• S’aprova la convocatòria d’eleccions a rector amb el calendari següent:

– Presentació de candidatures:                  25-03-2021 al 9-04-2021

– Campanya electoral:                                   19-04-2021 al 03-05-2021

– Votació electrònica 1a volta:                   4-05-2021 de 9 fins a les 20 hores

– Votació electrònica 2a volta:                   18-05-2021 de 9 fins a les 20 hores.

 • Creació d’una comissió per a definir l’estudi de la borsa mínima de les pràctiques en empreses de l’estudiantat de la UPV

Olaya Martínez i Salomé Moreno han demanat retirar aquest punt perquè no concorda amb allò que es va aprovar en el Claustre, és a dir, equiparar les retribucions de les pràctiques en empresa al SMI.

El rector ha proposat canviar la redacció per “analitzar l’import mínim”, que inclourà com una de les opcions l’equiparació al SMI, en lloc de “definir l’estudi”, perquè s’aprove en el proper Consell de Govern.

Olaya Martínez ha estat d’acord amb la nova redacció, però ha demanat que la comissió incorpore part de l’estudiantat que va presentar la proposta al claustre.

Salomé Moreno, Silvia Diaz-Alejo i Olaya Martínez han votat en contra perquè finalment no s’ha acceptat incloure en la comissió un mínim d’estudiants.

 • S’aprova la Normativa UPV IP sense vinculació permanent

Aquesta normativa permet que el personal investigador puga ser IP de projectes, tot i que no té vinculació permanent, sempre que algun company o companya amb vinculació permanent siga responsable de l’activitat.

Salomé Moreno opina que és una normativa convenient però incompleta, ja que no inclou el personal investigador amb grau de doctor i contracte laboral per obra o servei, i crea una desigualtat difícilment justificable.

El vicerector d‘investigació li ha respost que n’és conscient, però la normativa laboral no ho permet. Tanmateix, aquesta normativa és una norma general que deixa una porta oberta per al personal que investiga amb càrrec a un projecte adscrit a una línia d’investigació.

Les companyes hem votat a favor perquè la norma suposa un avançament en les reivindicacions del personal investigador des de fa molt de temps.

 • Es crea l’institut VRAIN

L’institut estarà integrat per PDI i PAS en investigació, com la resta d’instituts. Olaya Martínez ha comentat que troba a faltar PAS funcionari en la figura de gestor, així com llocs de Cap d’Unitat Administrativa, cosa que fa 4 anys que ve reclamant per als instituts que ja funcionen.

Les companyes hem votat a favor.

 • S’aprova la proposta de revertir l’eliminació de la Comissió E21 de l’ANECA

La Comissió E21 de l’ANECA és d’Història de l’Art i Expressió Artística, específicament de les àrees de Belles Arts. L’eliminació produirà un perjudici enorme, sobre tot per al personal investigador d’aquestes àrees de coneixement, i afecta a totes les titulacions de la facultat de BBAA.

 

La UPV enviarà una carta a la directora de l’ANECA, i adjuntarà totes les cartes de suport dels diferents departaments i centres, fins i tot del director de BBAA. Aquesta carta mostrarà el desacord del Consell de Govern que s’elimine la comissió E21 d’acord amb un criteri econòmic, i que s’integre en les àrees de geografia, filosofia o història, perquè no visibilitza l’expressió artística.

 

S’ha votat a favor, per unanimitat, de revertir l’eliminació d’aquesta comissió.

 

 • Es crea el Servei de Transformació Digital

El rector ha explicat que aquest servei millorarà l’organització i la qualitat dels serveis de la UPV envers la societat, amb una simplificació de processos.

La proposta inicial de creació d’aquest servei va ser controvertida en la comissió econòmica. Al principi, el servei depenia directament de Gerència i es creava per a dirigir l’ASIC, el servei de Processos Electrònics i Transparència, i el d’Avaluació, Planificació i Qualitat. Però, davant l’oposició dels departaments, que van demanar que fora un vicerectorat, una direcció d’àrea o la vicegerència que encapçalen aquests serveis i contribuir a una major harmonia i participació, el rector va decidir modificar la proposta de creació.

