Ordre del dia del Consell de Govern de 6.6.2024

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València.
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Política de Seguretat de la Informació de la Universitat Politècnica de València.
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de Normativa de Seguretat de la Informació de la Universitat Politècnica de València.
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de procediment per a la classificació de la informació a la Universitat Politècnica de València.
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València al Club per a la Innovació de la Comunitat Valenciana.
  7. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la distinció de Professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València a Sr. José Herráez Boquera.
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de renovació de la distinció de Professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València a Sr. Federico Bonet Zapater.
  9. Aprovació, si és procedent, de la proposta de renovació de la distinció de Professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València a Sr. Vicente Compañ Moreno.
  10. Aprovació, si és procedent, de la proposta de renovació de la distinció de Professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València a Sr. Juan Bautista Marco Segura.
  11. Aprovació, si és procedent, a la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València al Manifest de l’Aliança del Moviment sense Tabac.
  12. Aprovació, si és procedent, de la resolució del recurs de reposició contra l’Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2023 pel qual es va aprovar el Programa +Cantera
 3. Acords de la Comissió Acadèmica
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la memòria de verificació del Màster Universitari en Paisatge i Urbanisme.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la memòria de verificació del Grau en Enginyeria Ambiental.
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del Grau en Biotecnologia.
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments.
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la Memòria del doble títol Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació i el Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics.
  7. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal.
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la denominació del Màster en Responsabilitat Social Corporativa.
  9. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.
  10. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’inclusió de l’àmbit de coneixement en Màsters Universitaris pel procediment de modificació no substancial.
  11. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Normativa de Progrés i Permanència en estudis oficials de grau i màster de la Universitat Politècnica de València.
  12. Aprovació, si és procedent, de la proposta de renovació de la Doble Titulació entre la ETSICCP i la École dones Ponts ¿ Paris Tech
 4. Acords de la Comissió d’I+D+i
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de constitució de la Unitat d’Investigació Conjunta en electrònica impresa AIMPLAS ¿ UPV.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta del Reglament del Comitè d’Ètica en Investigació i del Comitè d’Ètica en Experimentació Animal de la Universitat Politècnica de València.
 5. Acords de la Comissió Econòmica i de RRHH
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de convocatòria de places de Personal Docent i Investigador (PDI) incloses en l’Oferta d’Ocupació Pública de 2024.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de convocatòria de places de Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis (PTGAS) incloses en l’Oferta d’Ocupació Pública de 2024.
 6. Acords de la Comissió de Promoció de Professorat
  1. Aprovació, si és procedent, de la normativa reguladora del procediment de selecció del professorat substitut.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de nomenament com a professor emèrit de Sr. Bernardo Pascual España.
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta del barem de Professorat Associat de la Universitat Politècnica de València.
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’incorporació de l’àrea de coneixement ¿Dret Financer i Tributari ¿ al departament d’Economia i Ciències Socials.
 7. Acords de la Comissió de Formació Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de les propostes dels nous títols propis:
   1. Màster de formació permanent en Fotònica Integrada (60 **ECTS)
   2. Màster de Formació Permanent en Disseny microelectrònic (60 ECTS)
   3. Diploma d’Expert en Constitució, Assessorament i Gerència de EGM d’Àrees Industrials (12 ECTS)
  2. Aprovació, si és procedent, del canvi de denominació de la titulació: Diploma d’Expert en SAP MM (20 ECTS).
  3. Aprovació si és procedent, de la proposta d’aplicació de descomptes en el títol propi MBA.
 8. Informe del Rector.
 9. Torn obert de paraules.