Pots veure els acords en el següent enllaç:

Consell de Govern:

Modificació de la normativa de creació de la Seu Electrònica.

És una adaptació de la normativa vigent a la Seu Electrònica de la Universitat, quant als aspectes organitzatius i de funcionament. Fixa un règim transitori i una entrada en vigor que té en compte el període de posada en marxa de les eines informàtiques necessàries per a la implantació total d’aquesta reforma.

Recomanem llegir la modificació per les implicacions que comporta. Pots consultar el document, així com les versions i revisions successives, en la Seu Electrònica en l’apartat Anuncis /

Normativa, accessible en el web següent:

Mesures adoptades en l’àmbit de la Universitat a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID‐19.

El rector explica que l’estat d’alarma ha comportat actuar de forma ràpida per minimitzar l’impacte en els serveis i la docència a la Universitat. S’ha passat de la docència presencial a la no presencial en 48 hores.

La UPV ha hagut d’adaptar precipitadament els Decrets publicats pel Govern central, i convocar sovint el Comitè de Seguretat i Salut per emetre les mesures adequades per evitar qualsevol risc sobre les persones. S’ha hagut d’establir les mesures següents:

 • Suspendre els terminis per a defensar les tesis doctorals, que reprendran quan acabe l’estat d’alarma.
 • Suspendre les pràctiques d’empresa, excepte aquelles que es poden fer en línia.
 • Enquestar a l’alumnat per saber quines dificultats tenen per a seguir les classes en línia:
  • 519 alumnes han presentat problemes d’accés telemàtic, i se’ls ha enviat 355 contractes de targetes SIM de 50 GB.
  • S’han prestat 500 ordinadors.
  • 20 estudiants han passat el confinament a la casa familiar, a llocs remots, on no hi ha cobertura. Se’ls està facilitant models gravats, apunts de classe, exàmens presencials, etc. per tal de no perjudicar-los.
 •  S’obri un període de devolució de les taxes corresponent a aquest quadrimestre per a qualsevol estudiant que vulga tramitar-la.

L’avaluació serà no presencial. Hi ha un percentatge mínim de PDI poc inclinat als canvis que s’han hagut de dur a terme, però la gran majoria no tenen cap problema en l’adaptació.
El rector agraeix a tots els grups investigadors l’ajuda prestada. S’ha obert el blog Resposta UPV COVID-19 per a canalitzar totes les ofertes, de les quals la conselleria ha rebutjat algunes perquè no ha sigut possible dur-les a terme.

Durant la primera setmana de l’estat d’alarma, la Universitat va entregar als hospitals tot el material de protecció de què disposava (mascaretes, equips de protecció, gels, etc.), atesa l’escassesa que hi havia.

La UPV produirà respiradors per a la Conselleria de Sanitat, i ja tenen la certificació clínica al passar les proves electromagnètiques. Aviat disposarem de 300 equips que tindran un preu de mercat per unitat d’entre 15.000 i 20.000 euros. La Universitat sols repercutirà el cost del material. Amb aquests respiradors es reforçaran les UCI de cara a la tardor.

S’ha gestionat el retorn de 20.000 estudiants que cursaven els estudis en un país estranger. Encara hi ha estudiants en el continent asiàtic que no han pogut tornar.

Informe del rector.

La Generalitat travessa moments de falta de liquiditat i passa a deure a la Universitat 4 mensualitats.

En el rànquing del Times, la UPV està situada dins de les 200 millors del món amb major impacte socioeconòmic pel que fa als objectius de desenvolupament sostenible, i és la universitat politècnica amb major impacte econòmic-social d’Espanya.

La UPV està adscrita a la plataforma de cursos en línia EDx, considerada una de les millores plataformes i en la qual col·laboren les millors universitats del món. Aquesta plataforma té un accés lliure per a tota la comunitat universitària durant la pandèmia. L’estudiantat que no ha pogut finalitzar les pràctiques d’empresa s’ha subscrit a cursos d’aquesta plataforma.

