CONSELL DE GOVERN

S’acorda l’adscripció de l’àrea de coneixement de Construccions Arquitectòniques al Departament d’Organització d’Empreses.

Presenten un informe que proposa crear una àrea de coneixement en un departament per a facilitar la promoció a una càtedra. Des de fa relativament poc, el professorat pot acreditar-se en una plaça de nivell superior en una àrea de coneixement diferent d’aquella on treballa, malgrat que la normativa per a les promocions de les universitats no ha canviat.

Ens hem abstingut perquè pensem que aquest informe pot ser irregular, ja que proposa crear una àrea i automàticament fer-la desaparèixer del departament. Tanmateix no hem volgut perjudicar votant en contra.

Creiem que cal una regulació per a aquest tipus de promoció.

S’acorda l’assignació de docència per al curs 2020-2021 al professorat que pertany a grups vulnerables en relació amb la COVID-19.

Aquest acord permet al professorat vulnerable triar les assignatures que el departament ha decidit que s’impartisquen de forma no presencial.

Debat sobre la remuneració de l’estudiantat en les pràctiques d’empresa.

Olaya Martínez va sol·licitar afegir aquest punt en l’ordre del dia per a traslladar el malestar d’un elevat nombre d’estudiants sobre la remuneració de les pràctiques, perquè volen l’equiparació a l’SMI.

La Universitat Politècnica de Catalunya, universitat a la qual el rector sempre compara la UPV, les pràctiques en empresa tenen una remuneració de 10 euros l’hora (8 euros per a l’estudiant i 2 euros per a la universitat). El nivell de vida a Barcelona no és un 50% més elevat que a València, que és aproximadament la diferència de remuneració de l’estundiantat de la UPV.

Una comissió composta per estudiants, que pertanyen a la delegació d’alumnes, i el vicerector d’ocupació tractarà la problemàtica de les pràctiques en empresa.

Potser seria enriquidor convidar a estudiants que no són de la delegació d’alumnes per a compartir diferents punts de vista.

S’acorda l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) del PDI de 2020.

En aquest punt hem votat en contra perquè la proposta de l’OPO no s’ha negociat, no s’han complit els criteris acordats en meses negociadores anteriors, i no s’han tingut en compte les jubilacions i altres circumstàncies dels departaments.

D’altra banda, el 50% de les convocatòries de les meses no compleixen els terminis i, a més, la majoria són extraordinàries, cosa que no permet revisar adequadament la documentació per a negociar en condicions. El vicerector d’Ordenació Acadèmica ho desmenteix, segons ell s’està convocant les meses amb 72 hores d’antelació i s’adjunta la documentació.

Tot i que es va plantejar la possible necessitat de professorat davant la covid-19, l’OPO va associada a la no renovació de més de 1.000 crèdits de professorat Associat. Tanmateix, altres universitats com la de Madrid i Barcelona, han anunciat que renovaran a tot el professorat Associat.

El vicerector fa referència a problemes pressupostaris pel que fa a la renovació del professorat Associat (1.000 crèdits de P. Associat equivalen a 20 places de P. a temps complet) i a les jubilacions (només han pogut tenir en compte aquelles amb data 31 d’agost).

El rector al·ludeix a la poca coherència del col·lectiu de professorat Associat que va demanar transformar o reduir el percentatge d’aquest, però no recorda que el que demanava era un pla d’estabilització i no prescindir de gent.

El rector recomana donar una ullada a l’informe de La Universitat Espanyola en el qual la UPV figura amb les ràtios d’estudiant per PDI més baixes. Justifica, aleshores, partint d’aquest informe no renovar al professorat Associat. Segons ell una universitat pública no pot disposar dels recursos públics com li complau.

S’aprova el procediment per a la renovació del professorat Associat a la Universitat Politècnica de València.

En aquest punt només hi ha hagut tres vots en contra que són els nostres i ho basem en dos aspectes fonamentals: d’una banda, la normativa té un greu defecte perquè no ha sigut negociada amb el Comité d’Empresa València-Gandia, i pensem que el secretari general mai hauria d’haver traslladat la votació d’aquest document en el Consell de Govern en aquestes condicions; D’altra banda, el contingut de la normativa és un desficaci, tant en el fons com en la forma. D’entrada, no hi havia cap informe jurídic i la norma manca d’un règim de garanties per al conjunt de professorat afectat, ja que en ella no s’estableixen ni les mesures ni els terminis per a la seua publicitat, per a la presentació d’al·legacions ni tampoc la possibilitat de presentar cap recurs per a les persones que entenguen que s’han vulnerat els seus drets (la renovació, o no, del professorat s’estableix en règim concurrència competitiva, per tant les garanties i la transparència han de ser totals).

Abans d’aprovar aquesta normativa en el Consell de Govern, la majoria de departaments ja han aprovat la no renovació de professorat Associat o les reduccions de POD. El vicerector diu que no és correcte i que tot s’ha fet com calia.

Informe del rector

Agraeix el comportament de tota la comunitat universitària durant aquest període extraordinari provocat per la COVID-19.

S’aproven els sexennis de transferència, i tenen el reconeixement acadèmic i econòmic des de gener 2019. El PDI funcionari ho cobraran en la nòmina del mes de juny, però per pagar el professorat contractat la universitat haurà de sol·licitar l’autorització a la conselleria.

El conseller d’Hisenda ha reclamat al govern central que el repartiment de l’ajuda de 16 mil milions d’euros a les comunitats autònomes es duga a terme d’acord amb el component poblacional.

L’increment salarial del 2% dependrà d’aquest finançament. Ens ha recordat que aquest repartiment no és un préstec, no s’ha de tornar i per tant millorarà la liquiditat de la comunitat.

El gerent comenta que l’acord d’incorporació progressiva, acordat en la mesa general, prioritza l’activitat no presencial, i la incorporació ha de ser gradual i progressiva, amb uns percentatges màxims i mínims durant les fases de desescalada. El personal vulnerable i les persones amb problemes de conciliació podran incorporar-se en la nova normalitat i s’han establit mesures de flexibilització. Opina que ha sigut una mesa general molt eficient.

Precs i preguntes

Olaya Martínez sol·licita que s’acorden mesures extraordinàries de conciliació per al personal que té problemes per a incorporar-se al treball presencial. No hi ha escola d’estiu ni tampoc escoleta infantil a juliol, i els centre de persones majors estan tancats. Les famílies monoparentals, que ja tenen problemes per conciliar en el treball no presencial, tindran dificultats serioses per al retorn. Deixar la cura de menors als iaios i les iaies no és la solució més adient, ja que són les persones que justament necessiten més protecció contra la covid-19.

Les famílies més necessitades, que no es poden permetre les reduccions de jornada ni contractar alguna persona per a la cura dels fills i filles, necessiten mesures extraordinàries.

El rector no pot desviar l’atenció d’aquest problema, més aviat seria molt beneficiós que la Universitat implemente mesures i així ser un referent per a la resta d’administracions públiques.

CONSELL SOCIAL

S’aproven els Comptes anuals 2019 de la Universitat Politècnica de València i els Comptes anuals 2019 d’Ens dependents (CEDAT, CEDAT A.G., Fundació SERVIPOLI, Fundació CPI i AGROMUSEO).

Olaya Martínez s’ha abstingut en la votació, com en altres ocasions, perquè s’utilitza encara personal servipoli per a dur a terme tasques que corresponen a personal funcionari, que ingressa en l’administració a través de processos selectius.

Durant l’any 2019 s’ha incrementat la despesa total en un 3,8%, un 1,7% (193 milions d’euros en total) correspon al capítol de personal.

Els ingressos pendents de cobrament per part de la GVA han superat els 89,4 milions (representa el 23,7% dels ingressos totals de la UPV). A finals de juny s’espera un ingrés de l’extrafla de 46 milions.

El romanent de tresoreria és de 16 milions, dels quals 14,5 milions corresponen a la venda de l’Escola d’Agrícoles, que s’invertiran en infraestructures sostenibles. Una part d’aquest romanent es destinarà a la millora de la docència semipresencial (per a l’habilitació de 142 aules i un plató de TV). S’ha invertit 1 milió d’euros en panys Salto (1400 punts i detecció de portes obertes), per a l’accés automàtic d’aules docents i de laboratoris.

Olaya pregunta al gerent si hi ha previst retallades en els pressupostos dels CDIS de la Universitat a causa de l’estat d’alarma, a la qual cosa contesta que estudiarà totes les previsions de despeses i actuarà en conseqüència, ja que la Generalitat no vol assumir cap despesa relacionada amb la pandèmia.

Informe del rector

Baixen un 12% les taxes acadèmiques. La CRUE ha demanat al ministre un mecanisme de compensació perquè no tinga un impacte negatiu en la qualitat universitària. Les comunitats autònomes encaixaran aquesta baixada en 3 anys. Espanya no es pot permetre tenir unes taxes tan baixes com a Alemanya que són de 100 euros.

L’import de les beques actuals és insuficient. La CRUE havia demanat un increment de les beques-salari, perquè les taxes són només una part del problema de les famílies més necessitades, que són al voltant del 26%. Rebaixaran el requisit de les beques per tal que les rendes més humils hi puguen accedir.

S’acorda un primer quadrimestre híbrid davant un possible rebrot de la pandèmia a la tardor: les classes teòriques seran en línia, i les pràctiques seran presencials per tal de minimitzar els desplaçaments.

No s’implementaran nous Graus i Màsters en el curs 2020/2021. Es prioritzarà algun Màster amb una demanda social important, sempre que no implique un increment de recursos. Malgrat els problemes econòmics, la Conselleria no farà ajustos però no assumirà més despeses. A Andalusia ja han reduït en 135 milions la despesa a les universitats.

L’any 2019 havia sigut el millor en l’R+D+I de recaptació de recursos tant públics com privats. L’any 2020 havia començat molt bé però lamentablement s’ha vist frenat per la COVID-19.

Precs i preguntes

Olaya Martínez comenta que en comparació amb el PDI que seguirà treballant de forma no presencial durant el primer quadrimestre del curs 2020/2021, almenys parcialment, el PAS i el PI hauran d’incorporar-se al treball presencial. Prega al rector que és un bon moment per a negociar el teletreball, a més de mesures extraordinàries de conciliació. Opina que cal crear una comissió de seguiment que estudiarà les necessitats del personal en la desescalada per tal de donar-los una solució.

Respecte a la carrera professional, Olaya recomana que en les adaptacions figure la informació completa perquè el personal puga verificar que aquesta és correcta, i en cas contrari, poder presentar recurs en el termini legal. El gerent contesta que les errades se solucionaran sense cap problema.

Olaya pregunta pel funcionament de l’escoleta infantil a setembre, a la qual cosa el rector contesta que hi ha una demanda d’un 70% respecte a altres anys, i que podran ser ateses totes les sol·licituds amb els recursos actuals