27 de març de 2019

Ordre del dia

 1. Aprovació i signatura de l’acta de constitució
 2. Pla de Formació del PAS i PI per a l’any 2019
 3. Anàlisi de la proposta de modificació de la RPT del PAS remesa per l’Administració amb data 12 de desembre de 2018
 4. Proposta de condicions i barem per a la selecció i constitució de borsa de treball de personal per a la Escola d’Estiu any 2019
 5. Calendari de negociació
 6. Torn obert de paraules

Acords

En aquesta mesa s’han tractat els dos primers punts de l’ordre del dia:

 • En el primer punt STEPV ha fet al·legacions a l’acta per entendre que havíem acordat debatre en la mesa general la conveniència de tancar la Universitat durant les vacances de Pasqües i setmanes centrals del mes d’agost. A aquest efecte, l’administració i els sindicats hem adquirit el compromís d’estudiar els avantatges i els inconvenients per a debatre’ls en la mesa general.
 • En el segon punt hem hagut d’abstindre’ns com en anys anteriors. La negociació del Pla de Formació sembla el dia de la marmota en pretendre l’administració que l’aprovem sense revisió prèvia i amb sols una hora de debat. STEPV-Iv opina que malgrat haver creat un grup de treball de formació, per a revisar de forma exhaustiva els cursos proposats, ens trobem contínuament en el mateix punt de partida: s’intenta aprovar de pressa i corrents el Pla de Formació amb l’única intenció de no perdre el seu finançament. Tanmateix, l’administració ha promés canviar aquesta forma de procedir. És mereixedora d’un vot de confiança un altre any? STEPV-Iv no és partidari d’aprovar cap assumpte que no es puga negociar de forma adequada.

Altres qüestions d’interés

D’altra banda, seguim reivindicant que el personal interí i laboral tinguen accés als cursos de formació en igualtat de condicions que la resta del PAS. Amb tot, s’ha posat sobre la mesa diferents visions sobre el tractament d’aquest personal, pel que fa a la seua formació, que es debatrà en la mesa propera.

STEPV-Iv ha proposat agilitzar les modificacions de RLT que sols afecten a l’exclusiva del lloc de treball. No és coherent que la persona afectada haja d’esperar 4 anys perquè se li concedisca aquest canvi en el seu lloc.

Finalment, s’ha considerat acordar un calendari de negociacions. El calendari ha de preveure aquelles negociacions que es duen a terme cada any (calendari laboral, OPO i pla de formació), i d’altres que es consideren necessàries però que no afecten a cada any laboral (pla concilia, barems, horaris, etc).

El sindicat ha proposat que hauria d’haver una comissió de seguiment del Pla Concilia en comprovar que la seua aplicació no sempre concorda amb el que es va negociar. Actualment, quan detectem alguna contrarietat ho comuniquem a RR.HH. mitjançant un escrit, cosa que es comenta en la mesa negociadora en el torn obert de paraules però sense obtindre una solució satisfactòria.

La Generalitat Valenciana ha publicat el decret nou de condicions laborals, la qual cosa hauria de comportar una modificació del Pla Concilia de la UPV i serà una bona oportunitat per negociar les millores que STEPV-Iv està reclamant des de fa quatre anys.

2 d’abril de 2019

Dimarts 2 d’abril vam reprendre la mesa de PAS en els punts següents:

En primer lloc valorem la bona predisposició de l’administració que tracta d’acordar de forma satisfactòria, així com lloar la seua intenció de posar al dia les negociacions dels assumptes pendents.

Els pròxims temes de negociació

Hem aprovat un calendari de negociacions: la mesa es convocarà dos dimecres al mes. STEPV ha demanat en moltes ocasions acordar aquest calendari, sempre l’ha considerat important per així programar i treballar els assumptes abans de tractar-los en la mesa.

Els assumptes que es tractaran en la mesa de PAS són:

 • OPO
 • Concursos de personal Administratiu
 • Carrera professional del personal interí i progressió
 • Barems
 • Normativa de borses
 • Modificacions tècniques de la RLT: s’atendran les peticions de modificacions del complement d’exclusivitat en el lloc de treball una vegada al mes. STEPV va demanar establir aquesta negociació perquè cap treballadora i treballador haja d’esperar 4 anys la concessió d’aquest complement.
 • Normativa de Formació
 • Pla de formació
 • Pla concilia

Hem acordat unes dates específiques per tractar els assumptes recurrents de cada any:

 • Calendari laboral: durant el mes novembre. D’aquesta forma s’evitaran incerteses, com la d’enguany per a les reduccions i els dies festius a Falles.
 • OPO: durant el període de març a abril. Dependrà del moment en què s’aproven els Pressupostos de l’Estat, i una vegada consultat al Ministeri corresponent sobre el nombre de places que conformaran l’OPO.
 • RLT: dues vegades a l’any. Una d’elles estarà subjecta a l’OPO i serà durant el període de març a abril, i l’altra al final d’any vinculada als Pressupostos UPV.
 • Progressió de la carrera professional: durant el mes de juny es tractaran les progressions de l’any següent.

Grups de treball

Hem convingut engegar els grups de treball següents per dur en paral·lel les negociacions:

 • Barems
 • Normativa de Formació

Hem decidit mantenir les comissions de seguiment següents:

 • Normativa de borses de treball
 • Carrera professional

Aquestes comissions han funcionat de forma ben diferent: la de carrera professional ha  sigut convocada amb regularitat, tanmateix la de normativa de borses de treball no ha acomplit la seua funció.

Altres qüestions

Pel que fa al pla concilia, s’aportaran totes aquelles qüestions que afecten tant a PAS com a PDI per a negociar-les en la Mesa General. Els assumptes particulars de cada col·lectiu s’acordaran en les meses corresponents (Mesa de PAS i Mesa de PDI) .

A més, es negociarà en la Mesa General el 0,30 d’increment de la massa salarial per a engegar mesures com la implantació de plans, projectes de millora de la productivitat, revisió de complements específics, etc. tal com ho contempla la llei de Pressupostos de l’Estat i de la Generalitat per als anys 2018 i 2019.

Hem revisat els barems nous de l’escola d’estiu. Enguany les persones interessades hauran de sol·licitar novament estar en les borses, atés que s’havia de modificar els barems per adaptar-los a la normativa vigent.

L’administració ha informat que haurem de negociar un component nou del complement específic per al personal Auxiliar/Ajudant de Serveis que remunerarà les guàrdies de dissabte, i així acabar amb la irregularitat de les gratificacions.