Consell de Govern de 22 de juliol de 2021

 • S’aprova el calendari dels processos d’eleccions ordinàries per a l’any 2021 en òrgans de govern i representació.

El Claustre universitari renovarà la seua composició a l’octubre.

És important que el PAS torne a confiar en la llista de membres que es presentarà a les eleccions avalada per STEPV, per a poder tenir representativitat en el Consell de Govern (que compta amb dos PAS), i així seguir sent els ulls i la veu del PAS.

També és important votar la llista de PDI que STEPV avala per a vetlar pels interessos del col·lectiu tant en el Consell de Govern com en el Claustre, com fins ara.

 • Es modifica el reglament de la Defensoria Universitària.

Es garanteix al màxim el dret del sufragi actiu a les persones claustrals: formaran part del cens aquelles persones electes de manera definitiva i que tinguen la condició de claustral en el moment de la votació; hi haurà un període de consulta del cens per poder al·legar; hi haurà una fase prèvia a la candidatura que seguirà amb un període de recollida d’avals; presentació de candidatures avalades pel 15% de claustrals; es permetrà avalar a més d’una candidatura.

 • S’aprova l’adscripció de l’àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial al Departament d’Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat.

Hi ha la possibilitat excepcional d’acreditar-se en una àrea de coneixement diferent de la que s’està treballant, per la qual cosa es crea aquesta àrea de coneixement adscrita al departament indicat per a facilitar una promoció. Aquesta àrea de coneixement s’anul·larà a posteriori de la presa de possessió.

Salomé Moreno s’ha abstingut en la votació, tot i que està d’acord amb la promoció i és un procediment que ja s’ha dut a terme en altres ocasions perquè la llei ho permet, perquè no li sembla el més adient.

Olaya Martínez també s’ha abstingut per aquest motiu.

 • S’aprova la renovació del compromís institucional amb les polítiques d’igualtat.

El II Pla d’Igualtat es manté vigent fins que s’aprove el III Pla d’Igualtat. La comissió ha iniciat unes reunions per a consensuar unes línies que el Consell de Govern haurà d’aprovar.

 • S’aprova no aplicar en el curs 2020/2021 els requisits de permanència que estableix la Normativa de Progrés i Permanència en les titulacions oficials de grau i màster.

No s’aplicaran els requisits de permanència en aquest curs a causa dels canvis importants que la pandèmia ha provocat.

 • Es modifica l’acord per a la conciliació de la vida familiar, personal i laboral del personal de la Universitat Politècnica de València, “Pla Concilia”.

Olaya Martínez ha agraït a l’equip rectoral que haja fet possible modificar el Pla Concilia en tan  sols un mes i 22 dies després de la presa de possessió.

Fa més de dos anys que STEPV demanava a l’administració de negociar un nou Pla Concilia per a adoptar les millores de la GVA.

El govern actual ha possibilitat, en un espai curt de temps, la modificació del Pla Concilia en un nou text que STEPV va votar, però que sorprenentment ha tingut l’oposició dels altres sindicats. Aquests al·ludien una discriminació del PDI respecte del PAS, cosa que no és certa: el PDI també gaudirà de millores considerables, com ara, el personal que tinga dret a reduccions de jornada té dret a agafar una franja horària perquè no li coincidisca amb la docència, bé amb canvi d’horari o amb canvi d’assignatures. El VPOA va explicar que de moment no podia aprovar reduccions que comporten reducció proporcional de crèdits, sempre que no tinga descompte de retribucions,  perquè necessiten temps per a estudiar les possibles conseqüències. A més, no saben encara com afectarà la docència la proposta de campanya sobre aplicar descompte a partir de 24 crèdits.

 • S’aproven els criteris per a la concessió de llicències per a estudis relacionats amb les ajudes de requalificació del sistema universitari.

El Reial decret 289/2021, de 20 d’abril, sobre la concessió d’ajudes a les universitats públiques, per a la requalificació del sistema universitari espanyol permetrà invertir en la formació de persones joves doctores, en la requalificació del professorat mitjançant la promoció de la mobilitat i en l’atracció de talent internacional.

Pel que fa a la requalificació del professorat, s’han aprovat els criteris per a la concessió de les llicències relacionats amb les ajudes. Podran accedir-hi TU, COD i AYD, amb una durada d’un o dos anys, de manera continuada o mitjançant dues estades, i com a data límit de realització el 31-12-24. Es manté la reserva de la plaça i sense pèrdua d’antiguitat. Tindran una retribució del sou íntegre més un 20% d’aquest.

