Benvolgut company/companya,

T’escric per a contar-te el més rellevant de la sessió del Consell de Govern i del Consell Social del 20 de desembre.

 

En la pàgina web de la Secretaria General pots consultar els acords en l’enllaç següent:

 

http://www.upv.es/pls/wdoc/est_docu.accron?vanyo=2018&vfecha=20181220&vnip=&p_tiporeu=GD

 

Resum de la sessió del Consell de Govern de 20 de desembre de 2018:

S’aprova modificar el Manual d’Avaluació de l’Activitat Docent del Professorat (IAD) de la UPV: es reconeix a l’IAD del professorat que cedeix part del seu POD al personal investigador, pre-doctoral i post-doctoral, perquè se li reconega la docència. (recollit en el reglament aprovat en el Consell de Govern de 19 de juliol de 2018).

S’aprova la cessió de la taxa de reposició 2018 no compromesa del PDI: el vicerector ha indicat que s’han convocat totes les places, cosa que ha dut a un professor a discrepar perquè part del professorat associat acreditat s’ha quedat sense plaça.

El rector ha argumentat que la política de places no canviaria si la taxa de reposició es llevara, i que sols podem comptar amb el pressupost disponible. El gerent ha remarcat que el pressupost de 2019 suposa 50 milions menys que l’any 2010 i que el capítol de Personal suposa el 90% de les transferències corrents de la Generalitat Valenciana.

Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) del PAS: L’OPO de 2018 conté 37 places, 26 de les quals són de nova creació. La taxa de reposició finalment ha sigut més del doble de la permesa al principi, arran de modificar el Govern de l’Estat el càlcul d’aquesta pel novembre. A més a més conté 15 places d’estabilització.

Malgrat aquesta ampliació de places, la UPV continuarà sent molt restrictiva quan haja de contractar personal interí. Així doncs, no puc entendre aquesta restricció quan la taxa de reposició resultant és de més del 100%, i s’ha aprovat una estabilització amb moltes places.

M’agradaria fer ací una reflexió:  si la redacció de la llei de pressupostos respecte al nomenament de personal interí és exactament la mateixa que la dels Pressupostos de l’Estat de l’any 2003 (quan es permetia contractar en funció de les necessitats, com bé sabeu), i si una plaça es queda vacant perquè la persona titular es jubila, agafa excedència, etc, per què no es automàtic el nomenament d’una persona substituta si aquesta plaça té dotació pressupostària? I en el cas de substitució per IT, la seguretat social reembossa a la UPV una part molt important del sou de la persona que està de baixa… Per què costa tant fer una substitució?

He llançat una proposta de creació de places d’Auxiliars de Serveis, la plantilla del qual és molt pobra, sobretot en el torn de la vesprada. Les places serien per aquells centres que tenen més d’una consergeria i donarien suport puntual a l’escola veïna que tinga sols una consergeria. La meua proposta inclou negociar un complement per mobilitat o un complement específic superior, a més d’uns criteris clars de funcionament i de mobilitat.

M’agradaria rebre les vostres opinions sobre aquesta proposta, però també podeu enviar d’altres propostes adequades per aquest col·lectiu per a estudiar-les i posteriorment negociar-les en la mesa de PAS.

Aprovació del pressupost de la UPV: la RLT de PAS en el pressupost no contempla les subunitats, cosa que ha fet abstindre’m en la votació.

La manca de subunitat ha dut a STEPV-Iv a formular al·legacions en l’últim concurs d’Administratius perquè algunes places de Gestió Econòmica que pertanyen a instituts van ser convocades com del propi servei de Gestió Econòmica. L’administració ha respost que el Pressupost de la UPV 2018 no indicava les subunitats.

 

He fet saber al gerent que aquesta forma de procedir que ha dut al personal administratiu de Gestió Econòmica a una mobilitat arbitrària, és impròpia d’una administració i cal negociar uns criteris.

Pressupost de les entitats dependents de la UPV: Fundació Servipoli, Fundació Cedat, Fundació CPI, Cedat AG, S.L.: m’he abstingut per la irregularitat que personal servipoli exercisca funcions pròpies del personal funcionari, i per tant he demanat que es revise aquests contractes i que es done instruccions per acabar amb aquesta irregularitat.

 

En el torn obert de paraules he preguntat quan es farà efectiu el pagament de la carrera professional al personal interí i al laboral temporal. El gerent ha adduït problemes econòmics (la conselleria no ha consignat el pressupost corresponent) i normatiu (el decret de la carrera professional no inclou al personal de les universitats).

He fet saber que el pagament d’aquest complement al personal interí i al laboral temporal està emparat per una disposició de la llei de Pressupostos que indica que aquest personal té dret al cobrament de la carrera professional. A més, la Universitat de València que preveu enquadrar el seu personal aquest mes de gener i la Universitat Jaume I que està remunerant el complement a tots els treballadors i les treballadores deixen patent que altres vies són possibles.

Quant temps més aquests personal de la UPV haurà d’esperar per a cobrar el complement de la carrera professional?

 

En la sessió del Consell Social celebrada el mateix dia 20 de desembre per la vesprada, s’ha debatut quasi els mateixos punts de l’ordre del dia del Consell de Govern. Per coherència, em vaig abstindre en la votació de l’aprovació del Pressupost de la UPV i de les entitats dependents.

A més, s’ha aprovat les retribucions addicionals del PDI, d’aquelles persones que van optar per les retribucions de la Generalitat Valenciana. També s’ha aprovat abonar les retribucions addicionals a un professor que per una errada material no es van acordar en el seu moment.

 

Pots enviar-me la teua consulta o suggeriment a l’adreça electrònica omarpi@upv.es

 

 

Moltes gràcies per la teua atenció,

Olaya Martínez Piera

Representant del PAS en el Consell de Govern i en el Consell Social