Normativa: Pla concilia, article 4.14.

1. El personal podrà acudir durant la seua jornada laboral, per necessitats pròpies o de menors, persones majors o amb diversitat funcional, física, psíquica o sensorial al seu càrrec a:

a) Consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic durant el temps indispensable per a la seua realització.

b) Reunions de coordinació dels seus centres d’educació especial.

c) Consultes de suport addicional en l’àmbit soci-sanitari.

Així mateix, podrà acudir pel temps indispensable durant la seua jornada laboral a consultes, tractaments i exploracions mèdiques del cònjuge o parella de fet, quan s’acredite documentalment la necessitat d’assistir amb acompanyant.

2. Les absències parcials al lloc de treball a conseqüència de l’assistència a situacions recollides en el punt anterior, duraran el temps indispensable per a la seua realització, considerant-se com de treball efectiu sempre que l’absència es limite al temps necessari i es justifique documentalment pel personal funcionari la seua assistència i l’hora de la cita.

3. El personal tindrà permís per a absentar-se del seu lloc de treball per a assistir a les tutories o a qualsevol altre requeriment del centre escolar de les seues filles i fills.

Aquestes absències duraran el temps indispensable per a la seua realització i es consideraran de treball efectiu sempre que tinguen lloc dins de l’horari laboral i s’acredite que no és possible acudir en horari diferent per no permetre-ho el centre escolar.

Tens dret a: el dia de l’examen per a concórrer a proves selectives.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: Justificant de asistència.

Normativa: Pla concilia, article 4.17.

El personal disposarà de permís durant el dia de l’examen per a concórrer a proves selectives per a l’ingrés en qualsevol administració pública, a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud i avaluació en centres oficials, encara que la realització de l’exercici siga compatible amb la jornada laboral. S’entenen inclosos en aquest permís els exàmens parcials sempre que tinguen caràcter eliminatori.

Tens dret a: 3 dies naturals consecutius

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: Certificat empadronament o un altre justificant de canvi domicili.

Normativa: Pla concilia, article 4.18.

El personal disposarà de tres dies naturals consecutius per trasllat del seu domicili habitual, aportant justificant acreditatiu i notificant amb antelació de tres dies hàbils.

Tens dret a: El temps indispensable

Com es sol·licita?A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: Justificant corresponent.

Normativa: Pla concilia, article 4.19.

1. Es tindrà dret al temps indispensable, per al compliment d’un deure inexcusable, de caràcter públic i personal.

2. A títol enunciatiu i no limitatiu, s’entendrà per deure de caràcter públic i personal:

a) Citacions de jutjats i tribunals de justícia o un altre tipus de compareixences obligatòries davant aquests, degudament acreditades mitjançant certificat de compareixença expedit per lletrat de l’administració de justícia, així com citacions de comissaries o de qualsevol altre organisme oficial.

b) Compliment de deures ciutadans derivats d’una consulta electoral.

c) Assistència a reunions dels òrgans de govern i comissions dependents dels mateixos quan deriven estrictament del càrrec electiu de regidora o regidor, així com de diputada o diputat.

d) Assistència com a membre a les sessions d’un tribunal de selecció o provisió, amb nomenament de l’autoritat pertinent.

e) Altres obligacions que necessàriament hagen de ser ateses en horari laboral i que en cas d’incompliment generen a la persona interessada una responsabilitat d’ordre civil, social, penal o administratiu, sempre que queden degudament acreditades.

Tens dret a:  El temps indispensable per a realitzar funcions sindicals, de formació o de representació de personal.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Documentació a aportar: Justificant corresponent.

Normativa: Pla concilia, article 4.20.

Es concediran permisos per a realitzar funcions sindicals, de formació o de representació del personal, en els termes en què s’estableix en la normativa vigent.

Tens dret a: 6 dies a l’any, més 2 dies addicionals al complir el sisé trienni, i 1 dia addicional per cada trienni complit a partir del vuité.