 • Informe del rector

Respecte a les retribucions addicional PDI l’equip rectoral ha comprovat que en el nou decret s’exclou el component de productivitat variable acadèmica, però han fet les gestions oportunes per a incloure aquest componen per als anys 2021, 2022 i 2023. Tanmateix, quedarien pendents els anys 2019 i 2020, que segons un informe recent el component no ha sigut degudament aprovat. El rector ha anomenat la possibilitat de la via judicial a través de la qual la Universitat lluitarà per allò que considera just.

Conveni col·lectiu: Segueix aturat, però la UPV seguirà reivindicant perquè es puga signar, i per aconseguir-ho volen dur a terme accions conjuntes amb altres universitats.

Pla plurianual: Es constituirà una comissió amb els vicerectorats econòmics i les gerències de les universitats, la GVA i  l’IVIE. S’ha de partir del principi bàsic de garantir el manteniment del finançament actual. La UPV lluitarà perquè s’utilitzen paràmetres com la investigació, la innovació i la transferència, que són fortaleses pròpies, tot i que cal ser conscients que el paràmetre fonamental són els crèdits matriculats, i que la UPV ha patit una baixada important que ha d’incrementar de manera raonable i coherent. La GVA sap que ha d’incrementar els recursos.

Les facultats de dret han demanat que el seu índex d’experimentalitat canvie, però la UPV espera que es duga a terme una revisió conjunta d’aquest, cosa que no s’ha fet els últims 15 anys. Aviat es constituirà una comissió de treball per a aquesta finalitat.

Respecte a temes de l’Aneca:

 • Sexenni docent: seria probablement per a l’any pròxim, cal tenir el docèntia i el sistema a la UPV està caducat, però s’ha de recuperar.
 • Sexenni de transferència: eixirà enguany amb canvi de criteris.
 • Programes pilot: acreditacions noves en ocupabilitat i emprenedoria. La UPV s’ha oferit a ajudar a la construcció.
 • LOSU: tràmit parlamentari a partir de setembre. La redacció no té una bona acceptació.

El gerent ha informat que la situació econòmica de la UPV està sanejada, amb un romanent de tresoreria positiu i un endeutament reduït. Tanmateix, s’ha de controlar les despeses correntes. El deute històric de la GVA és de 32 milions, 5 pertanyen a 2021 i la resta a 2022.

S’informa dels canvis al servei de Recursos Humans. Hi haurà una vicegerència i dos serveis diferenciats: el Servei de Gestió que inclou tres seccions, la de PAS i PI, la de Relacions Laborals, concursos i oposicions PAS, i la de PDI; i el servei de Secció Econòmica de RH que inclourà dues seccions, la de retribucions i acció social i la de seguretat social, prestacions i certificats de costos de personal.

 • Torn obert de paraula.

Olaya Martínez ha preguntat si hi ha intenció de tancar la biblioteca d’ETSGE i de traslladar el personal a la biblioteca central. La vicerectora ha contestat que no vol tancar cap biblioteca, aquesta setmana i la següent la directora d’àrea les està visitant i ha comprovat que aquestes donen un servei molt específic i molt valuós per a l’estudiantat, cosa que no pot donar de manera exclusiva la biblioteca central, per la qual cosa s’han de mantenir obertes. Hi ha una proposta de canvi d’ubicació de la biblioteca d’ETSGE perquè siga més atractiva per a l’estudiantat.

Olaya ha preguntat com la situació econòmica que el gerent ha exposat afectarà la cobertura de places, vacants i de substitució, i si es preveu una normativa amb criteris objectius per a cobrir-les. El gerent mamprendrà un estudi de l’RLT, amb totes les parts implicades, administració, centres, departaments, i organitzacions sindicals. Opina que l’RLT s’ha d’adaptar a la normativa i que no pot haver-hi 164 vacants sense cobrir.

Consell Social de 28 de juliol de 2021

 • S’aprova no aplicar en el curs 2020/2021 els requisits de permanència establits en la Normativa de Progrés i Permanència en titulacions oficials de grau i màster.

S’ha debatut intensament sobre la necessitat de no aplicar els requisits. L’estudiantat no ha tingut un mateix accés a internet, ordinadors, a més dels problemes derivats de la pandèmia que ha pogut patir, cosa que dificulta dur a terme el curs en condi