La sessió del claustre de 5 de desembre va començar amb una multitudinària protesta del personal de la universitat contra la decisió del rectorat d’imposar un sistema de fitxatge sense negociació prèvia.

La protesta, que va començar al Hall del paranimf, es va traslladar a l’interior quan el rector va entrar. Treballadores i treballadors, de forma pacífica però contundent, demanaren la negociació i la dimissió del gerent.

Després de tractar les punts de l’ordre del dia, es va obrir el torn de paraula, on els persones claustrals varen traslladar preguntes i suggeriments al rector, però, com és habitual en la direcció de la universitat, les respostes varen ser vages i elusives.

Destaquem les que varen realitzar les persones claustrals avalades per STEPV

Llocs estructurals coberts amb contractes laborals temporals

Vicent Julià va recordar-li al rector que una de les assignatures pendents de la UPV és el personal laboral d’investigació que ocupen llocs estructurals però encadenen contractes temporals, bordejant la llei per la part de fora. Aquest col·lectiu és molt vulnerable i viu en la incertesa.

El rector, tot i reconéixer que el problema existeix, no va donar cap solució concreta, i va utilitzar les excuses gastades que no haurien de servir per a tot: La taxa de reposició, l’infrafinançament, etc.

Carrera professional del personal interí

Olaya Martínez va intervindre per preguntar al rector i al gerent per què a la UPV el personal interí encara no ha cobrat la carrera professional, mentre la Universitat de València l’ha està pagant des del mes de juliol.

Tot i que en primer lloc el rector va esquivar la pregunta, davant la insistència d’Olaya, a la fi va fer l’autocrítica de que alguna cosa estaven fent malament aquí si la universitat veïna duia 5 mesos pagant-la i nosaltres no, la qual cosa no va agradar al gerent si atenem a la cara que fa ficar.

Fitxatge i pla concilia

Sergi Panella va aclarir-li al rector que les protestes amb les quals va començar el claustre i on es va demanar de forma reiterada la dimissió del gerent, es deuen a l’obstinació continua de la seua administració a imposar canvis sense comptar amb les treballadores i treballadors de la universitat.

En el cas del fitxatge, a més està vulnerant el dret que reconeix el mateix decret que vol aplicar. Per la qual cosa li va demanar una reflexió i un canvi d’actitud.

També li va recordar que feia quasi un any que les organitzacions sindicals li estaven reclamant una actualització del Pla Concilia, la normativa que regula permisos, llicències, jornada, horaris, vacances, etc. El personal de la UPV té a hores d’ara menys drets i més obligacions que el personal al servei de qualsevol altra administració del Pais Valencià, i sense l’actualització d’aquesta norma no té sentit el control horari.

La resposta la va donar el gerent que va insistir en que no hi ha obligació de negociació perquè no s’introdueixen canvis en les condicions laborals del personal. Demostrant, de nou, la fantasia de la nostra organització per interpretar paràgrafs com aquest: “Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

Riscos als laboratoris

En una de les seues intervencions, i amb relació als riscos laborals existents a la universitat, el rector  va sentenciar que “SI EN UN LABORATORIO HAY RIESGOS QUE NO SE TRABAJE”.

Aquesta afirmació va provocar la indignació de Fátima Romero, que amés de representant del PAS al claustre es delegada de prevenció. Fátima, va prendre la paraula per indicar-li al rector que aquesta asseveració demostrava el desconeixement de la realitat de la seua universitat, perquè si la coneguera sabria què, amb aquesta instrucció, es tancarien pràcticament tots els laboratoris.

També li va recordar, una vegada més, la manca d’acompliment de la llei de prevenció, la manca de recursos preventius, i el perjudici per a la salut que açò està suposant per un gran nombre de treballadores i treballadors de la UPV.

Ni el rector, ni la vicerectora amb competències en seguretat i salut donaren cap resposta clara, limitant-se a divagar.

Limitacions de la llibertat de reunió, organització i expressió dels alumnes

Diverses persones que representen a l’estudiantat en el claustre, varen reivindicar una pujada i una equiparació en les remuneracions de les pràctiques d’empresa a la UPV.

Un d’ells, a més, va denunciar els intents de boicot per part de la direcció d’alguns centres de les accions que com a col·lectiu estan desenvolupant: els lleven els cartells, el personal de seguretat vigila les assemblees, etc.

El rector va qüestionar la credibilitat de l’estudiant en dir que a la UPV hi ha llibertat d’expressió. En aquest moment, Carmen García representant del PAS al claustre, que hi havia assistit a l’assemblea, va corroborar el relat, explicant-li al rector que, fins i tot, el personal de seguretat li havia impedit prendre fotografies.