• S’aprova el reglament de Registre d’Entitats Jurídiques.

És convenient, per a algunes circumstàncies, reglamentar un registre d’Entitats Jurídiques  de les quals forma part la Universitat, bé com a persona jurídica depenent o participada, bé com a  participant de manera majoritària o minoritària.

 

 • S’aprova la Normativa d’Ús de la Biblioteca UPV.

Aquesta normativa detalla quines instal·lacions estan disponibles per a tota la societat, com les sales de lectura, i els serveis per a la comunitat universitària, com els préstecs de llibres i préstecs de portàtils (aquests últims sols estan disponibles per a l’estudiantat).

 • S’aprova la modificació del “Reglament regulador de l’ocupació temporal d’espais i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la Innovació de la Universitat Politècnica de València”.

S’ha modificat el reglament perquè les propostes de constitució de spin-off aprovades en la Comissió d’R+D+I obtinguen un espai en la CPI.

 • S’aprova la modificació del “Reglament per a l’avaluació de l’activitat d’investigació, desenvolupament, innovació i transferència a la Universitat Politècnica de València”

S’afegeix una disposició addicional al Reglament per a mantenir la comparabilitat de la producció de cada investigador en la seua sèrie històrica, i per tant canvia la definició del VAIP normalitzat.

Aconsellem al PDI la lectura del document per estar assabentat del canvi.

 • S’aprova els informes de validació per a les propostes de nous Graus:
  • Grau en Enginyeria Física
  • Grau en Informàtica industrial i Robòtica

El VOAP ha informat sobre la sostenibilitat d’aquests títols i els que ja s’han aprovat per a implantar-los el curs vinent.

El VOAP sols ha descrit l’estratègia de personal, de saturacions docents i de creacions de places per als propers 4 anys, i ha conclòs que la sostenibilitat de la implantació dels nous títols queda garantida, però que amb l’actual NOA la saturació quedaria molt prop del 100% el 2024.

Demanarem la documentació de l’informe que ha exposat en el Consell.

El VOAP ha aprofitat aquest punt per a presentar un estudi de l’evolució de l’encàrrec docent en tota la universitat entre 2020 i 2024. A parer nostre, aquest estudi ha sigut mal explicat i amb càlculs que no tenien en compte jubilacions anticipades ni sexennis.

 • S’aprova el conveni de reciprocitat entre les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a la percepció del complement de carrera administrativa i també amb la GVA.

Hem votat a favor. Tanmateix, Olaya Martínez ha puntualitzat que el còmput del temps treballat en altres administracions públiques és més restrictiu a la UPV que en altres universitats, amb la qual cosa el personal de la UPV es veurà en un greuge comparatiu si es mou cap a altres universitats, però també respecte del personal que es mou des d’altres universitats cap a la UPV (ja que aquest últim gaudirà del complement retributiu de l’administració d’origen).

Olaya ha demanat al rector que rectifique i establisca els mateixos criteris que la resta d’universitats.

 • S’aprova el procediment per a la convocatòria de les comissions de servei per a la provisió transitòria de llocs de treball del Personal d’Administració i Serveis.

Hem votat en contra. Si bé és cert que cal un procediment per a atorgar les comissions de servei, i és millor que no haver-n’hi, és encara criticable el poder decisori de la cap de RH sobre quines places es cobreixen per aquest sistema. D’altra banda, els llocs de treball amb un complement de destí 24 o superior (excepte les valoren, com sempre s’ha fet, amb criteris subjectius.

 • S’aprova la modificació de la Normativa de Formació del personal d’Administració i Serveis.

Hem votat a favor.  És recomanable llegir la normativa per tal de saber quins són els nostres drets i deures respecte a la formació.

 • S’aproven els barems d’aplicació en els processos selectius de Personal d’Administració i Serveis: estabilització, lliure i promoció interna.

Hem votat en contra. Els barems són exigents i valoren una qualificació excessiva, cosa que és una barbaritat si atenem a llocs de treball de nivell baixos. Per dir un exemple, la màxima puntuació en anglés (i altres idiomes) s’obté amb el certificat C2. És un disbarat, i més si comparem que per a impartir classes en anglés en l’educació secundària i batxillerat (excepte l’assignatura d’idioma), es requereix sols tenir el certificat B2.

En el barem de torn lliure els cursos de formació no es valoraran, la puntuació dels quals ha quedat distribuïda entre “anglés” i “titulació” mentre que la valoració del “valencià” no ha canviat, tot i que, i a proposta de STEPV, es computaran tots els nivells (és més just i incentivarà l’acreditació). Pots veure ací una comparativa.

 • Informe sobre la suspensió de l’activitat presencial de l’estudiantat acordada en data 4 d’octubre de 2020

En biotecnologia hi va haver 4 alumnes i 5 persones que hi treballen (asimptomàtiques) que van donar positius en coronavirus.

