Des d’STEPV hem enviat escrit al president de la mesa general perquè incloga un punt en l’ordre del dia de la propera mesa, sobre la modificació de l’Acord de Consell de Govern del 4 d’octubre de 2018 sobre pagament del 100% de la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal al personal de la UPV. Hem detectat que malgrat que diu que es paga el 100%, com que la data de referència és el mes de la baixa, existeixen pèrdues que poden arribar a ser molt importants i que a més a més hi ha sentències favorables al pagament integre del sou.

Pots veure més informació al nostre escrit presentat per la seu electrònica.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres,