El dia 15 de juliol, una delegació de STEPV s’ha reunit amb el nou rector, José Capilla, i alguns vicerectors. L’objectiu de la reunió ha sigut intercanviar les opinions dels problemes que STEPV va introduir en l’agenda dels candidats i als compromisos del rector, durant la campanya electoral.

A la reunió ha assistit el rector, el vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica, Juan Carlos Cano, el vicerector de Planificació, Oferta Acadèmica i Transformació Digital, José Pedro García, el vicerector d’Internacionalització i Comunicació, José Monserrat, el vicerector/director delegat de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esport, Santiago Guillem i el gerent, Jesús Marí.

Per part de STEPV hi han assistit la coordinadora de la secció sindical, Fátima Romero, el delegat sindical, Vicent Julià, la presidenta del Comité d’empresa de València i Gandia, Salomé Moreno, els companys Rafael Monterde i Sergi Panella i la companya Olaya Martínez.

S’han tractat els següents temes:

1. La revisió del salari del professorat Associat i la inclusió dels triennis, i altres complements.

Hem preguntat sobre la revisió salarial del professorat Associat i la inclusió d’altres complements retributius com triennis, quinquennis i sexennis.

El rector s’ha mostrat empàtic amb el col·lectiu i favorable a la revisió de les retribucions, tot i que està supeditat a l’aprovació del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes (encara falta l’autorització de la Generalitat Valenciana).

El rector ha comentat que s’anaven a posar en marxa algunes accions amb coordinació amb la Universitat de València per impulsar la signatura del conveni, i que estan estudiant proposar algunes mesures a la GVA i al Ministeri d’Hisenda per a desbloquejar la situació. Potser aquestes mesures suposen una implementació més gradual.

STEPV ha incidit que, vist el cas de la Universitat d’Alacant, considerem que el conveni no és necessari per a retribuir triennis i altres complements. El rector s’ha compromés a estudiar aquesta possibilitat per a negociar la implementació d’aquests complements.

2. Garantir el gaudi, en matèria de conciliació, dels drets del personal laboral temporal.

STEPV ha comentat els problemes del personal laboral temporal per poder gaudir dels drets de conciliació, segons el pla concilia de la UPV. En molts casos, són problemes generats per una manca d’informació sobre aquests drets, tant per part del personal contractat com de les persones responsables de les seues unitats.

Per tant, hem exposat dues solucions senzilles, però que pensem que seran eficaces. D’una banda, l’habilitació de l’aplicació que fa servir el PAS funcionari per a gestionar horaris, permisos i absències; d’altra banda, posar en marxa una campanya institucional d’informació sobre els drets d’aquest personal.

El rector ens ha assegurat que la situació canviarà i s’ha mostrat favorable a les mesures proposades, ja que vol evitar que es generen situacions de malentesos i incomprensions.

3. Definició d’una nova RLT del PAS, en especial en les categories següents:

Un dels grans reptes que ha d’afrontar el nou equip és actualitzar l’RLT del PAS, en la qual s’enquadren moltes reivindicacions del JA TOCA!

Hem coincidit en algunes qüestions com la definició de funcions i tasques en tots els llocs de treball de l’RLT, la creació del grup B i les convocatòries de les promocions internes respectives, el reconeixement del treball en anglés en aquells llocs que l’utilitzen, o la revisió del concepte d’administració especial del qual vam comentar distintes solucions per al personal que ha quedat “atrapat” en l’administració especial.

L’equip rectoral també s’ha mostrat favorable a resoldre altres qüestions com la dimensió de la plantilla en els laboratoris i els punts d’informació. STEPV ha explicat que hi ha un gran desconeixement de les tasques reals que aquestes unitats duen a terme, la qual cosa provoca una percepció distorsionada de la dimensió adequada de la plantilla.

També s’ha tractat l’equiparació de la classificació dels llocs d’una mateixa categoria professional, i la revisió de la classificació del personal informàtic A2 i C1. Aquestes qüestions són més complicades perquè impliquen un augment considerable de les despeses de personal, sobretot en la categoria d’Administratius. L’equip rectoral ha reconegut la injustícia de la situació i s’ha compromés a buscar solucions.

4. Revisió dels procediments d’accés i provisió de llocs de treball.

El primer prec que STEPV ha traslladat a l’equip rectoral és que tant els temaris com la dificultat de les proves en els processos selectius siga acorde al grup de classificació dels llocs, comparables amb les proves que altres administracions de l’entorn duen a terme. Hem posat un èmfasi especial en els processos d’estabilització i en les promocions internes.