En la residència Galileo Galilei va haver-hi 61 estudiants de la UPV positius (es van practicar 697 PCR)

Davant d’aquesta situació, el rector va decidir suspendre les classes presencials i informar-ne tant a PDI com a l’estudiantat, però també a la premsa.

L’endemà d’aquesta decisió, Fátima Romero, delegada de prevenció per STEPV, va comprovar que part de l’estudiantat seguia emprant les instal·lacions d’esports i de biblioteca i va haver de gestionar el tancament d’ambdós serveis pel risc de propagar el contagi, cosa que va agrair el Vicerectorat però que s’ha trobat a faltar el mateix gest en el Consell de Govern.

Hem preguntat sobre la responsabilitat de la UPV en aquests contagis, però el rector se n’ha desentés amb la justificació que la residència està ubicada en un espai que no pertany a la Universitat. Tanmateix, l’any 1989 la UPV va signar un conveni amb la residència i que hem demanat revisar perquè aquesta situació no es torne a produir.

 • Informe del rector

El Consell de la Generalitat no ha informat encara sobre l’import a transferir a les universitats per al pressupost 2021.

Ha transmés l’enhorabona sincera a l’investigador Avelino Corma, reconegut com un dels 300 més valorats de tot el món i de totes les categories. En matèria de la Química és dels 5 primers.

S’està negociant amb el moviment de Ciència Oberta preus més assequibles per a poder publicar i accedir a la informació. Aquesta negociació no està resultant esperançadora i probablement la UPV deixarà les editorials a desembre. Tanmateix, pot haver-hi alternatives viables, com ja existeix a Alemanya.

La GVA no ha autoritzat finalment el pagament del tercer component retributiu addicional del PDI corresponent a 2019 i 2020. Els altres dos components s’han pogut remunerar fins ara gràcies a les pròrrogues de l’antic decret, i l’any vinent es preveu que un nou decret entre en vigor d’acord amb el qual es podrà pagar de forma retroactiva el complement  que correspon als anys 2019 i 2020. Així ho ha expressat de paraula la GVA, però el rector ha confessat que no se’n refia.

Davant d’aquesta incertesa, el rector ha donat la possibilitat a 63 PDI d’acollir-se als complements retributius de la GVA (enguany resulta més beneficiós). Però, qui opte per a aquesta solució no podrà cobrar després el tercer component de 2020, tot i que sí que podrà cobrar el corresponent al 2019.

 • Torn obert de paraules

En una pregunta al gerent sobre l’execució del pressupost de 2020, ha recomanat executar tot el que es puga, evitant el malbaratament. Segurament hi haurà un marge de 3 mesos, en 2021, per a tramitar factures de 2020.

A petició d’una persona PAS, Olaya Martínez ha demanat que s’informe sobre els contagis que hi ha hagut en Gerència i Vicegerència, per una qüestió de transparència i de seguretat. La vicerectora d’infraestructura ha explicat que es va iniciar en un contacte familiar i es van fer PCR a 48 persones, de les quals van eixir 3 positius. El protocol de la UPV indica en aquests casos que s’informa el N1 de la unitat perquè a la vegada informe a tot el personal d’aquesta.

Olaya ha comentat que les treballadores i els treballadors de la UPV tenim la sensació que es tarda molt a aprovar millores que afecten personal de totes les universitats, la Universitat sol engrunsar-se molt.  Com a exemples:

 • Acord de reciprocitat amb la GVA: s’adapta més d’un any després que la resta d’universitats.
 • Pagament de la carrera professional al personal interí: un any més tard que a la UVEG.
 • Pla concilia: encara no hem acabat de negociar l’adaptació del decret de GVA del març de 2019.
 • Teletreball: algunes universitats han continuat teletreballant després del confinament, d’altres han acordat ja el teletreball. Però, a la UPV just es perfila ara una negociació.

Olaya ha pregat que s’estudie la via d’agilitzar les negociacions.

 

CONSELL SOCIAL

El rector ha informat sobre els contagis de la residència Galileo Galilei, i al mateix temps ha lamentat no haver informat al PAS de la decisió de passar la docència presencial a la modalitat en línia per a evitar un nombre més gran de contagis.

En el torn obert de paraules Olaya ha exposat la situació de la UPV pel que fa al treball no presencial, que dista molt d’altres universitats que han seguit treballant des de casa,  i a la negociació del teletreball que començarà aquesta setmana. Sobre aquesta situació, ha preguntat com s’organitza el treball en les empreses, si teletreballen o no. Quatre membres d’empreses diferents van respondre que han establit el teletreball, però en una altra empresa l’activitat de la qual és presencial han organitzat torns de treball per a evitar els contagis.

Les empreses que han optat pel teletreball han marcat uns objectius individuals per poder avaluar-los, un plantejament amb el qual Olaya coincideix totalment amb la diferència d’una administració pública.