Inspecció de Treball atén favorablement la denúncia presentada per STEPV contra les 5 Universitats Públiques Valencianes, el passat 28 de juny, i considera que l’actuació d’aquestes en els contractes Margarita Salas i María Zambrano vulneren la normativa de la Seguretat Social

Les universitats públiques valencianes varen publicar aquestes ajudes, destinades a la “formació de joves doctors i doctores i l’atracció de talent internacional”, poc abans d’acabar el curs 2020-2021. En les convocatòries reflectien que la quota patronal havia de ser assumida per la persona beneficiària.

En entendre que la quota patronal no forma part de la nòmina de la persona treballadora, amb la qual cosa no pot imputar-se a l’ajuda, STEPV va presentar denúncia davant la Inspecció de Treball contra les 5 universitats públiques valencianes.

Ara, en la resposta a la denúncia presentada, ens comuniquen que la pràctica de la Universitat de València i la Universitat Politècnica «resulta il·legal» i que, per part d’Inspecció de Treball, s’ha procedit a practicar Actes d’infracció i alçar les pertinents Actes de liquidació.

En el text de l’informe realitzat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social es reconeix que l’actuació empresarial ha produït un evident i injust perjudici econòmic en el professorat-doctor afectat. Aquest fet ha provocat una merma retributiva en les quantitats que tenien dret a percebre, així com també una infracotització en les seues bases de cotització, cosa que repercuteix negativament tant en la Seguretat Social com en el personal treballador beneficiari de les ajudes.

El Sindicat insta a totes les persones afectades de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, així com també de la resta d’universitats, que es posen en contacte amb els nostres Serveis jurídics per tal de procedir a la reclamació individual de les quantitats a percebre.