El Consell de Govern ha acordat crear el servei de Transformació Digital per a coordinar les accions de diversos serveis i dependrà del Vicerectorat de Recursos Digitals i Documentació. Però, serà l’equip rectoral proper que decidirà posar-lo en marxa.

Olaya Martínez ha mostrat el seu desacord amb la creació d’aquest servei, que inclou 1 plaça de Tècnic Superior, 1 de Cap de Servei i 1 de Cap de secció, quan el rector finalitza la seua legislatura. Aquesta és una comesa que ha de pertànyer al proper equip rectoral.

Salomé Moreno, Silvia Diaz i Olaya Martínez han votat en contra.

 • Modificacions de l’RLT

La comissió econòmica ha aprovat les modificacions tècniques de l’RLT.

Les places de Cap de Servei de Contractació i Cap de Secció de RH es convocaran a concurs per a personal d’altres administracions públiques. Tanmateix, les places de Cap de Servei i Cap de Secció que s’han creat en el servei de Transformació Digital sols hi podran concursar personal de la UPV.

Olaya Martínez ha comentat que la decisió d’obrir els concursos per a algunes places, de manera arbitrària, deixa entendre que a l’administració no li convé el personal de la Universitat que pot ocupar-les. D’altra banda, en aquelles places que no s’obrin a concurs extern es pot fer la lectura contrària: sí que hi ha persones de la UPV idònies per a cobrir-les. STEPV ha demanat que es negocie uns criteris per als concursos oberts a altres administracions públiques i evitar les  males interpretacions.

Salomé Moreno ha explicat que la llei de Funció pública permet que les places de Cap de Servei s’oferisquen com a lliure designació, per l’especial responsabilitat i confiança que impliquen, i no entén que a la UPV es convoquen a concurs. En la Generalitat, les places de Cap de Servei vacants s’ocupen per lliure designació, per tant no sap si és una errada o si s’està fent de manera deliberada.

Un altre problema afegit és la necessitat de l’administració de crear places A1 i A2 de manera prioritària que no cobrir places d’Auxiliars de servei i de Tècnics de laboratori. Sense un increment del pressupost, podem interpretar que es creen places de nivell superior a canvi d’amortitzar places de nivell inferior.

Salomé Moreno, Olaya Martínez i Silvia Diaz-Alejo han votat en contra.

 • S’aprova el calendari laboral PAS-PI 2021

El calendari es va aprovar per unanimitat en la mesa negociadora i, de la mateixa manera, el Consell l’ha ratificat.

 • Informe del rector

 

 • D’aquí a poc temps s’aprovarà un decret perquè la Universitat puga pagar les retribucions addicionals fins al 2023. A més, el decret autoritzarà el pagament del tercer component dels anys 2019 i 2020. Previsiblement, l’any 2023 hi haurà un pla de finançament de les universitats en el qual s’inclouran les retribucions addicionals.

 

 • Les universitats i la consellera acorden la docència híbrida a partir de l’1 de març. A la UPV es decidirà el nivell de docència presencial, cosa que depén de cada universitat atés la tipologia dels centres i els estudis.

 

 • La directora de l’ANECA es va precipitar en dir que es podien avaluar els sexennis del PDI no permanent. Les universitats es basen en els convenis col·lectius autoritzats per les CCAA pel que fa a l’avaluació dels sexennis. Hi ha sentències judicials que assenyalen les figures susceptibles d’avaluació i, quan siguen fermes, l’ANECA i l’AVAP duran a terme les avaluacions per a les universitats que ho sol·liciten sempre que hi haja un conveni o addenda entre aquests organismes i les universitats.

 

 • La vicerectora dels campus ha informat la incidència de casos COVID a la UPV des de l’1 de setembre fins al 14 de febrer:
  • 190 casos confirmats, dels quals 165 són del campus de Vera, 8 del campus de Gandia i 17 del campus d’Alcoi.
  • El 63% d’aquests casos són d’origen familiar, un 17% d’origen desconegut, i sols 6 persones han tingut un origen laboral. Una persona s’ha contagiat a les instal·lacions esportives de la UPV.
  • 624 casos confirmats entre l’estudiantat. Com que el rastreig no està molt controlat en aquest col·lectiu, probablement hi ha més casos no comunicats.

