Segons hem sigut coneixedors, la UPV, unilateralment, ha deixat d’aplicar la reducció de jornada d’una hora diària sense disminució de retribucions quan es tinguen a càrrec dos o més xiquets/xiquetes de tretze anys o menors, des de setembre, basant-se en una sentència del Tribunal Suprem, que deroga l’article 7, apartat 4-a) 3r del Decret 42/2019.

No obstant això, les sol·licituds de reducció de jornada que continuen vigents no podran ser modificades i persistiran en els mateixos termes en què van ser emeses. Per sort la jurisprudència indica que no pot aplicar-se amb caràcter retroactiu.

STEPV considera que la sentència no afecta el Pla Concilia, ja que ací no s’aplica aquest decret. No hi ha dubte, la reducció que ara ens lleven no es va incorporar a la UPV fins dos anys després de la publicació del decret.

Tanmateix, la universitat decideix fer extensiva la sentència al nostre Concilia només eixir la circular de la Generalitat comunicant la derogació. I ho fa amb unilateralitat i opacitat.

Mentre, la “Comissió Paritària de Seguiment, Interpretació i Actualització de l’Acord del Pla Concilia” creada, precisament per analitzar casos com aquest, continua sense ser convocada pel seu president, el Vicerector de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esports.

De Málaga a Malagón!!!