CONSELL DE GOVERN

Modificació del calendari acadèmic

Amb motiu de la pandèmia s’ha hagut de fer canvis en les proves d’accés a les universitats que ha dut aparellats els canvis següents:

 • Retardar l’inici de curs per a l’estudiantat de nou ingrés al 28 de setembre.
 • Per a la resta d’estudiantat l’inici serà el 14 setembre.

Les dates de final i inici dels semestres també canvien, així com la de presentació d’actes. Aconsellem llegir la resolució per a assabentar-se dels canvis.

Procediment extraordinari per a la proposta de nous títols de Grau per la implantació en el curs acadèmic 2021/2022

S’aprova un procediment extraordinari per a implantar títols el pròxim curs, els terminis del qual estaran condicionats per la situació excepcional d’emergència sanitària actual.

Inici dels tràmits per a elaborar la memòria de verificació i l’informe de viabilitat dels Graus en Enginyeria Física i Informàtica Industrial i Robòtica

Inici de tràmits per a nous graus per al curs 2021/2022:

 • Informàtica Industrial i Robòtica (ETSIF)
 • Enginyeria Física (ETSIT)

 

Proposta de criteris acadèmics per a la planificació del curs 2020/2021

Recomanem llegir el document, però volem destacar alguns criteris importants:

 • S’organitzaran cursos formatius per al professorat sobre l’ús de recursos tecnològics, i sobre com aplicar correctament les metodologies docents i d’avaluació.
 • En cas d’un nou confinament de la població, o retrocés a alguna fase que impedira la mobilitat de les persones, es passarà a un model d’aprenentatge i de docència virtual.
 • Aforament restringit a 2,5 metres quadrats aproximadament per persona (1,5 m de distància) en l’ocupació de les aules docents, i de 5 metres quadrats per persona per als laboratoris docents.
 • La UPV elaborarà un protocol d’ocupació, neteja i ventilació d’espais.
 • S’establiran:
  • Les activitats docents ajustades al POD assignat per titulació i assignatura.
  • Les activitats que requereixen ser presencial i les que poden ser programades a distància.
  • Els grups de docència presencials i els virtuals.
  • La metodologia docent i d’avaluació d’acord amb les activitats formatives planificades, prioritzant l’avaluació continua.
  • El seguiment i la tutorització adequats dels estudiants, en especial les no presencials.

 

Proposta per a modificar la relació de llocs de treballs (RLT) del PDI

Hem votat en contra de modificar la RLT, donat que també ho vam fer en el Consell de Govern passat i del qual ara s’ha presentat una modificació.

En la negociació de la RLT s’ha obviat la presència del Comité d’Empresa de València-Gandia, que no té delegades les seues funcions negociadores pel que fa al personal laboral dels campus de València i de Gandia.  D’aquesta manera, entenem que els criteris emprats per a no renovar al professorat Associat manquen de negociació, i les conseqüències es veuen reflectides en la RLT presentada.  El VOAP ha insistit que es va procedir correctament.

 

Informe del rector

 • El Grau de Fonaments d’Arquitectura ha oferit 300 places perquè la Conselleria no ha autoritzat la implantació del nou títol de Grau en Disseny Arquitectònic d’Interiors. Com a conseqüència, els departaments que havien d’impartir el nou grau tenen ara una saturació menor que aquells que imparteixen en el Grau de Fonaments d’Arquitectura, sobresaturats perquè havien retallat professorat. A hores d’ara, el POD no es redistribuirà ni es contractarà de nou al professorat al qual no s’ha renovat.

 

 • La Conselleria publicarà un decret nou per a igualar les retribucions addicionals del PDI de les universitats, amb la condició de no exigir un finançament addicional. La UPV ha demanat incloure una disposició transitòria per a poder pagar la part que ha quedat pendent de l’any 2019, cosa que la resta d’universitats no han presentat cap inconvenient (tanmateix, sabem que en una reunió posterior a aquest Consell de Govern la Conselleria s’ha oposat a incloure aquesta disposició).

