Benvolgut company/companya,

T’escric per a contar-te el més rellevant de les dues sessions del Consell de Govern del dia 19 de juliol. En la pàgina web de la Secretaria General pots trobar els ordres del dia:

Sessió extraordinària:

http://www.upv.es/entidades/SG/menu_urlpv.html?//www.upv.es/entidades/SG/infoweb/sg/info/U0786045.pdf

Sessió ordinària:

http://www.upv.es/entidades/SG/menu_urlpv.html?//www.upv.es/entidades/SG/infoweb/sg/info/U0786046.pdf

Pots consultar els acords en l’enllaç següent:

http://www.upv.es/pls/wdoc/est_docu.accron?vanyo=2018&vfecha=20180719&vnip=&p_tiporeu=GD

 

El 19 de juliol es va celebrar dues sessions del Consell de Govern, una  sessió ordinària i una altra extraordinària convocada per a aprovar el POD i la proposta presentada sobre el percentatge de saturació dels departaments.

Previ a la sessió extraordinària vaig presentar una reclamació amb l’objectiu d’impugnar-ne la convocatòria per no reunir els requisits conforme a Dret.

El vicerector d’Ordenació Acadèmica, que no és competent per canviar el percentatge de saturació com ja li ho va comunicar un company en el Consell de Govern anterior, tanmateix va decidir traslladar-ho a aquest òrgan perquè l’aprovara.

Si des del VOA tenien el convenciment que el Consell de Govern havia d’aprovar tant el POD, que habitualment s’aprova entre gener i febrer, com el percentatge de saturació per què no es va incloure aquests dos punts en l’ordre del dia de la sessió ordinària? És una mala planificació per part del VOA, o un intencionalitat clara per no poder argumentar i rebatre aquests punts del dia?

Finalment vaig votar en contra dels dos punts de la sessió extraordinària, tant per la forma de convocar-la com pel contingut.

 

En la sessió ordinària es va debatre el següent:

Punt 2.1 Procedència de l’aprovació de la modificació parcial de l’acord relatiu a l’exercici d’òrgans de governs i de representació del PAS.

Vaig comentar que dubtava de la necessitat d’aprovar aquesta modificació perquè els estatuts de la UPV, així com la llei de la Funció Pública Valenciana, recullen la manera de substituir el personal funcionari que ocupa els càrrecs de secretari general i de gerent, amb dedicació a temps complet. He suggerit demanar un informe jurídic, al qual han accedit, però s’ha aprovat la modificació amb el meu vot en contra.

 

 

 

Punt 4.1  Procedència de l’aprovació de l’OPO del PDI 2018.

Després que la part sindical de la mesa negociadora del PDI s’oposara a l’OPO era coherent que les persones representants en el Consell que estem en la mesa de PDI votarem en contra.

L’OPO es va aprovar amb tres vots en contra (un és meu) i un en blanc.

Punt 5.1 Aprovació de la proposta de modificació de RLT de PDI.

Vaig votar en contra per coherència perquè recollia places relacionades amb la OPE.

Punt 5.2 Informe sobre la conveniència d’establir directrius i procediments per a la provisió de llocs de treball del PAS de forma temporal.

Vaig demanar incloure en l’ordre del dia votar “la conveniència d’establir directrius i procediments per a la provisió de llocs de treball del PAS de forma temporal”, però finalment es va tractar com un “informe”. El gerent ens informà del contingut de la Llei de Pressupostos:

 “No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”.

 

El gerent es va contradir, respecte del Consell de Govern anterior quan va comentar que seria raonable trobar un sistema amb criteris, en assenyalar que correspon a la direcció de Recursos Humans decidir quines són les necessitats urgents i inajornables per a la provisió temporal de llocs de treball.

 

Proposaré de nou la inclusió d’aquest punt en la propera sessió del Consell de Govern. És fonamental disposar d’un sistema provisió temporal que siga transparent i igualitari.

 

En el torn obert de paraules he exposat la problemàtica del Servei de Contractació:

 

  • La plaça de Cap de Servei està pendent de substitució: opine que s’hauria de procedir de forma igual que en el punt 2.1.
  • Caldria estudiar la RLT d’aquest servei per determinar si hi ha una falta de personal per a dur a terme les novetats de la llei de contractes.
  • Considere necessari la creació d’un Cap de Secció. Actualment no existeix perquè traslladaren la plaça al Servei de Fiscalització.

 

 

Pots enviar-me la teua consulta o suggeriment a l’adreça electrònica omarpi@upv.es

 

Moltes gràcies per la teua atenció,

Olaya Martínez Piera

Representant del PAS en el Consell de Govern