En la sessió de 4 d’octubre, el Consell de Govern va rebutjar una proposta d’Olaya Martínez, representant del PAS: reconèixer la necessitat d’establir uns criteris objectius i transparents perquè en qualsevol centre, departament o servei es cobrisquen les baixes i vacants de la mateixa manera.

La proposta només va comptar amb el suport de cinc membres.

Una derrota agredolça

 Encara que finalment la majoria de membres no van estar d’acord en què es definisquen criteris amb l’argument de que seria molt complicat, sí va quedar palès el malestar que produeix la inexistència d’un procediment de seguiment de les peticions. Algunes persones tot i votar en contra sofreixen, han sofert o potser sofriran en la unitat de la qual són responsable la negativa de cobertura de llocs de treball i les seues conseqüències. Per això van sol·licitar un sistema que permeta el seguiment i indique si la sol·licitud s’estima o es desestima motivadament.

Quin és l’actual procediment?

 Es demana a Recursos Humans cobrir una baixa o una vacant enviant un escrit per correu electrònic. En Recursos Humans es decideix si aquesta contractació és prioritària.  Però, sempre s’apliquen els mateixos criterisen casos similars? Nosaltres pensem que no. Un exemple molt clar que es va exposar en el Consell de Govern: el Servei de Manteniment i el Servei d’Infraestructura. La plantilla d’ambdós serveis consta de dues places d’administratiu i en tenen una sense cobrir, en un servei es cobreix i en l’altre no. I per què? … opacitat

El sistema no funciona i afecta a la salut

 Que l’actual sistema no funciona ha quedat evident si has passat durant el mes de setembre i principi d’octubre pel servei de Registre. També són exemples el servei de Contractació, el d’Infraestructura, o algunes escoles, la biblioteca de Gandia.

És fàcil intuir que la forma de procedir de la Universitat amb les contractacions està afectant la salut de la plantilla, hi ha prou amb parlar amb les persones que treballen en aquestes unitats.

STEPV-Iv es preocupa per la salut del personal treballador de la UPV, cosa que prioritza.  Per això, si pateixes aquesta situació sol·licita per escrit a la persona responsable del servei que identifique quines tasques cal prioritzar.

Els nostres delegats i delegades de prevenció de riscos laborals ja estan actuant en les unitats mencionades per a evitar problemes de salut majors.

Si la situació no canvia, i en tancar el Consell de Govern la porta de la neogiació, convocarem mobilitzacions.