La Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, defineix al seu article 115 tres modalitats de promoció interna:

  • Vertical, per accedir a una categoria, cos o escala del grup o subgrup immediatament superior, dins d’un itinerari professional. Un exemple clarificador en la UPV d’itinerari professional pot ser Especialista tècnic de laboratori – Tècnic mitjà de laboratori – Tècnic superior de laboratori.
  • Horitzontal, per accedir a una altra categoria, cos o escala de la mateixa classificació professional, corresponent a un altre itinerari professional.
  • Mixta, per accedir a una categoria, cos o escala del grup o subgrup immediatament superior, corresponent a un altre itinerari professional.

Després, en l’article 119, estableix que els procediments selectius que es convoquen pel torn de promoció interna han de estar oberts en tot cas a qualsevol de les modalitats anteriors.

La disposició final tercera de la llei fixa l’entrada en vigor del Títol VIII, al qual pertanyen aquests dos articles, a l’entrada en vigor de les disposicions reglamentaries que es desenvolupen, la qual cosa es va produir al gener de 2017 amb l’entrada en vigor del decret 3/2017, de 13 de gener.

Per tant, les convocatòries de promoció interna que està publicant la UPV no s’ajusten a la legislació vigent, cosa que ja s’ ha informat a l’administració mitjançant una reunió entre representants de STEPV-Iv i la directora de l’Àrea de Recursos Humans.

L’administració no vol rectificar, i justifica la restricció de les convocatòries en acords de la mesa negociadora. STEPV-Iv manté que en cap reunió de la mesa negociadora es va abordar el tema de les modalitats, entre d’altres coses, perquè la negociació de l’oferta d’aquests llocs de treball es va fer abans que entrarà en vigor aquesta norma i, a més, cap acord pot retallar drets reconeguts en disposicions de rang superior.

Les convocatòries publicades són les següents:

PROMOCIÓ QUI POT PARTICIPAR-HI QUALSEVOL PERSONA FUNCIONARI DE CARRERA AMB UNA ANTIGUITAT MÍNIMA DE 2 ANYS EN


Analistes Grup A1 o A2 amb titulació de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


Facultatius d’arxius, biblioteques o museus Grup A1 o A2 amb titulació de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


Ajudants d’arxius, biblioteques o museus Grup A2 o C1 amb titulació de grau, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent


Administratiu Grup C1 o C2 amb titulació de batxiller, tècnic, o que haja superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys, o equivalent


Tècnic mitjà de gestió administrativa Grup A2 o C1 amb titulació de grau, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent; i un nivell d’anglés equivalent al B2


Tècnic superior de programes d’intercanvi internacional Grup A1 o A2 amb titulació de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent; i un nivell d’anglés equivalent al B2


Si estàs interessat o interessada en presentar-te a alguna d’aquestes promocions, però la convocatòria no t’ho permet, contacta amb nosaltres, al correu stepv@upv.es o a les extensions 77046 o 79149. STEPV-Iv donarà assessorament legal a les persones interessades que vulguen presentar recurs.

Perquè els drets no és negocien, es defensen.