Hi ha que tindre en compte, a més, l’actualització que es fa cada any per la posible coincidència de festius en diumenges.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat.

Normativa: Pla concilia, article 4.21.

1. Cada any natural, i fins al dia 15 de febrer de l’any següent, es podrà gaudir de 6 dies per assumptes propis o particulars, així com de dos dies addicionals en complir el sisé trienni i un dia addicional per cada trienni a partir del huité.

Quan els dies 24 i 31 de desembre, exempts d’assistència al treball, coincidisquen en festiu, dissabte o dia no laborable, es concediran dos dies de permís.

Així mateix, cada any natural, es concediran com a màxim dos dies de permís quan coincidisca amb dissabte alguna festivitat d’àmbit autonòmic o d’àmbit nacional de caràcter retribuït, no recuperable i no substituïble.

2. El personal distribuirà aquests dies a la seua conveniència, tenint en compte que el seu gaudi no haurà d’afectar l’adequada atenció al servei públic, per la qual cosa requeriran autorització prèvia. La sol·licitud es dirigirà a la corresponent unitat de personal i la seua denegació haurà de ser motivada acreditant el possible perjudici que s’ocasionaria a l’organització amb la seua concessió.

En qualsevol cas, el personal tindrà dret a gaudir dels dies per assumptes particulars dins de l’any natural al qual corresponguen, no podent quedar condicionat aquest dret per la necessitat d’autorització prèvia prevista en el paràgraf anterior.

3. L’Administració, prèvia negociació amb els representants sindicals, podrà dictar les normes oportunes, durant el primer trimestre de l’any perquè el gaudi d’aquests dies no repercutisca negativament en l’adequada prestació dels serveis.

4. El personal funcionari interí i personal laboral temporal podrà gaudir d’aquest permís a raó d’un dia per cada dos mesos complets treballats en la UPV.

5. El personal funcionari interí podrà gaudir d’aquest permís a raó d’un dia per cada dos mesos complets treballats en la UPV. Els períodes treballats en diversos contractes o nomenaments d’aquesta, dins del mateix a o, que no hagen donat lloc al gaudi d’un d’aqueixos dies o dels dies addicionals que, en el seu cas, corresponguen, es podrà acumular a fi de fer efectiu aquest permís. Quan necessitats del servei degudament acreditades, impedisquen el gaudi d’aquests dies acumulats, es tindrà dret a l’abonament d’aquests.

6. Els dies d’assumptes propis anuals podran ser acumulats als permisos per naixement, lactància, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica, fins i tot havent expirat ja l’any al fet que tal període corresponga.

7. Els 6 dies anuals d’assumptes propis correspondran per any natural de prestació de serveis efectius. En els casos de llicència sense retribució o de reingrés, quan el temps de serveis prestats anara menor, es gaudiran un nombre de dies proporcional al temps treballat, a raó d’un dia per cada dos mesos treballats, arredonint-se a l’alça a favor del personal sol·licitant.

Aquesta previsió no s’aplicarà al supòsit de reingrés després d’haver gaudit d’una excedència per cura de filles i fills o familiars, situació que s’entendrà com de treball efectiu i que es podran gaudir fins al 15 de febrer de l’any següent.

8. Quan se sol·licite el dia de permís, transcorregudes 48 hores sense autorització, es considerarà com concedit. Una vegada autoritzat el permís, l’interessat podrà cancel·lar-lo fins a un dia hàbil abans del dia sol·licitat, excepte causa justificades.

9. En el cas que la persona interessada no estiga d’acord amb la motivació de la denegació del permís, la comissió creada a aquest efecte resoldrà els casos.

10. En el supòsit de jubilació del personal, el règim d’aplicació serà el següent:

a) Els 6 dies d’assumptes propis es gaudiran en proporció al temps treballat durant l’any natural de la jubilació.

b) Els dies addicionals d’assumptes propis per antiguitat, es podran gaudir íntegrament abans de la data de jubilació, sense que s’aplique el criteri de proporcionalitat previst en l’apartat anterior.

