Consell de Govern.

 Convocatòria d’eleccions a la defensoria universitària

Les persones integrants del Claustre estan convocades de nou a votar una candidatura a la defensoria universitària. Açò sembla el dia de la marmota, ja que els claustrals han passat per aquest procés unes 4 o 5 vegades en dos anys consecutius.

La normativa exigeix una majoria qualificada dels claustrals per donar suport a una candidatura. Sembla que a tota la UPV no hi ha cap persona capaç de generar consens suficient per a aquest càrrec tan rellevant i necessari.

Normativa de Sistemes de Control d’Accessos a la UPV.

El rector va traslladar al Consell de Govern l’aprovació d’aquesta normativa fonamental en la seguretat dels recursos materials de la UPV, que aporta comoditat, flexibilitat i control.

És important conèixer-la, sobretot si el departament, centre o àrea, pretén instal·lar un sistema de control d’accessos. La normativa exigeix sol·licitar autorització i, a més a més, cada entitat és responsable en l’àmbit econòmic.

La normativa no regula bé alguns aspectes, com el fet que la “clau” d’accés és l’acreditació UPV i aquesta conté el nom del propietari. Una acreditació extraviada facilitaria l’accés a les estances de qualsevol persona que se la trobe, i en particular al despatx del propietari d’aquesta acreditació. El rector va dir que es revisaria aquest aspecte concret.

D’altra banda, vam consultar al gerent si la Universitat es farà càrrec de la despesa d’instal·lar els sistemes de control d’accessos, en tots els centres, en cas que l’estudi sobre la plantilla d’Auxiliar de Serveis concloguera alleujar a aquest personal de la tasca d’obertura i de tancament dels accessos. La resposta va ser que com què no seria una petició iniciada pels centres aleshores se’n faria càrrec la Universitat.

Normativa de Progrés i Permanència en les titulacions de Grau i Màster a la UPV.

Olaya va proposar una modificació del text presentat perquè s’hi especifica la necessitat d’aprovar un mínim 12 crèdits en el primer curs, tant si l’alumne o l’alumna està matriculat a temps complet com a temps parcial, pensa que aquest criteri no guarda una proporció amb la matrícula i és injust plantejar-lo així.

Olaya es va abstenir en la votació, tot i que la comissió que ha preparat el text estudiarà revisar aquesta mesura.

Creació del Pla de Multilingüisme en la Docència 2020-2023.

Segons l’acord aprovat, l’ús del valencià en la docència necessita un respecte i protecció especial per a contribuir a la igualtat entre les dues llengües oficials, i la igualtat entre la ciutadania que les usen. Aquest és un propòsit justificat pel compromís amb l’entorn immediat de la societat en què està immersa la nostra Universitat. La promoció del valencià és una acció de compensació, d’acord amb el que estableix la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Constitució espanyola.

L’ús de l’anglès en la docència necessita el suport que requereix la dimensió global de l’activitat universitària. Aquest és un propòsit justificat pel compromís amb l’àmbit internacional en què es mou la nostra Universitat.

L’objectiu d’augmentar l’oferta de docència en valencià i en anglès ha de servir per a reduir la desigualtat per motius de llengua entre les persones de la comunitat universitària i per a valorar la diversitat cultural.

Es proposa que les ERT establisquen els objectius següents:

  • Acostar l’oferta a la demanda si la diferència és inferior a 6 punts percentuals.
  • Incrementar 6 punts percentuals si la diferència és superior a 6 punts.
  • Mantenir l’oferta quan aquesta és superior a la demanda.

Informe del rector

Per a negociar el proper pla de finançament universitari es crea un grup conformat per 5 membres de les universitats (1 per cadascuna) i 5 membres de la conselleria corresponent. L’expert de la UPV que forma part de la comissió és el nostre anterior gerent.

S’estudiaran, com una part important de les universitats, els resultats docents i els investigadors.

Se seguirà informant de l’evolució de les negociacions.

El 7 de febrer es va reunir la CRUE amb el ministre d’universitats, Manuel Castells, per a, en un primer moment, fer un balanç de la situació universitària. El ministre pretén visitar moltes universitats per assabentar-se de la problemàtica que els concerneix i així poder donar solucions. A més, el ministre té la idea de fer canvis per estalviar burocràcia.

Pel que fa a la firma del Conveni Col·lectiu, el problema radica en el ministeri d’Hisenda. Segons va manifestar el ministre d’universitats, el problema podria solucionar-se si es modifica l’articulat que prohibeix expressament l’increment de massa salarial en la llei de pressupostos 2020.

De signar-se, per part de la conselleria, el sub-component de la productivitat variable acadèmica, de les retribucions addicionals del PDI que falta per remunerar, i potser passe pel Consell Social del dia 3 de març, cosa que finalment no ha passat. Però, si es signa aviat, es podrà convocar una comissió econòmica extraordinària del Consell Social per aprovar-ho.

D’aquí a poc temps es posarà en marxa l’aplicació a través de la qual es podrà sol·licitar la necessitat de personal, d’aquesta forma es podrà saber en tot moment l’estat de la sol·licitud. El rector es va comprometre a habilitar la plataforma arran de la petició, en una sessió d’un Consell de Govern, de la nostra companya Olaya Martínez sobre la necessitat d’aprovar uns criteris per a la contractació de personal. En aquella sessió es va deixar palés la importància d’aquesta aplicació.

Consell Social

Modificació de les Normes de Funcionament del Pressupost de la UPV.

Es va ratificar la modificació de la norma 5.2 de funcionament del Pressupost UPV que fa referència al procediment per a la gestió dels contractes menors, en aplicació del Reial Decret-Llei 3/2020, de 4 de febrer, sobre la contractació pública. En conseqüència, s’ha eliminat en l’aplicació GEA el màxim de 15.000 euros per a contractar amb un proveïdor.

Tanmateix, l’administració continuarà publicant contractes centralitzats per a aquelles despeses de compra recurrents, perquè el contracte menor és una excepció i s’ha d’utilitzar exclusivament per a atendre necessitats puntuals i no periòdiques. Per això, no podran tramitar-se per contracte menor aquelles despeses per a les quals l’administració haja acordat un contracte centralitzat.

omarpi@upv.es Olaya Martínez Piera (representant del PAS en el Consell de Govern i el Consell Social).

mdiamon@hma.upv.es Silvia Díaz-Alejo Monterde (representant altre PDI)

smoreno@upvnet.upv.es Salomé Moreno Navarro (representant altre PDI)