 

 • L’Estatut del PDI no satisfà a aquest col·lectiu perquè és poc ambiciós i no comporta cap avantatge. A Catalunya coexisteixen PDI Titulars i Catedràtics, tant laborals com funcionaris, un model que volen ampliar a totes les universitats i no és la solució. La CRUE demana incloure en l’Estatut el contracte en formació no doctor. A més, no soluciona la situació de la figura del professor Associat (tot i que ha millorat un poc).

 

 • El gerent ha agraït als membres de la Mesa General per la bona disposició, després de tres jornades de negociació, per tal d’acordar la tornada a la fase de “nova normalitat”. Ha informat que de les 550 sol·licituds de conciliació presentades s’han autoritzat 524.

 

 • La vicerectora dels Campus i Sostenibilitat ha agraït també que un 54% del personal haja fet el curs sobre prevenció de la COVID19 en poc de temps. Del personal vulnerable, 267 persones han demanat una avaluació del lloc de treball i solament han adaptat 30 llocs al treball no presencial.

 

Torn obert de paraules

1.- Hem preguntat al gerent per a quan tenia previst la GVA publicar el decret per poder cobrar l’increment anual del 2%, a la qual cosa ha contestat que està previst per a l’últim trimestre de l’any.

2.- Hem explicat que des del confinament, i a través de GEA TRAMITA, estan tornant les factures corresponents a Càtedres que les  professores i els professors responsables volen tramitar pel Fons de Sostenibilitat. El motiu de devolució és que no es poden tramitar despeses de les Càtedres pel Fons, cosa que la Universitat no ha informat i que el reglament regulador permet fer-ho. Ens hem ficat en contacte amb algunes persones, tant del SGI com de Gestió Econòmica, i no hem obtingut cap explicació. Pel que es veu, el personal Administratiu de la CPI han de tenir algun tipus d’ordre per a no tramitar les factures de les Càtedres a través del Fons. Tanmateix, abans del confinament el servei de Fiscalització donava per correcte els ADOKs de  factures de Càtedres tramitats a través del Fons de sostenibilitat i, de fet, ara per ara no tenen cap ordre del contrari.

El gerent ha contestat que el reglament regulador de la UPV parteix del principi del Pla General de Comptabilitat, el qual es basa en una relació entre els ingressos i les despeses. La despesa sols es pot carregar en la clau específica de la qual es deriva l’activitat. Ha explicat que és un canvi que ha provocat la Sindicatura de Comptes amb un informe sobre imputació de les despeses, el qual està revisant el servei de Fiscalització.

D’acord amb l’informe de la Sindicatura de Comptes, la UPV ha de revisar el “Reglament regulador de la gestió de les activitats d’investigació, desenvolupament, transferència de tecnologia i formació no reglada de la UPV”. Però, hem preguntat per què no s’ha comunicat el canvi en lloc de procedir a tornar les factures, cosa que el gerent pensa que la incidència és mínima i que el criteri de tornar la factura, i informar del motiu, és correcte. Nosaltres pensem que no és una bona manera de funcionar, que manté descontents tant al PAS com al PDI (alguna queixa s’ha publicat en twitter, fins i tot), s’hauria d’informar de qualsevol canvi normatiu abans d’aplicar-ho i haver-hi un temps d’adaptació. Quina és la solució que la UPV donarà a les despeses compromeses? Perquè moltes factures no s’han pagat.

 

CONSELL SOCIAL

Acord de no aplicar en el curs 2019/2020 els requisits de permanència en els títols oficials de grau i màster.

Donada la situació de la pandèmia, i dels resultats al final del curs, hem aprovat no aplicar els requisits de permanència perquè cap estudiant quede fora de la Universitat per criteris acadèmics.

Proposta de renúncia de la participació de la Universitat Politècnica de València en la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la restauració de la Insigne Col·legiata de Gandia.

Hem aprovat posposar aquest punt de l’ordre del dia per tal de dur a terme gestions i recavar més informació sobre la situació actual de la Fundació i la Col·legiata, perquè puguem votar en conseqüència.