Llicències

Llicències

Tens dret a: 6 mesos cada 3 anys.

Si la duració és d’un mes natural o el supera, es descomptarà el temps proporcional de les vacances anuals.

Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.

Normativa: Pla concilia, article 8.1.

1. El personal de la UPV podrà sol·licitar llicència per interés particular amb una duració màxima de sis mesos cada tres anys.

Amb caràcter excepcional es podrà concedir llicència per interés particular al personal de la UPV, sempre que haja prestat serveis durant un any ininterromput o un any en els últims tres i serà proporcional al temps treballat.

2. Aquesta llicència se sol·licitarà, excepte casos excepcionals degudament justificats, amb una antelació mínima, respecte de la data del seu inici, de trenta dies, i haurà de resoldre’s, com a mínim, amb quinze dies d’antelació a aquesta data. La seua denegació haurà de ser motivada.

3. L’administració, mentre dure aquesta llicència sense retribució mantindrà al personal en el règim de previsió social que corresponga.

4. Aquesta llicència tindrà la consideració de serveis efectivament prestats, a l’efecte d’antiguitat i consolidació de grau personal.

De la consideració anterior s’exclou el cas del còmput de les vacances anuals. En aquest supòsit, i quan coincidisca amb un mes natural o el supere, haurà de descomptar-se de les vacances anuals el temps proporcional de la llicència sense retribució gaudida.

Tens dret a: Màxim un any.

Cònjuge, parella de fet o familiar fins segon grau, convivent amb el sol·licitant i amb malaltia greu o irreversible que precise atenció continuada.


Com es sol·licita? A través del Portal de l’Empleat i adjuntant la documentació corresponent.


Documentació a aportar: Informes mèdics.

Normativa: Pla concilia, article 8.2.

1. En el cas que el cònjuge, parella de fet, familiar en línia directa o col·lateral fins a segon grau, per consanguinitat o afinitat, que convisca amb la persona sol·licitant o qualsevol persona que legalment es trobe sota el seu guarda o custòdia, patisca malaltia greu o irreversible que requerisca una atenció continuada, podrà sol·licitar-se una llicència, amb una duració màxima d’un any per cada subjecte causant. L’inici de cada nova llicència per diferent subjecte causant posarà fi a la llicència que vinguera gaudint-se fins a aqueix moment.

2. El període que dure aquesta llicència tindrà la consideració de serveis efectivament prestats, als efectes exclusivament del còmput d’antiguitat i consolidació de grau, mantenint el règim de previsió social que corresponga.

3. Als efectes indicats, la malaltia haurà de ser acreditada prou amb els necessaris informes mèdics.

Tens dret a: llicències per a la participació voluntària, per un període no superior a sis mesos

Com es sol·licita?Omplir el formulari PAS o el formulari PDI i lliurar-lo a la persona responsable de la unitat (PAS) o a la Direcció del Departament (PDI) i una vegada signat, presentar-lo al Servei de Recursos Humans per registre general de la Universitat o per Seu electrònica.

Documentació a aportar: A la sol·licitud haurà d’acompanyar-se la documentació referida al programa en la qual conste la participació de la persona interessada, així com informe favorable de l’òrgan competent en matèria de cooperació internacional.

Normativa: Pla concilia, article 8.3.

En els termes i condicions que s’establisquen, el personal tindrà dret a gaudir, prèvia autorització, de llicència, per participació en programes acreditats de cooperació internacional.

El servei de RH i el vicerectorat competent, podrà autoritzar llicències per a la participació voluntària, per un període no superior a sis mesos, en missions o programes de cooperació internacional al servei d’organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres, sempre que conste l’interés de la UPV en la seua participació, així com el de l’organisme, govern o entitat que el sol·licite.

Durant el temps de duració de la llicència, les retribucions de la persona participant seran a càrrec de la UPV.

