El dia 16 d’abril es va celebrar una sessió del Consell de Govern. T’envie l’enllaç perquè pugues consultar els assumptes acordats.

http://www.upv.es/pls/wdoc/est_docu.accron?vanyo=2019&vfecha=20190416&vnip=&p_tiporeu=GD

Volem destacar el següent:

La modificació de la NOA,  la implantació i l’organització de les titulacions i l’aplicació del model acadèmic

El vicerector va informar que la saturació mitjana als departaments baixa del 95 al 86% a conseqüència de la modificació de la NOA i per la desaparició del 10% del seguiment docent.

Per tant, per aplicació de la NOA la majoria del professorat tindrà més POD assignat, un increment que es podrà rebaixar amb la tutorització de les col·laboracions docents del personal FPI i FPU. Tanmateix, el professorat que té reducció de crèdit per càrrec docent no veurà alterat el seu POD si se l’aplica la rebaixa per tutorització.

Tot i que el vicerector va dir que no s’acomiadaria a professorat associat per aquesta reducció de la saturació, des dels departaments arriben notícies que tenen instruccions de reduir personal.

Sobre el 10% de seguiment docent, el rector va justificar que es va implantar fa ja 10 anys perquè aleshores hi havia abundància de recursos a la UPV, i per la necessitat de fer l’adaptació a Bolonya. Tot i que no érem membres del Consell de Govern en aquells moments discrepem que aquest fora el motiu: en primer lloc pel seu nom “seguiment docent” i no “adaptació a Bolonya”; en segon lloc perquè actualment la docència és molt més que les hores presencials. Aleshores, no és una qüestió d’adaptar-se sinó d’emprar les hores necessàries que potser són moltes més que el 10% de l’assignatura.

De la mateixa manera, un grup important de professores i professors de diferents departaments i categories ens van enviar cartes per dir-nos que discrepaven de les mesures que es volien dur a terme. Les vam llegir i vam demanar que consten en l’acta.

Silvia Díaz-Alejo va recalcar que el professorat Associat disposa únicament del temps indispensable per a la docència presencial i per a la tutoria, d’acord amb el seu contracte. El rector va assegurar que, el no disposar del 10% de seguiment docent,  és una mesura per a la sostenibilitat de la UPV. Potser va voler dir que la sostenibilitat de la UPV depén del sacrifici del professorat?

Quant a les modificacions de la NOA, les nostres intervencions es van centrar en remarcar que aquestes es duen a terme per a quadrar els números. No hi ha cap estratègia que corresponga amb una visió de futur coherent, i no es respecta el temps real necessari perquè el professorat puga desenvolupar les seues tasques amb coherència.

Un company va preguntar com podia ser compatible retallar en personal i a la vegada construir 4 edificis nous. El rector, amb una resposta ambigua, va detallar el motiu d’aquestes construccions pendents de dur a terme:

 • L’edifici que en un primer moment anava a costejar el CSIC finalment no es construirà perquè la UPV no vol cedir patrimoni.
 • Un altre edifici serà a càrrec del romanent de l’Institut de Màquines i Motors Tèrmics.
 • La Universitat assumirà el cost de 2 edificis: un d’ells es destinarà a l’Àrea de Química, que afecta 2 o 3 departaments i a l’Institut de Reconeixement d’ Imatge Molecular, que no es va construir a causa de la crisi; un segon es destinarà a l’Àrea de Generació Espontània a Belles Arts, tot açò es durà a terme amb els diners de la venda de l’edifici de Blasco Ibáñez.

Un parell de companys del Consell de Govern van expressar que la docència està infravalorada enfront de la investigació, la qual cosa provoca que es perceba que donar classe és un rotllo. Van asseverar que aquesta percepció arriba fins i tot des de l’ANECA i des del Ministeri. Van demanar que la CRUE i les persones que tenen alguna quota de poder han de procurar que canvie el discurs per donar més valor a la docència. El rector hi va estar d’acord i, a més, va dir que el problema s’ha de resoldre des de dins de la institució. Va posar l’accent en haver-hi més exigència per a accedir als quinquennis docents, i d’altra banda preveu que les enquestes docents puguen computar a l’hora de promocionar.

