El dia 28 de febrer es va celebrar una sessió del Consell de Govern. T’envie l’enllaç perquè pugues consultar els assumptes acordats.

http://www.upv.es/pls/wdoc/est_docu.accron?vanyo=2019&vfecha=20190228&vnip=&p_tiporeu=GD

Destaque els punts següents:

  • Es va aprovar la proposta de modificació del Reglament que regula la col·laboració en la docència del personal investigador contractat a la Universitat Politècnica de València.

Em vaig abstindre de votar perquè part d’aquesta normativa no està acordada en la mesa de negociació. Aquí deixe una reflexió: aquesta modificació aprovada pel Consell de Govern es negociarà a posteriori, però qui esmenarà la plana al Consell? Es pot entendre que això és veritablement una negociació? La justificació és que era urgent i les meses de negociació no estaven constituïdes. Però, la veritat és ben diferent perquè legalment es podia convocar la mesa negociadora.

  • Es va aprovar la proposta del pla d’atracció de talent.

Em vaig abstindre de nou en aquest punt.

Al meu parer hi ha algunes contradiccions: d’una banda es pretén la publicitat i la lliure concurrència, però d’altra banda les candidatures han de ser avalades per un departament, centre o estructura d’investigació. Per què no es poden presentar les candidatures sense cap aval? I per què no es presenten d’acord amb les necessitats docents? Es possible que es contracte alguna persona amb currículum impressionant en un departament que fins i tot tinga poca saturació.

Pense que és més prioritari substituir el PDI que està de baixa que la captació de talent.

Una vegada els assumptes de la casa estiguen sanejats i funcionen, seré la primera en donar el meu suport a aquest tipus de projecte.

  • Es va aprovar la proposta de criteris d’assignació de recursos docents de professorat de TFG i TFM.

Incorpora un reconeixement directe al professorat director de TFG o TFM però també quan és membre del tribunal avaluador.

Vaig votar a favor perquè el professorat que dirigisca TFG i/o TFM mereixen un reconeixement com ocorre amb les tesi doctorals.

  • Es va aprovar la proposta del POD per al curs 2019-2020.

Una companya va preguntar si les xifres tenien el 10%, al que se li va contestar que no. Sense negociació prèvia, i sense el 10%, s’ha decidit aprovar-ho en el Consell de Govern.

Es pretén acordar el POD en la mesa negociadora, quan puguen, i aprovar posteriorment els canvis proposats en el Consell de Govern.

No vaig votar a favor perquè, com en el punt anterior, no és negociar un assumpte quan ja té l’aprovació en el Consell de Govern. El president de la mesa de PDI té la intenció de negociar el POD? Què passa amb aquell 10%?

  • En el torn obert de paraules vaig proposar al rector que algunes activitats i assignatures de l’ICE i de la Universitat Sènior, així com els cursos dirigits al personal d’esports, entre d’altres, es planifiquen també en valencià perquè cada persona puga escollir la llengua de preferència.

D’altra banda, vaig recordar que el llibret sobre la rendició de comptes es va repartir sols en castellà.  El rector va contestar que està previst traduir-lo al valencià i a l’anglès i que podrà estar a l’abast de tota la comunitat universitària en pdf.

Sobre la carrera professional vaig fer palés el malestar de la plantilla que no està cobrant-la. STEPV-Iv havia convocat una concentració on es va llegir un manifest, el mateix que després vaig llegir als membres del consell de govern.

En la sessió del Consell Social del dia 6 de març es van ratificar alguns punts que prèviament es van debatre en el Consell de Govern, a més, el rector va informar del següent:

  • Les tres meses de treball integrades per les universitats funcionen a ritmes diferents: la internalització de les universitats avança a mig termini; la carrera acadèmica està sobre un 60% consensuada; però la mesa sobre la governança, per tractar el finançament, no ha sigut engegada.
  • No es podrà dur a terme el pagament de la seguretat social de les pràctiques formatives per falta de norma reguladora. El rector opina que s’hauria d’implementar unes bonificacions.
  • El dia 21 de febrer es va fer l’acte de rendició de comptes. Hi ha una voluntat perquè aquest acte es celebre cada dos anys.

T’anime a enviar-me propostes per traslladar-les al Consell de Govern i al Consell Social. També, les crítiques teues seran ben rebudes per poder millorar en la meua tasca omarpi@upv.es

Moltes gràcies per la teua atenció,
Olaya Martínez Piera
Representant del PAS en el Consell de Govern i Consell Social