Benvolgut company/companya,

T’escric per a contar-te el més rellevant de la sessió del Consell de Govern del dia 26 d’abril. En la pàgina web de la Secretaria General pots trobat l’ordre del dia:

http://www.upv.es/entidades/SG/menu_urlpv.html?//www.upv.es/entidades/SG/infoweb/sg/info/U0776460.pdf

 

Pots consultar els acords en l’enllaç següent:

http://www.upv.es/pls/wdoc/est_docu.accron?vanyo=2018&vfecha=20180426&vnip=&p_tiporeu=GD

 

 

En el punt 2.9. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació parcial del reglament del Defensor Universitari.

El consell de govern presentarà al Claustre la proposta perquè la ratifique.

He consultat el secretari general si aquesta proposta pot canviar al llarg de la tramitació, a la qual cosa m’ha contestat que la mesa del Claustre fixarà tant el calendari de la tramitació com dels procediments: un d’ells seria l’exposició pública de la normativa a tota la comunitat universitària perquè n’opine.

Em vaig abstindre de votar a favor de la modificació parcial del reglament perquè, tot i que n’estic d’acord, segons el meu parer no és suficient. En el Claustre podré votar a favor del reglament sempre que arreplegue altres modificacions necessàries.

En el punt 2.12. Aprovació, si és procedent, de la proposta de creació del servei universitari, “Centre Infantil Vera”.

Davant la negativa de la Conselleria d’Educació de concedir a la UPV  l’autorització per a què l’escola infantil fóra Centre d’Educació Infantil, s’ha aprovat en el Consell de Govern crear el servei universitari “Centre Infantil Vera”. Aquest servei, propi de la Universitat, té l’objectiu de conciliar la vida familiar i laboral  de tota la comunitat universitària.

Vaig felicitar l’equip rectoral, i molt especialment Vicent Castellano, per l’esforç de solucionar la continuïtat de les companyes de l’escoleta prestant aquest servei.

 

Punt 6.1. Coneixement dels comptes anuals 2017 de la Universitat Politècnica de València i ens dependents de 2017.

 

El gerent ha valorat, de forma positiva, el resultat econòmic de l’any 2017 que ha produït un romanent de tresoreria de més de 19 milions d’euros (l’ingrés de 14,5 milions corresponen a la  venda de l’edifici d’Agrícoles situat a Blasco Ibáñez). La Universitat no ha hagut de contractar cap pòlissa de crèdit per escometre pagaments.

1,8 milions es destinaran al pagament de la carrera professional del PAS (diferència que no costeja la Generalitat fins el 100%).

 

El gerent ha informat que la Generalitat Valenciana vol negociar de nou les condicions de pagament del deute històric que acumula amb la UPV, que es valora en 80 milions d’euros.

 

Podeu informació dels comptes anuals en la intranet de gerència/informació pública/comptes anuals/2017.

 

 

Punt 6.3. Aprovació, si és procedent, de l’acord de la Mesa de Negociació del PAS amb relació al complement de carrera professional.

 

El Consell de Govern ha aprovat l’acord del 100% del complement de la carrera professional acomplit en la mesa negociadora del PAS.

 

Vaig felicitar el rector i el gerent per complir la promesa electoral de pagar el 100% de la carrera professional en 2018:  la Generalitat costejarà el 66%  i la UPV pagarà el 33% restant amb fons propis.

 

Arran de la intenció de la Generalitat de publicar la modificació del decret de la carrera professional per al personal interí, he demanat al rector que demane a la Generalitat una carrera professional que incloga a tot el personal de la UPV, indefinit i interí, i a més que compute tot el temps treballat.

 

Punt 6.4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació parcial de la Norma 5.5: pagaments a justificar, de les de Funcionament del Pressupost de la UPV de 2018

 

He consultat al gerent sobre l’import que indica el paràgraf  “El total de les ordres de pagament pendent de justificar no podrà excedir de 18.000,00 euros per oficina gestora”. És l’import màxim  que una oficina gestora pot acumular d’AFJ (talons i transferència), sempre que no en tinga cap pendent de justificar, cosa que no s’ha de confondre amb l’import màxim de contracte menor que indicava la normativa antiga.

 

 

Per últim, en el torn obert de paraula vaig demanar el següent:

 

  • Que a l’entrada dels pàrquings de Vera el valencià tinga el lloc prioritari, tal com ho recull la guia de comunicació pel que fa els textos bilingües.

 

  • Que en les enquestes de l’alumnat es pregunte si les assignatures s’imparteixen en la llengua triada en la matricula.

 

  • Que l’aplicació GEA, així com els documents que genera, tinga l’opció de triar la llengua valenciana.

 

  • Que s’adopte el topònim “Gandia”, sense accent, en tots els escrits de la Universitat

 

 

Pots enviar-me la teua consulta o suggeriment a l’adreça electrònica omarpi@upv.es

 

 

Moltes gràcies per la teua atenció,

Olaya Martínez Piera

Representant del PAS en el Consell de Govern