El Claustre es va celebrar el 25 de novembre coincidint amb el dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, per la qual cosa es va reproduir un vídeo amb els testimonis de companyes i d’estudiants de la UPV, i la lectura d’un manifest per part del rector i la vicerectora Cuesta.

El primer Claustre del rector Capilla, va ser el primer en sessió híbrida i el primer que es va retransmetre per streaming, tot i que el vídeo no està disponible actualment.

El Claustre va aprovar una modificació del reglament de la defensoria universitària i, al mateix temps, va convocar les eleccions a la defensoria, a la mesa del Claustre i també al Consell de Govern.

En aquest punt, el secretari general va generar la primera polèmica quan va afirmar amb rotunditat que els membres nats participen com a electors i elegibles en aquestes eleccions, davant la pregunta del professor Vicent Estruch (PDI). Vicent Julià (PAS) va replicar que l’article 40.1 del reglament electoral de la UPV indica clarament que no és així. Aquest debat va ser recurrent, i el secretari general va passar de l’afirmació rotunda a la necessitat de fer un estudi important, seriós, rigorós i ràpid.

El defensor universitari en funcions, Eduardo Vicens, va exposar el seu informe anual.

Informe del rector

L’informe del rector, es va centrar en els seus primers sis mesos al capdavant de la UPV:

  • El decret de la GVA permetrà cobrar les retribucions de tots els complements del PDI enguany, i almenys els dos pròxims anys. A la pregunta de la professora Imma Oliver (RES) sobre les retribucions de 2019 i 2020 i sobre si el professorat laboral i el professorat funcionari estan en la mateixa situació, el rector va dir que el problema es complica amb el pas del temps, però que treballen per a solucionar-ho perquè tenen arguments ferms. El rectorat no diferència entre professorat laboral i funcionari, no obstant això amb els casos judicialitzats sí que pot haver-hi en funció de la jurisdicció que ha de resoldre’ls. També es va comprometre a ser més transparent en l’assumpte, com la professora Oliver li havia reclamat.
  • Sobre la LOSU, el rector opina que no l’estan tramitant adequadament i que, una vegada aprovada, condicionarà la modificació dels Estatuts UPV. També va parlar la modificació de la Llei de la Ciència.
  • Va esmentar les accions que durà a terme per complir el seu programa electoral, entre les quals va destacar que algunes ja estaven en marxa: un nou Pla Concilia, un programa de teletreball, una nova NOA que aplica un màxim de 24 crèdits al PDI doctor, una simplificació del IAD, una revisió de les enquestes de l’estudiantat, o els contractes de 5 anys per al professorat ajudant doctor.
  • Els pressupostos de la Generalitat no inclouen el conveni col·lectiu, però sí que inclou l’abonament del deute històric que acabarà en 2022. Una nova convocatòria d’inversions en infraestructures. També, a la pregunta de la professora Elena Pérez (RES), va parlar de la creació per sorpresa de la figura del professorat substitut dins de la llei d’acompanyament i de la paralització de la signatura del conveni. Vicent Julià (PAS) va preguntar si aquesta nova figura tindrà una remuneració precària com el professorat Associat o seran salaris que el conveni reconeixia, a la qual cosa el rector va contestar que és la Generalitat qui fixarà els salaris com ho fa amb la resta de figures docents.
  • El ferm compromís de la UPV amb la sostenibilitat energètica, amb les millores que vol introduir als campus, i la seua renúncia a envair l’horta per ampliar el campus de Vera.
  • També va parlar de modernitzar l’administració, i va anunciar un pla Pilot en rectorat, però sense aprofundir en aquest. Va incidir en la necessitat de millorar l’eficiència en l’oferta docent, entre d’altres molts temes.

Torn de preguntes:

A banda de les intervencions de Fátima Romero (PAS) sobre la necessitat que abans de millorar l’eficiència de les instal·lacions cal que complisquen amb la legislació de salut i seguretat, perquè existeixen encara moltíssimes deficiències, i de Sergi Panella (PAS) sobre la campanya de vacunació de la grip, la qual no començava per falta d’estoc segons el rector, les preguntes versaren sobre dos temes:

El col·lapse del servei de Recursos Humans

Fins a 6 claustrals PAS interpel·laren el rector sobre el col·lapse del servei de recursos humans, malgrat l’esforç sobrehumà que està fent tot el personal:

  • concursos que no es resolen.
  • persones que no prenen possessió després d’haver superat els processos corresponents.
  • llistes d’admesos que no es publiquen.

Van reclamar solucions, com un calendari de dates dels processos selectius perquè tothom puga consultar-lo i un poc més de trellat en els temaris. El rector va reconéixer que sovint el temari dista molt del treball a exercir.

Destaque la intervenció d’Olaya Martínez (PAS) que va demanar un reforç de les unitats de gestió i selecció de PAS, i va denunciar que hi ha casos en els quals després d’any i mig amb dret a percebre la carrera professional encara no es cobra.

Les respostes del gerent, amb un clar llenguatge corporal d’incomoditat, es van basar en l’herència rebuda, però que el nou equip té la voluntat de digitalitzar els processos del servei de recursos humans.

Vicent Julià (PAS) va demanar explicacions al rector sobre convertir la secció de Nòmines i Seguretat Social en un servei independent, en lloc de reforçar el personal administratiu que a la fi és qui tramita els expedients, com a la primera mesura emprada per a millorar el col·lapse del servei de Recursos Humans. Vicent exposava el fet estrany que amb el gerent anterior, expert en transformació digital, es van crear dos llocs de cap en aquesta àrea, els quals es traslladen ara al nou servei de Nòmines, creat ad hoc, perquè el vicegerent és l’antic cap de secció de Nòmines. El gerent va contestar que nòmines i seguretat social representava el 80% del pressupost de la Universitat, però no va explicar què millorarà amb la transformació de la secció en un servei.

Les pràctiques d’empresa

Ivan Gallego (PAS) va preguntar sobre la situació de l’execució de l’acord del Claustre d’igualar les retribucions de les pràctiques d’empresa amb el salari mínim interprofessional. El rector va conversar amb els col·lectius FEU i Precàries en pràctiques, abans de prendre possessió. La vicerectora Salvador va explicar que s’havia creat un nou grup de treball i estaven pendents de la renovació de la representació estudiantil.

També va explicar que la “tímida” pujada de les retribucions de les pràctiques no havia impactat negativament en les pràctiques en empreses privades. Augmenten les pràctiques que es realitzen a la UPV, s’ha signat un conveni amb l’exèrcit de l’aire amb borsa 0 (no tenen remuneració), i hi ha converses en altres organismes com museus, el CSIC, i altres administracions que tampoc pagaran.

Victor Pittaluga (ALU), delegat d’estudiants, va recriminar a l’equip rectoral que la representació de l’estudiantat s’assabentara en el Claustre de les polítiques de convenis amb borsa 0. Va explicar que la relació amb el nou equip rectoral era molt fluida quan tracten polítiques de la vida universitària fora de l’aula. Però, els estudis universitaris són el motiu principal de la presència de l’estudiantat a la Universitat, tanmateix aquest no pot participar en les decisions de canvis en la docència, avaluació, etc.

Només la vicerectora Gómez va respondre per a reprotxar a Víctor Pittaluga la seua crítica pública en el claustre. Pensem que la vicerectora està equivocada perquè el Claustre és un òrgan on s’ha de debatre, aprovar i fer retrets, és l’òrgan de representació de la comunitat universitària on l’equip de govern ha de retre comptes.

Streaming del Consell de Govern

Un dels compromisos que el rector va fer en campanya era retransmetre les sessions del Claustre i del Consell de Govern. De manera anecdòtica, i per a refrescar la memòria del rector que semblava no recordar aquest compromís de manera clara, Vicent Julià (PAS) va projectar, via TEAMS, aquella part de la web de la campanya del rector en el qual redactava que prometia “Retransmetre el Claustre i el Consell de Govern, sempre que no s’aborden temes que requerisquen una deliberació confidencial”.

La retransmissió de les sessions del Consell de Govern, en tots els punts que no siguen confidencials, ha de ser una realitat ja.