En l’última justificació de projectes europeus de recerca, la mancança de recursos i personal, ha provocat que alguns d’ells no hagen sigut enviats en termini i s’haja hagut de sol·licitar una pròrroga per a poder justificar-los. Tot i quan els i les responsables dels projectes havien complit escrupolosament amb els terminis marcats per la UPV.

El PDI de la nostra universitat, que no solament ha d’impartir classes amb un nivell de qualitat a l’altura de les acreditacions a l’ús, sinó que, per a exercir part del seu treball, la recerca, ha de cercar-se el finançament motu proprio i gestionar la seua justificació. Un treball que no es veu reflectit en els famosos índexs d’activitat, per la qual cosa ha vist incrementada la càrrega de treball a cost zero per a la universitat.

Aquesta pressió extra també està afectant al PAS, clarament superat per la càrrega de treball. En 2015 se’ns va anunciar la segregació del CTT, per a fer més eficient la seua funció. La solució de la Universitat va consistir a crear noves places de cap de servei i cap de secció, però cap plaça de tècnic o administratiu nova (consulteu l’acudit dels remers per a entendre-ho millor)

Des de STEPV-Iv instem al futur equip rectoral a cercar solucions reals als problemes de la Universitat, perquè el que ha aconseguit la mesura del Rector Mora en la gestió de projectes de recerca és un PAS insuficient i amb una càrrega de treball inabordable, i un PDI que ha d’assumir, a més de la docència i la recerca, les tasques de gestió que hauria de realitzar personal especialista.