Finalitzada l’activitat voluntària, s’aportarà certificació de l’organisme, govern o entitat, en la qual s’acredite l’efectiu compliment de l’activitat.

Reduccions de jornada

Reduccions de jornada

Tens dret a: Una reducció fins a la meitat de la jornada, amb disminució proporcional de retribucions.

Una hora diària sense disminució de retribucions si:

  • El o la menor requereix especial dedicació.
  • La xiqueta o xiquet tinga 3 anys o menys.
  • Tingues al teu càrrec dos o més xiquetes o xiquets de 13 anys o menors. (No aplicat, unilateralment, per l’administració des de juliol 2023).
  • Es tracte de família monoparental.

Fet causant: Tindre al teu càrrec algun xiquet o xiqueta de 13 anys o menor, persona major que requerisca especial dedicació, o persona amb un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que no exercisca activitat retribuïda que supere el salari mínim interprofessional.

Com es sol·licita? Omplir el formulari PAS o el formulari PDI i lliurar-lo a la persona responsable de la unitat (PAS) o a la Direcció del Departament (PDI) i una vegada signat, presentar-lo al Servei de Recursos Humans per registre general de la Universitat o per Seu electrònica.

Documentació a aportar: Justificació de parentesc i informes mèdics, si escau.

Consulta les normes d’aplicació
Tens dret a: Una reducció fins a la meitat de la jornada, amb disminució proporcional de retribucions. Una hora diària sense disminució de retribucions.

Fet causant: Tindre al seu càrrec al cònjuge o parella de fet o un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que requerisca especial dedicació.

Com es sol·licita? Omplir el formulari PAS o el formulari PDI i lliurar-lo a la persona responsable de la unitat (PAS) o a la Direcció del Departament (PDI) i una vegada signat, presentar-lo al Servei de Recursos Humans per registre general de la Universitat o per Seu electrònica.

Documentació a aportar: informe mèdic i copia llibre de família.

Consulta les normes d’aplicació

Tens dret a: Una reducció fins a la meitat de la jornada, amb disminució proporcional de retribucions. Una hora diària sense disminució de retribucions.

Fet causant: Tindre reconegut un grau de discapacitat o per raó de llarga o crònica malaltia no puga realitzar la seua jornada laboral completa.

Com es sol·licita? Omplir el formulari PAS o el formulari PDI i lliurar-lo a la persona responsable de la unitat (PAS) o a la Direcció del Departament (PDI) i una vegada signat, presentar-lo al Servei de Recursos Humans per registre general de la Universitat o per Seu electrònica.

Documentació a aportar:  Acreditació per la Unitat de Valoració Mèdica d’Incapacitats i, en aquells casos en què siga revisable, ratificar-se de manera anual per aquesta Unitat.

Consulta les normes d’aplicació

Tens dret a: Una reducció fins a 2 hores diàries amb disminució proporcional de retribucions. És compatible amb el permís corresponent.

Fet causant: Naixement d’un fill o filla prematur o que haja de romandre hospitalitzat a continuació del part

Com es sol·licita? Omplir el formulari PAS o el formulari PDI i lliurar-lo a la persona responsable de la unitat (PAS) o a la Direcció del Departament (PDI) i una vegada signat, presentar-lo al Servei de Recursos Humans per registre general de la Universitat o per Seu electrònica.

Documentació a aportar:

Consulta les normes d’aplicació
Tens dret a: Una reducció fins al 50% de la jornada durant un mes amb caràcter retribuït. Es pot disfrutar acumulat en jornades completes.

Es suspén, tot i que no haja transcorregut un mes, en cas d’alta o defunció.

Si hi haguera més d’un beneficiari d’aquest dret pel mateix subjecte causant, podran gaudir del mateix de manera parcial, respectant en tot cas el termini màxim.

Fet causant: Malaltia greu del cònjuge, parella de fet o d’un familiar de primer grau.