Precs i preguntes:

Intervenció de la companya Olaya Martínez:

 • Mesa de PAS: demana al gerent que convoque la mesa per a acabar de concretar les comissions de servei i la modificació de barems per a
  l’OPO 2018, entre d’altres, perquè es puguen posar en marxa només siga possible (la mesa de PDI s’ha convocat dues vegades ja durant el confinament).
  El gerent contesta que és més important pagar els proveïdors i les nòmines del personal.
 • Carrera Professional: demana que es pague el complement de la carrera professional al PAS interí
  Pel que fa al personal funcionari de carrera està pendent la progressió de 2019 i 2020 a més a més hi ha períodes d’interinatge no reconeguts.
  El gerent informa que el PAS interí cobraria en la nòmina d’abril, i els endarreriments en la de maig. Respecte al personal funcionari de carrera no podia informar perquè havia de consultar-ho.
 • Cessament del personal: critica la gestió de gerència pel cessament de persones amb càrrec al capítol 6 o d’un pla estratègic, els contractes de les quals ha vençut durant l’estat d’alarma. Algunes persones contractades que l’administració ha cessat ocupaven places estructurals (creades per acord de la mesa negociadora). Aquestes places s’hagueren hagut de proveir, bé convocant-les o bé mitjançant una borsa.

Olaya transmet la queixa d’un company que, tot i que pot dur a terme un projecte de forma no presencial, no pot tramitar cap beca ni contracte per a donar suport a la tasca investigadora, i que és vergonyós que tot estiga aturat.

El gerent culpabilitza els sindicats de retardar tots els processos, cosa que no és una novetat que s’exculpe de no actuar. També afirma que el fet de no contractar ve imposat des del ministeri.

Realment és tan difícil justificar la renovació de personal que du a terme tasques importants a la UPV i pot treballar de forma no presencial?

Intervenció de la companya Silvia Díaz-Alejo:

 • Previsió curs 2020-2021: pregunta com es preveu la docència, si serà en línia i si és el cas quines metodologies docents i d’avaluació s’empraran per a evitar la improvisació, si es garantiran les pràctiques en condicions per a l’alumnat. Davant un escenari incert, els centres i els departaments haurien d’adaptar les guies docents i/o preparar un pla de contingència.
  El vicerector d’estudis ha explicat que contemplen tres escenaris: docència completament en línia, mixta i presencial, i la decidiran en funció de l’evolució de la pandèmia. Les guies docents hauran de recollir les tres possibilitats. Es preveu que el curs comence més tard, en part perquè es retarda la celebració de les PAU. Pensa que la
  docència en línia serà més fàcil després d’haver-la experimentat durant l’estat d’alarma.
 • Pregunta sobre les retribucions addicionals: el rector contesta que la tramitació ha quedat paralitzada per la COVID-19.
 • Sobre el requisit per a la renovació del professorat associat, el rector li contesta que s’ha comunicat amb el Ministeri d’Universitats per a aconseguir l’exempció del requisit “estar actiu en altra activitat” per a poder renovar al professorat Associat, que per les circumstàncies especials que vivim s’ha quedat sense treball. Tanmateix, el Ministeri de Treball s’hi ha negat: si no estàs actiu, no renoves.
  El Ministeri s’escuda en què ha preparat l’esborrany de l’Estatut del PDI, però encara no l’ha posat en informació pública. Espera que estiga llest per a aplicar-lo a l’estiu, però la UPV pensa que els terminis no són factibles i pot allargar-se fins a Nadal. Aquest Estatut contempla la figura d’Associat, però es desconeixen els requisits.

Intervenció de la companya Salomé Moreno:

 • Guies docents: pregunta quin tipus de docència contemplaran, presencial, presencial restringit, no presencial i dispensa, i quina serà la implicació en el POD de les diferents modalitats de docència, per exemple si es doblaran grups.
  La resposta és que estan elaborant el POD sense contemplar cap escenari concret. El professorat haurà d’estar preparat per a qualsevol classe de docència.
 • Com es reflectirà en les guies docents la distribució de tasques i treballs actuals, aprovats per l’ANECA (TA, PA, PI…).
  La resposta és que es farà conforme s’ha fet fins ara. No se sap què passarà.
 • Seguretat del personal i de l’alumnat de cara a setembre: la vicerectora contesta que estan treballant amb el servei de prevenció, i els delegats i delegades d’aquest servei, per a garantir la seguretat de tot el personal i que s’informarà de tots els escenaris per al retorn.
 • Mesa de negociació del personal laboral: comenta que ha rebut un avís sobre la convocatòria d’aquesta mesa. Fa mesos que el Comité d’Empresa València-Gandia va presentar a través de la seu electrònica un acord amb el qual manifestava que no cedeix les competències de capacitat negociadora a les seccions sindicals. El cas és que la mesa negociadora del personal laboral no ha estat mai constituïda legalment, i per tant no es pot convocar. Salomé fa constar en el Consell de Govern que no es pot convocar una sessió sobre un òrgan que no està
  vàlidament constituït i demana que atenguen la petició que el Comité d’Empresa va enviar fa temps.

