STEPV esperava que la mesa general del dia 13 de juliol acordara incorporar les millores de la GVA en el pla concilia pel que fa als permisos, les llicències i les reduccions de jornada, però UGT i CCOO no han votat a favor al·legant una discriminació per al PDI. Tanmateix, en l’última reunió de la comissió tècnica que tractava aquest assumpte, només va haver-hi un dissentiment i era sobre la composició de la comissió de seguiment.

Aquest és el text actual del pla concilia, el qual van aprovar UGT i CCOO en el seu moment:

La reducción de jornada afectará a la totalidad de la jornada laboral, repercutiendo de manera proporcional en las horas lectivas (créditos) que corresponde impartir al profesor (excepto cuando la reducción no supere la hora diaria, sin deducción de retribuciones, en cuyo caso se aplicará lo indicado en el apartado correspondiente). El Departamento procurará que la reducción se aplique a una franja horaria que haga viable el cumplimiento por el empleado del objetivo origen de dicha reducción.

El text que la comissió tècnica ha acordat és el següent:

El PDI que solicite una reducción de jornada de acuerdo a los supuestos previstos en esta norma podrá solicitar de forma justificada que no se le asigne docencia en una determinada franja horaria, o franjas si solicita más de una hora de reducción. Esta franja o franjas se mantendrán por el período de un curso académico o de la duración de la reducción.

El departamento, el centro o centros donde imparta docencia, previo informe de RRHH, estudiaran la posibilidad de tener en cuenta estas circunstancias en la asignación de docencia, que se podrá realizar con un cambio de horario, un cambio de asignatura, de grupo o cualquier otra fórmula que garantice en todo caso el cumplimiento docente encomendado al departamento. La denegación del posible encaje horario será justificado motivada, incluyendo las acciones que se han intentado para hacerla efectiva, y será ratificado o no, por la Comisión Paritaria Permanente de Seguimiento, Interpretación y Actualización del Acuerdo del Plan Concilia de la Universitat Politècnica de València.

La reducción de jornada afectará a la totalidad de la jornada laboral, repercutiendo de manera proporcional en las horas lectivas (créditos) que correspondan impartir al profesor, excepto cuando la reducción no suponga una deducción de retribuciones.

Aquest text es va redactar amb el compromís de l’administració d’intentar estendre la reducció de crèdits a totes les reduccions de jornada. Però, abans de tot ha de solucionar el problema de la saturació, que és molt alta en quasi tots els departaments, i reduir a 24 crèdits màxims la docència.

El nou text inclou en el pla concilia totes les millores del decret de la GVA (amb les ordres de desenvolupament), però mantenint les millores que el nostre pla tenia sobre el decret. Fins i tot, inclou que l’edat dels i les menors que genera drets de conciliació siga fins als 13 anys (inclosos), i que en l’actualitat està en menys de 12 anys. Pots llegir aquí el text que es votava.

La composició de la comissió tècnica també ha sigut objecte de discòrdia, cosa que ha provocat que s’ajornat la seua creació. STEPV defensa que la comissió ha d’estar composta per membres de tots els sindicats, perquè tot el personal de la UPV hi estiga representat, però UGT i CCOO no tenen en compte els sindicats minoritaris (CSIF, UPV-Sindical i SATTUi).

Com la mesa general no ha pogut acordar la modificació del pla concilia, l’equip de govern haurà de decidir si presenta el text al Consell de Govern perquè l’aprove.

Altres qüestions tractades

  • La mesa ha acordat les bases per a la llicència per estudis relacionats amb les ajudes de requalificació.
  • L’augment retributiu del 0,9% tindrà efectes retroactius des de l’1 de gener.
  • Ens han informat que la GVA i les  universitats públiques valencianes han acordat un conveni per a fomentar la mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere.

Més treball no presencial

STEPV ha demanat ampliar el treball no presencial, per l’alta incidència de la COVID que es registra al País Valencià i a la UPV, fins al 80% i que siga extensiu a tot personal, ja que alguns treballadors i treballadores n’han estat exclosos per resolució del rector anterior. Els altres dos sindicats s’han sumat a la proposta.

L’administració ha estat receptiva i convocarà pròximament un Comité de Seguretat i Salut per tractar el tema.

Què passa amb les retribucions addicionals?

STEPV ha preguntat sobre els rumors d’una possible paralització de la tramitació del decret per a remunerar, i consolidar, la component de productivitat variable acadèmica de les retribucions addicionals dels cursos 2019 i 2020.

L’administració ha informat que les reunions polítiques i tècniques continuen, i confien que les gestions tindran èxit.

STEPV ha demanat a l’administració que siga transparent amb el PDI i informe puntualment de la situació.