 

 • Torn obert de paraules

Olaya Martínez ha demanat al rector que done prioritat, en el temps restant de legislatura, a tractar els temes següents:

 • Places que necessiten l’anglès (pendent de negociar des de 2016).
 • Estudi de necessitats del personal Tècnic de laboratori, Auxiliars de serveis i Administratius.
 • Teletreball
 • Pla concilia. Olaya ha demanat al rector que es posen en marxa aquelles millores ja negociades i incorporades en el pla, com ara les reduccions de jornada. El temps passa, i el personal que ara beneficiaria d’aquests drets no s’hi pot acollir.

Silvia Diaz-Alejo ha consultat si hi havia alguna novetat sobre l’avaluació i el pagament de quinquennis per al PDI temporal, com ocorre amb els sexennis també hi ha sentències. El rector ha respost que no se n’ha parlat, però que s’haurà de tractar en l’àmbit comunitari atés que són les universitats que avaluen. El VOA ha informat que ben prompte tractaran amb la GVA incloure aquestes avaluacions en el conveni col·lectiu. Caldrà definir una quantia homogènia per a totes les universitats públiques valencianes, i crear el mecanisme d’avaluació perquè finalment la Generalitat autoritze el pagament.

Consell Social

 • Informe del rector

Dilluns 22 de febrer el Consell Valencià d’Universitats va aprovar el nou decret temporal de retribucions addicionals. Necessitaran els informes d’advocacia, i del Consell Jurídic Consultiu perquè el Consell l’aprove definitivament.

 • Torn obert de paraules

Olaya Martínez ha consultat si hi ha un calendari previst per a aprovar les retribucions addicionals, i quan es pagaran els components de 2019 i 2020. El  rector  ha respost que no s’ha establit cap calendari i no pot saber quan es pagaran els components,  però consultarà sobre el tràmit i n’estarà pendent fins que s’aproven i paguen.

 • S’aprova la convocatòria d’eleccions a rector amb el calendari següent:

– Presentació de candidatures:                  25-03-2021 al 9-04-2021

– Campanya electoral:                                   19-04-2021 al 03-05-2021

– Votació electrònica 1a volta:                   4-05-2021 de 9 fins a les 20 hores

– Votació electrònica 2a volta:                   18-05-2021 de 9 fins a les 20 hores.

 • Creació d’una comissió per a definir l’estudi de la borsa mínima de les pràctiques en empreses de l’estudiantat de la UPV

Olaya Martínez i Salomé Moreno han demanat retirar aquest punt perquè no concorda amb allò que es va aprovar en el Claustre, és a dir, equiparar les retribucions de les pràctiques en empresa al SMI.

El rector ha proposat canviar la redacció per “analitzar l’import mínim”, que inclourà com una de les opcions l’equiparació al SMI, en lloc de “definir l’estudi”, perquè s’aprove en el proper Consell de Govern.

Olaya Martínez ha estat d’acord amb la nova redacció, però ha demanat que la comissió incorpore part de l’estudiantat que va presentar la proposta al claustre.

Salomé Moreno, Silvia Diaz-Alejo i Olaya Martínez han votat en contra perquè finalment no s’ha acceptat incloure en la comissió un mínim d’estudiants.

 • S’aprova la Normativa UPV IP sense vinculació permanent

Aquesta normativa permet que el personal investigador puga ser IP de projectes, tot i que no té vinculació permanent, sempre que algun company o companya amb vinculació permanent siga responsable de l’activitat.

Salomé Moreno opina que és una normativa convenient però incompleta, ja que no inclou el personal investigador amb grau de doctor i contracte laboral per obra o servei, i crea una desigualtat difícilment justificable.

El vicerector d‘investigació li ha respost que n’és conscient, però la normativa laboral no ho permet. Tanmateix, aquesta normativa és una norma general que deixa una porta oberta per al personal que investiga amb càrrec a un projecte adscrit a una línia d’investigació.