En la mateixa línia, hem demanat una revisió dels barems d’oposició i de promoció interna, que la majoria sindical en la mesa negociadora va rebutjar (STEPV i CCOO). Aquests barems són un despropòsit quan valoren de manera exagerada les titulacions superiors i els idiomes estrangers.

En aquest punt, el rector ha assenyalat la importància de conéixer l’anglés i el nivell baix que el personal de la UPV té. Des del sindicat hem demanat que es fomente la formació en idiomes, per a aconseguir aquest objectiu, en lloc de restringir-hi l’accés.

El gerent ens ha comentat la seua intenció de revisar els barems, inclosos els de concursos i comissions de servei.

Hem trobat bona sintonia amb l’equip rectoral quan hem opinat sobre com les promocions internes en modalitat horitzontal i vertical poden donar mobilitat al personal de l’administració especial, i, d’altra banda, sobre la necessitat de revisar la normativa de borses de treball i que siguen més transparents per al seguiment d’aquestes.

Hem insistit, de nou, que cal canviar la forma de gestionar les vacants i les substitucions i adoptar un model amb criteris públics i comuns. Vam presentar aquesta proposta tant al Consell de Govern com al Claustre (vam perdre la votació per només 10 vots) sense treure res en clar, però l’equip rectoral actual sembla que comparteix el nostre punt de vista sobre criteris i tracte igualitari.

5. Carrera professional: còmput de tots els serveis prestats i inclusió del personal laboral temporal.

Hem reclamat el còmput de tots els serveis prestats en altres administracions públiques, tal com ja ho han fet tres de les universitats públiques valencianes. No hi ha un nombre gran de persones afectades, però no entenem que no se’ls reconega tot el temps treballat.

La GVA va decidir canviar el criteri per a reconéixer tot el temps treballat (moltes persones afectades van presentar recursos), però la UPV encara no ha tingut intenció d’adoptar-lo.

El rector ha comentat, com en altres punts tractats, que si altres administracions apliquen un criteri vàlid és motiu suficient perquè la UPV puga fer-ho.

D’altra banda, hem demanat l’extensió de la carrera professional al personal laboral temporal, en compliment de la directiva europea. Hem posat èmfasi en les persones que són reconegudes com a indefinides per sentència judicial.

Per últim, Hem reclamat que milloren l’aplicació informàtica per poder veure totes les dades de la carrera professional, com ara la data de la propera progressió.

6. Revisió de la productivitat.

Hem plantejat la necessitat de revisar en profunditat la productivitat: com es mesura i per a què. S’han abordat les particularitats tant del PDI com del PAS.

En el cas del PDI és necessari revisar els índexs de productivitat acadèmica (IAD, IAI, IAA). Hi ha hagut consens en fer una revisió profunda, amb criteris simples i transparents per a les noves versions.

Així mateix, l’equip rectoral ha informat sobre la negociació amb Conselleria per a recuperar el component variable de les retribucions addicionals (que, entre altres coses, donen part del sentit a l’existència d’aquests indicadors) i ha assenyalat que probablement serà viable per al pròxim trienni (però el decret no solucionarà les retribucions dels anys 2019 i 2020). El gerent ha exposat la nova estratègia que seguirà per poder pagar aquests anys.

En el cas del PAS, s’ha valorat que l’actual sistema d’enquestes de satisfacció no és operatiu per a mesurar la productivitat i, fins i tot, genera distorsions i greuges comparatius.

Ambdues parts hem posat l’accent que cal revisar no sols els mecanismes sinó també el sentit últim d’aquests processos. En aquest sentit, el vicerector de Planificació vol consensuar primer per a què es mesura i posteriorment desenvolupar les eines que ajuden a aconseguir l’objectiu.

7. Execució de les sentències que declaren indefinit al personal, cada vegada més nombroses.

Hem plantejat la urgència d’abordar la situació de desenes de persones que fa molts anys que concatenen contractes per fer les mateixes funcions. Hem proposat crear places estructurals en l’RLT perquè aquestes persones puguen aconseguir una estabilitat laboral.

El rector ha reiterat la seua intenció de dedicar-hi part de la taxa de reposició, com bé va dir en campanya. Així doncs, amb l’objectiu de disminuir la incertesa entre les persones afectades, demanarem la creació d’una comissió tècnica (administració-sindicats) perquè fixe els criteris que regiran aquesta transformació.

Hem reclamat, de nou,  que el personal laboral temporal gaudisca d’una estructura salarial idèntica a la del personal funcionari o laboral fixe.

Conclusió

La reunió ha sigut fructífera, ambdues parts hem coincidit en molts punts i hem manifestat la intenció de superar els desacords.

Des de STEPV valorem de manera positiva l’actitud dialogant de la direcció de la UPV.