Li contesten que aquesta pregunta és molt tècnica i que la traslladaran a qui corresponga.

Precs

• Que es dispose amb temps d’una planificació amb alternatives, ben pensades, discutides i consensuades amb el professorat, amb la màxima transparència i la mínima incertesa.

• Que no s’abuse de la capacitat de treball del PDI, que si es manté sostinguda en el temps, pot danyar la salut d’aquest col·lectiu.

• Que es reconega i compense l’esgotador treball extra del curs actual, en temps rècord, amb la reactivació del sistema CREP recentment abolit o altres millores compensatòries.

No entenen el motiu dels precs perquè l’equip rectoral ha estat sempre treballant en eixe sentit.

D’altra banda, cuidaran el professorat però aquest ha de fer l’esforç que calga sense cap incentiu. En eixe sentit, el rector recalca que les professores i els professors són servidors públics i que en un estat excepcional han de tenir comportaments excepcionals. S’ha de prendre nota del personal sanitari, de les forces armades i la seguretat de l’estat, a més i dels empleats i les empleades de Mercadona.

Pensem que el rector pot comparar-nos amb qualsevol personal que li vinga de gust, però ara no li convé comparar-nos amb el personal de Mercadona al qual se li ha apujat el sou en un 20% durant la pandèmia.

Finalment, les enquestes es passaran aquest quadrimestre. El ministeri creu que és una oportunitat perquè el professorat reba feedback sobre com ha sigut la docència enguany. L’alumnat s’oposa que les enquestes no tinguen cap incidència en l’avaluació del professorat, atés que si no és favorable, l’indicador serà la mitjana dels tres últims anys.

Consell Social:

El rector comenta que el primer trimestre del curs, per prevenció i prudència, la docència segurament serà mixta (en línia i presencial).

Algunes tasques del servei de RR.HH. i de Gestió Econòmica s’han gestionat de forma presencial, com per exemple el pagament de les nòmines. Les factures es tramiten de forma no presencial.

El gerent informa del pagament de 3.000 factures durant el període de confinament, que significa un import de 4 milions d’euros. Aquesta tramitació
ha sigut possible gràcies a un prototip sobre facturació electrònica que ja disposava la plataforma GEA.

El rector ha sol·licitat al ministeri que, tot i que la vigència de l’estat d’alarma, a partir de l’11 de maig se suavitzen algunes mesures per poder contractar el personal necessari per a projectes d’investigació.

La companya Olaya Martínez demana explicacions sobre les qüestions següents:

 • Renovació dels contractes predoctorals -FPI pel termini durant el període de l’estat d’alarma, a més dels 3 mesos més amb justificació.
  El rector confirma que es renovaran aquests contractes, i que si alguna persona no se li ha prorrogat que contacte amb Recursos Humans.
 • Possibilitat de fer test a tot el personal a la tornada al treball presencial, i quines mesures s’establiran. Els treballadors i les treballadores haurien de tornar sols si s’han disposat les mesures de seguretat adients.
  El rector informa que la Conselleria de Sanitat no disposa de tests per a tothom. Però, el personal disposarà de mascaretes, guants, gel desinfectant, mampares separadores, etc. La intenció és continuar amb el treball no presencial, i valorar tornar a la UPV sols si la tramitació d’algunes tasques ho requereix.
 • Carrera professional del personal funcionari que té pendent el reconeixement de períodes treballats com interí, i progressions.
  El gerent informa que el complement es pagarà en la nòmina de maig, i els endarreriments en la de juny.
 • Situació del personal contractat per a dirigir les activitats esportives.
  El gerent explica que les empreses han procedit de la forma que els ha semblat més adient. La instrucció de gerència indica que les empreses amb un contracte de servei de tracte successiu tenen dret a indemnitzacions per danys i perjudicis, en part pel personal adscrit en data de 14 de març de 2020.