Les companyes hem votat a favor perquè la norma suposa un avançament en les reivindicacions del personal investigador des de fa molt de temps.

 • Es crea l’institut VRAIN

L’institut estarà integrat per PDI i PAS en investigació, com la resta d’instituts. Olaya Martínez ha comentat que troba a faltar PAS funcionari en la figura de gestor, així com llocs de Cap d’Unitat Administrativa, cosa que fa 4 anys que ve reclamant per als instituts que ja funcionen.

Les companyes hem votat a favor.

 • S’aprova la proposta de revertir l’eliminació de la Comissió E21 de l’ANECA

La Comissió E21 de l’ANECA és d’Història de l’Art i Expressió Artística, específicament de les àrees de Belles Arts. L’eliminació produirà un perjudici enorme, sobre tot per al personal investigador d’aquestes àrees de coneixement, i afecta a totes les titulacions de la facultat de BBAA.

 

La UPV enviarà una carta a la directora de l’ANECA, i adjuntarà totes les cartes de suport dels diferents departaments i centres, fins i tot del director de BBAA. Aquesta carta mostrarà el desacord del Consell de Govern que s’elimine la comissió E21 d’acord amb un criteri econòmic, i que s’integre en les àrees de geografia, filosofia o història, perquè no visibilitza l’expressió artística.

 

S’ha votat a favor, per unanimitat, de revertir l’eliminació d’aquesta comissió.

 

 • Es crea el Servei de Transformació Digital

El rector ha explicat que aquest servei millorarà l’organització i la qualitat dels serveis de la UPV envers la societat, amb una simplificació de processos.

La proposta inicial de creació d’aquest servei va ser controvertida en la comissió econòmica. Al principi, el servei depenia directament de Gerència i es creava per a dirigir l’ASIC, el servei de Processos Electrònics i Transparència, i el d’Avaluació, Planificació i Qualitat. Però, davant l’oposició dels departaments, que van demanar que fora un vicerectorat, una direcció d’àrea o la vicegerència que encapçalen aquests serveis i contribuir a una major harmonia i participació, el rector va decidir modificar la proposta de creació.

El Consell de Govern ha acordat crear el servei de Transformació Digital per a coordinar les accions de diversos serveis i dependrà del Vicerectorat de Recursos Digitals i Documentació. Però, serà l’equip rectoral proper que decidirà posar-lo en marxa.

Olaya Martínez ha mostrat el seu desacord amb la creació d’aquest servei, que inclou 1 plaça de Tècnic Superior, 1 de Cap de Servei i 1 de Cap de secció, quan el rector finalitza la seua legislatura. Aquesta és una comesa que ha de pertànyer al proper equip rectoral.

Salomé Moreno, Silvia Diaz i Olaya Martínez han votat en contra.

 • Modificacions de l’RLT

La comissió econòmica ha aprovat les modificacions tècniques de l’RLT.

Les places de Cap de Servei de Contractació i Cap de Secció de RH es convocaran a concurs per a personal d’altres administracions públiques. Tanmateix, les places de Cap de Servei i Cap de Secció que s’han creat en el servei de Transformació Digital sols hi podran concursar personal de la UPV.

Olaya Martínez ha comentat que la decisió d’obrir els concursos per a algunes places, de manera arbitrària, deixa entendre que a l’administració no li convé el personal de la Universitat que pot ocupar-les. D’altra banda, en aquelles places que no s’obrin a concurs extern es pot fer la lectura contrària: sí que hi ha persones de la UPV idònies per a cobrir-les. STEPV ha demanat que es negocie uns criteris per als concursos oberts a altres administracions públiques i evitar les  males interpretacions.

Salomé Moreno ha explicat que la llei de Funció pública permet que les places de Cap de Servei s’oferisquen com a lliure designació, per l’especial responsabilitat i confiança que impliquen, i no entén que a la UPV es convoquen a concurs. En la Generalitat, les places de Cap de Servei vacants s’ocupen per lliure designació, per tant no sap si és una errada o si s’està fent de manera deliberada.