Com es sol·licita? Omplir el formulari PAS o el formulari PDI i lliurar-lo a la persona responsable de la unitat (PAS) o a la Direcció del Departament (PDI) i una vegada signat, presentar-lo al Servei de Recursos Humans per registre general de la Universitat o per Seu electrònica.

Documentació a aportar: informe mèdic i copia llibre de família.

Consulta les normes d’aplicació

Tens dret a: Una hora diària sense disminució de retribucions durant 6 mesos.

Fet causant: Finalització del permís corresponent, per adopció, acolliment o guarda amb finalitats d’adopció, d’un menor de més de 12 mesos, que per les seues circumstàncies i experiències personals degudament acreditades pels serveis socials competents o que, per provindre de l’estranger, tinguen especials dificultats d’inserció social i familiar.

Com es sol·licita? Omplir el formulari PAS o el formulari PDI i lliurar-lo a la persona responsable de la unitat (PAS) o a la Direcció del Departament (PDI).

Documentació a aportar:

Consulta les normes d’aplicació

Tens dret a: Una reducció fins a la meitat de la jornada, amb disminució proporcional de retribucions.

Podrà acumular-se en jornades completes, sense que aquesta acumulació puga suposar, en cap cas, un període superior a sis mesos continuats en un període d’un any a comptar des del dia del seu inici.

Fet causant: Que et falten menys de cinc anys per a complir l’edat de jubilació forçosa.

Com es sol·licita? Omplir el formulari PAS o el formulari PDI i lliurar-lo a la persona responsable de la unitat (PAS) o a la Direcció del Departament (PDI) i una vegada signat, presentar-lo al Servei de Recursos Humans per registre general de la Universitat o per Seu electrònica.

Documentació a aportar:

A tindre en compte: Aquesta reducció pot tindre una repercussió en el càlcul de la pensió de jubilació.

Consulta les normes d’aplicació

Tens dret a: Una reducció fins a d’un terç de la jornada sense reducció de retribucions, o bé d’un 50% de la jornada, amb una reducció corresponent a la diferència entre el terç i la meitat.

Fet causant:  Haver sigut declarat víctima de violència sobre la dona o víctima de violència terrorista.

Com es sol·licita? Omplir el formulari PAS o el formulari PDI i lliurar-lo a la persona responsable de la unitat (PAS) o a la Direcció del Departament (PDI) i una vegada signat, presentar-lo al Servei de Recursos Humans per registre general de la Universitat o per Seu electrònica.

Documentació a aportar:

Consulta les normes d’aplicació
Tens dret a: Una reducció de fins al 25% de la jornada sense reducció de retribucions. Ampliable en un mes més en cas justificat.

Es podrà acumular, totalment o parcialment en la realització de la jornada de demà o vesprada (exclusiva)

Fet causant: Reincorporar-se al servei efectiu després de la finalització d’un tractament oncològic o qualsevol considerada com a malaltia greu.

Com es sol·licita? Omplir el formulari PAS o el formulari PDI i lliurar-lo a la persona responsable de la unitat (PAS) o a la Direcció del Departament (PDI).

Documentació a aportar:

Consulta les normes d’aplicació
Tens dret a: Realitzar la jornada contínua i ininterrompuda de les 9 a les 14 hores, o les equivalents si el lloc exercit està subjecte a torns, percebent un 75% del total de les retribucions.

Fet causant: Exercir llocs de treball amb una jornada de 35 hores setmanals i l’existència de circumstàncies personals diferents de les protegides en les reduccions de guarda legal, cura de familiar que requerisca especial atenció, no poder realitzar la jornada completa per discapacitat o malaltia, o per proximitat a la jubilació.

Com es sol·licita? Omplir el formulari PAS o el formulari PDI i lliurar-lo a la persona responsable de la unitat (PAS) o a la Direcció del Departament (PDI)  i una vegada signat, presentar-lo al Servei de Recursos Humans per registre general de la Universitat o per Seu electrònica.

Documentació a aportar:

Consulta les normes d’aplicació