Els punts 1 i 2 es van aprovar en diferents votacions amb tant sols 5 vots en contra, dels quals 3 són els nostres.

Informe del gerent sobre els comptes anuals 2018

 • Pel desembre de 2018, la Generalitat va avançar el pagament de 12 milions que corresponen a la quota de cancel·lació del deute històric de 2019. Però, d’altra banda no va abonar els 63 milions de les transferències correntes de 2018. Una altra vegada tornem a la senda dels pagaments pendents.
 • Els ingressos per I+d+i es van incrementar en un 13,1%.
 • La mitjana del termini per a liquidar els pagaments durant el 2018 va ser d’11,92 dies reals des de la data d’emissió dels ADOKs.
 • Els pagaments dels nous complements retributius del PDI junt amb el complement de la carrera professional del PAS (diferència entre el 66% i el 100%), i la reducció d’ingressos per la baixada de les taxes universitàries, van suposar 11 milions d’euros. El pressupost necessari per a cobrir aquestes despeses haurà de consolidar-se com un ingrés per transferències correntes de la GVA.
 • Dels increments retributius que es publiquen en els Pressupostos Generals de l’Estat, la GVA transfereix a la UPV sols l’import per l’increment del sou però no la part que correspon per l’augment del percentatge en les quotes de seguretat social.
 • Les despeses de personal van augmentar un 5,9% el 2018 respecte a l’any 2017.
 • Al final de la liquidació de l’exercici econòmic 2018, Tresoreria va comptar amb un romanent de 18 milions: 1,5 s’utilitzaran en el Pla d’Equipament Docent i la resta es destinarà a inversions d’infraestructures financerament sostenibles.
 • Es va cancel·lar una pòlissa de crèdit de 15 milions perquè no s’utilitzava, considerant que la UPV actualment té una tresoreria sanejada.

Consultes

En el torn obert de paraules Olaya va comentar les consultes que companys i companyes van enviar:

 • Possibilitat d’un acord amb l’AVAP per a reconèixer els sexennis del personal Ajudant Doctor: el rector va confirmar que no hi ha acord perquè, tenint en compte el seu cost econòmic, aquest personal no podria obtenir beneficis pel reconeixement dels sexennis atés que el CNAI no els reconeix i la normativa vigent impedeix que els puguen cobrar. Tanmateix, si alguna persona pot obtenir beneficis per aquest reconeixement es podria tramitar l’acord.
 • Punts de càrrega dels cotxes elèctrics: la Unitat de Medi Ambient va contactar l’Associació Valenciana de Cotxes Elèctrics per analitzar la possibilitat de posar punts de càrrega a la UPV. El Servei d’Infraestructures estudia el Plec de Condicions Tècniques per a formular un contracte per a 25 places, que podran ampliar-se a mesura que augmente l’ús del cotxe elèctric a la UPV.
 • Vacances UPV: el rector respon que no es poden activar perquè ho impedeix la llei de Pressupostos que no contemple les ajudes socials. Olaya va preguntar en la mesa de PAS si seria possible en cas d’haver-hi algun acord amb la resta d’universitats de tot l’Estar, perquè el personal de la UPV puga reservar i pagar. La mesa va estar d’acord en consultar aquesta possibilitat.

A la vesprada es va celebrar el Consell Social on es va aprovar els comptes anuals de la UPV 2018 i els ens dependents d’aquesta.

Olaya va fer palés, per segona vegada, que a la UPV es tramiten contractes a estudiants a través de la Fundació Servipoli per fer tasques que corresponen al PAS.

Em vaig abstenir en la votació per aprovar els comptes anuals 2018 perquè inclou el pressupost que dedica la UPV a contractar personal Servipoli.

T’animem a enviar-nos propostes i consultes per traslladar-les al Consell de Govern i al Consell Social. També apreciem les crítiques per poder millorar en la nostra tasca .

 

omarpi@upv.es                Olaya Martínez Piera (representant del PAS)


mdiamon@hma.upv.es
         Silvia Díaz-Alejo Monterde (representant altre PDI)

smoreno@upvnet.upv.es   Salomé Moreno Navarro (representant altre PDI)