Un altre problema afegit és la necessitat de l’administració de crear places A1 i A2 de manera prioritària que no cobrir places d’Auxiliars de servei i de Tècnics de laboratori. Sense un increment del pressupost, podem interpretar que es creen places de nivell superior a canvi d’amortitzar places de nivell inferior.

Salomé Moreno, Olaya Martínez i Silvia Diaz-Alejo han votat en contra.

 • S’aprova el calendari laboral PAS-PI 2021

El calendari es va aprovar per unanimitat en la mesa negociadora i, de la mateixa manera, el Consell l’ha ratificat.

 • Informe del rector

 

 • D’aquí a poc temps s’aprovarà un decret perquè la Universitat puga pagar les retribucions addicionals fins al 2023. A més, el decret autoritzarà el pagament del tercer component dels anys 2019 i 2020. Previsiblement, l’any 2023 hi haurà un pla de finançament de les universitats en el qual s’inclouran les retribucions addicionals.

 

 • Les universitats i la consellera acorden la docència híbrida a partir de l’1 de març. A la UPV es decidirà el nivell de docència presencial, cosa que depén de cada universitat atés la tipologia dels centres i els estudis.

 

 • La directora de l’ANECA es va precipitar en dir que es podien avaluar els sexennis del PDI no permanent. Les universitats es basen en els convenis col·lectius autoritzats per les CCAA pel que fa a l’avaluació dels sexennis. Hi ha sentències judicials que assenyalen les figures susceptibles d’avaluació i, quan siguen fermes, l’ANECA i l’AVAP duran a terme les avaluacions per a les universitats que ho sol·liciten sempre que hi haja un conveni o addenda entre aquests organismes i les universitats.

 

 • La vicerectora dels campus ha informat la incidència de casos COVID a la UPV des de l’1 de setembre fins al 14 de febrer:
  • 190 casos confirmats, dels quals 165 són del campus de Vera, 8 del campus de Gandia i 17 del campus d’Alcoi.
  • El 63% d’aquests casos són d’origen familiar, un 17% d’origen desconegut, i sols 6 persones han tingut un origen laboral. Una persona s’ha contagiat a les instal·lacions esportives de la UPV.
  • 624 casos confirmats entre l’estudiantat. Com que el rastreig no està molt controlat en aquest col·lectiu, probablement hi ha més casos no comunicats.

 

 • Torn obert de paraules

Olaya Martínez ha demanat al rector que done prioritat, en el temps restant de legislatura, a tractar els temes següents:

 • Places que necessiten l’anglès (pendent de negociar des de 2016).
 • Estudi de necessitats del personal Tècnic de laboratori, Auxiliars de serveis i Administratius.
 • Teletreball
 • Pla concilia. Olaya ha demanat al rector que es posen en marxa aquelles millores ja negociades i incorporades en el pla, com ara les reduccions de jornada. El temps passa, i el personal que ara beneficiaria d’aquests drets no s’hi pot acollir.

Silvia Diaz-Alejo ha consultat si hi havia alguna novetat sobre l’avaluació i el pagament de quinquennis per al PDI temporal, com ocorre amb els sexennis també hi ha sentències. El rector ha respost que no se n’ha parlat, però que s’haurà de tractar en l’àmbit comunitari atés que són les universitats que avaluen. El VOA ha informat que ben prompte tractaran amb la GVA incloure aquestes avaluacions en el conveni col·lectiu. Caldrà definir una quantia homogènia per a totes les universitats públiques valencianes, i crear el mecanisme d’avaluació perquè finalment la Generalitat autoritze el pagament.

Consell Social

 • Informe del rector

Dilluns 22 de febrer el Consell Valencià d’Universitats va aprovar el nou decret temporal de retribucions addicionals. Necessitaran els informes d’advocacia, i del Consell Jurídic Consultiu perquè el Consell l’aprove definitivament.

 • Torn obert de paraules

Olaya Martínez ha consultat si hi ha un calendari previst per a aprovar les retribucions addicionals, i quan es pagaran els components de 2019 i 2020. El  rector  ha respost que no s’ha establit cap calendari i no pot saber quan es pagaran els components,  però consultarà sobre el tràmit i n’estarà pendent fins que s’aproven i paguen.