Benvolgut company/companya,

T’escric per a contar-te el més rellevant de la sessió del Consell de Govern del dia 31 de maig. En la pàgina web de la Secretaria General pots trobar l’ordre del dia:

http://www.upv.es/entidades/SG/menu_urlpv.html?//www.upv.es/entidades/SG/infoweb/sg/info/U0778933.pdf

 

Pots consultar els acords en l’enllaç següent:

http://www.upv.es/pls/wdoc/est_docu.accron?vanyo=2018&vfecha=20180531&vnip=&p_tiporeu=GD

S’ha proposat un canvi en la composició del Comité de Benestar Animal, en la qual es renova la persona responsable de la Universitat que podrà ser una persona externa a aquesta.

 

Vaig assenyalar que aquest canvi en la composició del Comité pot donar lloc a quedar-se sense personal expert de la UPV i duplicar el personal extern, però el vicerector d’Investigació creu que és molt difícil trobar una persona professional de la UPV que reunisca els requisits. Amb açò, he cregut adient abstindre’m de votar.

 

El rector ha informat dels següents assumptes:

 

  • Creació de la comissió mixta entre MINECO i la CRUE: es dedicarà a indagar solucions adients per a la gestió de la investigació, que a hores d’ara és molt complexa, així com en l’àmbit dels recursos humans. Previsiblement, una persona d’Hisenda assistirà a les reunions d’aquesta comissió per a preveure les aportacions pressupostàries.

 

  • Informe Cotet sobre la ciència i la tecnologia: Espanya ha perdut alguna dècima més, tant en l’àmbit públic com en el privat, amb la qual cosa la distància amb la resta d’Europa ha augmentat. No és una bona notícia.

 

  • Presentació del logotip dels 50 anys de la UPV: s’ ha encomanat a una empresa externa, per motius d’urgència, l’elaboració d’aquest logotip que ha suposat un cost de 7.500 €. Jo m’he preguntat si tanta era la pressa en quan era evident la celebració del 50 aniversari de la Universitat en 2018.

 

En el torn obert de paraules he exposat les queixes següents:

 

1.- La mancança de personal que pateixen les biblioteques de la UPV, especialment la d’Alcoi   i la d’Agronòmica on treballen una sola persona (el 50% de la plantilla) en el torn de matí des de setembre de 2017. És una situació insostenible.

No és tolerable que les treballadores i els treballadors patisquen les retallades que l’administració de la UPV imposa amb la justificació de guardar el marc legal. La situació sembla haver empitjorat des de les famoses retallades anys enrere. No estic d’acord amb la interpretació tant restrictiva en les contractacions.

Per altra banda, des del sindicat al qual pertanc hem sol·licitat al gerent, de forma reiterada, que convoque la mesa de negociació per tal d’acordar uns criteris objectius per a cobrir les vacants i les substitucions, i que no siga un assumpte que quede al lliure albir de RR.HH.

2.- Situació peculiar del registre general. Aquest servei funciona amb quatre persones des de fa sis mesos, amb la probabilitat de reduir-se a dos persones a juliol i una sola a l’agost: això provocarà un desgavell.

Segons el meu parer, la Universitat no pot prestar un servei sense el personal adequat. A més, les condicions laborals han de ser les escaients per respectar els drets del treballadors i de les treballadores però també del personal usuari.

3.- El gerent no convoca la mesa de negociació tot i que els assumptes següents estan pendents de negociar-se o, havent-se acordat, no s’han dut a terme: les modificacions de la RLT; les places d’anglès des de desembre de 2015; la creació de la plaça de Gandia, acordada des de juliol de 2016, i l’estudi d’altres 14 o 15  places de capítol 6 que s’han de passar a capítol 1 per ser estructurals des de setembre de 2016; horaris 9 i X; pla concilia, etc.

4.- Els efectes negatius de la nova llei de contractes, després de tres mesos de funcionament. Algunes empreses concessionàries han plantejat expedients de Regulació d’Ocupació.

He preguntat per què la UPV no ha procedit amb expedients de contractes mixtos com ha passat en altres universitats. Però, i en el cas concret d’una papereria, el gerent no preveu aquest tipus de contracte ja que la Universitat pot acollir-se a les contractacions marc de la Generalitat Valenciana.

Per altra banda, el “procediment obert simplificat” està previst que estiga llest per provar-lo a juliol, amb caràcter de definitiu a setembre. Aquest procediment pal·liarà part dels problemes de les empreses concessionàries que podran presentar diversos expedients als concursos que publique la UPV  amb un import màxim de 35.000 euros cadascun.

Es preveu traure a concurs el subministrament d’aigua embotellada per a tota la UPV .

5.- Possible nomenament d’un “Delegat de Protecció de Dades”. Per aclarir el dubte d’un company vaig preguntar si aquest nomenament és procedent. El Reglament General de Protecció de Dades Europeu obliga a la Universitat a nomenar un delegat o delegada per a la protecció de dades. La vicerectora preveu que siga personal de la UPV que exercisca aquestes funcions, però mentrestant contractaran una empresa o una persona assessora per a 6 mesos.

 

Pots enviar-me la teua consulta o suggeriment a l’adreça electrònica omarpi@upv.es

 

 

Moltes gràcies per la teua atenció,

Olaya Martínez Piera

Representant del PAS en el Consell de Govern