Les meues companyes Salomé i Silvia hagueren de excusar la seua assistència a la sessión del Consell de Govern, per la qual cosa jo, Olaya, vos la conte en primera persona.

Aprovació del Protocol per a implantar plans d’autoprotecció i mesures d’emergència en la UPV.

Després de 50 anys de vida, la UPV ha aprovat un protocol per a implantar aquests plans que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals de 1995 obliga a tenir en l’àmbit laboral.

El personal delegat de prevenció designat per STEPV ve denunciant públicament, durant anys, en els Comités de Seguretat i Salut la falta d’aquest pla que comporta que:

 • Les evacuacions en cas d’emergència no compten amb equips d’intervenció preestablits i preparats.
 • Després dels simulacres no es fa informes.
 • Els recorreguts d’evacuació són obsolets en molts casos, i gran nombre d’ells ni tan sols compten amb la senyalització mínima legal.

Animem a la Universitat que seguisca apropant-se als mínims en matèria de prevenció de riscos que encara li falta per cobrir.

Aprovació de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a la iniciativa mundial dels centres d’educació superior sobre l’estat d’emergència climàtica.

La vicerectora ha exposat les mesures que implantarà la UPV.

D’altra banda, he transmés les mesures següents que una companya em va enviar:

 • Reduir el plàstic.
 • Reduir la temperatura a l’estiu amb jardins verticals.
 • Instal·lar plaques solars.
 • Oferir telèfons mòbils sostenibles i reparables (com els de Fairphone).
 • Incentivar el transport públic amb diverses mesures com un bus llançadora des de l’estació del tren, subvencions en la matrícula, val per esmorzar, assumptes propis per al PAS, etc.

La vicerectora ha comentat que qualsevol mesura és ben rebuda perquè la Comissió Ambiental l’estudie, així, podeu enviar les propostes que tingueu al company de STEPV membre d’aquesta comissió.

A banda d’allò que s’ha aportat en aquesta sessió, Olaya vol animar a tothom a reduir el plàstic en la nostra vida diària, reciclar ja no és suficient. Opina que, al principi, pot ser una mica complicat plantejar-se no consumir productes embalats en plàstic, però hem de preguntar-nos quin planeta volem deixar a les generacions properes, als nostres fills i filles que ja estan veient els desastres ecològics derivats d’aquest consum abusiu.

Proposta de conveni d’adscripció a la UPV del Centro Florida Universitària.

En contestació a la meua preguntade quin és el benefici d’aquesta adscripció per a la UPV i el seu alumnat, el rector ha explicat que els centres universitaris, que no pertanyen a cap universitat, tenen l’obligació de ser tutelats per una administració pública. La Universitat rep una xicoteta aportació que sovint no cobreix les depeses de tutela i s’han d’utilitzar recursos humans de la Universitat. Aquesta adscripció no resta oportunitats a l’alumnat de la UPV perquè els centres privats tenen nota de tall inferior.

El rector pensa que tenir centres adscrits com Berkley, un centre de música reconegut internacionalment, aporta valor de cara a l’exterior.

A la fi, m’he abstingut en aquest punt perquè creu en una educació pública i gratuïta, i que els governs han de garantir. Tanmateix, les adscripcions d’aquests centres comporten finalment la conversió en universitat privada, que crea desigualtats en l’àmbit de les institucions però també entre l’alumnat.

Aprovació de l’OPO 2019 del PAS així com la modificació de la RLT afectada per l’OPO.

La mesa de negociació del PAS ha acordat:

 • 58 places per taxa de reposició: 37 seran d’accés lliure i 21 de promoció interna.
 • 48 places per taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal.

Sols per a la categoria d’Administratius hi ha l’oferta següent:

 • 51 places d’estabilització: 15 corresponen a l’OPO 2018 i 36 a l’OPO 2019.
 • 41 places per taxa de reposició: 20 seran per a promoció interna, les places que no es cobrisquen passaran al torn lliure.

