La disposició addicional setena de la LOSU estableix l’obligació d’articular un procés d’estabilització per concurs, abans de la fi de 2024, per convertir els contractes del professorat associat en indefinits, malgrat que, com en el cas del personal d’investigació, es tracten de falsos indefinits que poden ser acomiadats, més o menys, per les mateixes raons que ara poden ser no renovats.

La LOSU també estableix que les bases d’aquest procés són les mateixes que les que regeixen els processos d’estabilització del PAS que la universitat ja té en marxa, això és que hauria de valorar-se fins a un 60% l’experiència com professorat associat de la UPV i donar-li més puntuació que a qui haja donat classe en altra universitat.

Des d’STEPV us presentem l’esborrany de la nostra proposta, inspirat en el que la universitat està fent servir en els processos del PAS, per tal que pugueu, contestant al nostre correu, fer-nos les observacions i correccions que estimeu oportunes perquè presentem una proposta tan consensuada com siga possible.

Trobareu el nostre esborrany en aquest enllaç.