Vull recalcar que cal acordar un barem, o barems, prèviament. Si s’aprova un sol barem, les 92 places d’Administratius podran anar en una convocatòria, però això suposaria que el temps treballat a les universitats públiques valencianes compute d’igual forma. Tanmateix, STEPV entén que les 51 places d’estabilització pot tenir una puntuació major per anys treballats a la UPV, justament perquè és un procés diferenciat tal com s’ha pronunciat el TSJ de Madrid.

Aprovació de l’aplicació del sistema de carrera professional al personal funcionari nterí PAS

He votat en contra perquè, tot i que està completament d’acord que el personal interí cobre aquest complement, encara hi ha personal PAS que n’ha quedat exclòs:

 • Personal laboral
 • Personal amb períodes treballats en altres administracions públiques en grups diferents.
 • Personal funcionari de carrera amb accés diferent del concurs de mèrits

El gerent ha comentat que enguany la Generalitat no es farà càrrec de la despesa que suposa el pagament del complement de la carrera professional al personal interí, ho assumirà la UPV amb fons propis. Respecte al personal que en queda exclòs el gerent ha afirmat que no hi ha suport legal que permeta a la Universitat retribuir el complement de carrera a aquest personal. Tanmateix, jo sostinc que aquest suport legal podrà existir si aquest personal decideix recórrer i finalment guanya alguna sentència.

D’altra banda, el gerent ha informat que el pressupost de capítol 1, que fa referència a la despesa de personal, suposa el 95% de la subvenció ordinària.

 

 

En la sessió del Consell Social el rector ha informat del següent:

S’ajorna l’aprovació de les retribucions addicionals del PDI.

El decret de les retribucions addicionals del professorat es va publicar el 31 d’octubre,  tanmateix la Conselleria ho va notificar a la Universitat poc abans de celebrar-se el Consell Social, el que ha suposat una falta de temps per a estudiar-les.

A la meua consulta sobre la previsió del pagament d’aquestes retribucions, el rector ha respost que es farien efectives en la nòmina del mes de novembre, sempre que  la Comissió Econòmica del Consell Social del 21 de novembre ho aprove. En cas contrari, el ple del Consell Social del dia 19 de desembre podrà acordar que les abonen en la nòmina de desembre.

Des del decret 174/2002, el pagament d’aquestes retribucions addicionals depén de la publicació del decret de la Generalitat, any rere any. Per evitar aquest règim transitori, caldria negociar un acord per a consolidar aquestes retribucions.

Sobre els pressupostos de la UPV

Es preveu que els pressupostos 2020 de la UPV minoren.

Per a signar el conveni col·lectiu, la Generalitat ha d’autoritzar de forma expressa l’increment de la massa salarial i aportar el finançament corresponent (8 milions d’euros per a 2019 i 15 per a 2020). Tanmateix, el projecte de pressupostos 2020 de la GVA contempla els 15 milions però en sostrauen 16, corresponents a la partida de complements que marca la normativa estatal. A més, no inclouen els 69 milions del deute històric.

La pèrdua de subvenció ordinària des de 2010 és d’un 17%.  Això crea una situació de molta inseguretat.

Transparència a la UPV

S’està millorant el portal de transparència de la UPV perquè fins ara la institució no ha obtingut bones valoracions en els rànquings.

Pense que la transparència encara ha de millorar molt. Per posar un exemple, les persones que constitueixen les borses de treball que no saben en quina situació estan, ni quina és la propera crida si no telefonen al servei de Recursos Humans.

Rànquings

En el rànquing de Shanghai, la Universitat estava en 2018 en el nivell 300-400 i en  2019 hem baixat al nivell 400-500.

La nova Llei d’Universitats

El govern en funcions ha paralitzat la negociació d’aquesta llei perquè no pot celebrar reunions oficials. Tardaran 2 o 3 anys en poder aprovar-la.

Universitats privades

Es crearan 5 o 6 universitats privades més, una d’elles a València.

En el torn obert de paraules

He sol·licitat informació sobre el conveni de reciprocitat que la UJI, la UVEG i la UMH han signat amb la Generalitat perquè el personal no tinga una pèrdua retributiva, respecte a la carrera professional, en el canvi d’administració. A més, ha preguntat per què el personal de la UPV no pot gaudir d’aquesta reciprocitat.

El gerent estudiarà els convenis perquè també s’aprove a la UPV.