Ordre del dia del Consell de Govern de 22.12.2022

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de la Junta Electoral de la Universitat Politècnica de València
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de convocatòria i calendari d’eleccions a representants del Claustre Universitari sector alumnat en el Consell de Govern
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de Normativa d’Acreditacions de la Universitat Politècnica de València
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Reglament per a la creació i regulació del funcionament de Alumni de la Universitat Politècnica de València
  7. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Programa d’Ajuda Esportista Alt Nivell de la Universitat Politècnica de València
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de Procediment per a l’adscripció d’Àrees de Coneixement a Departaments de la Universitat Politècnica de València
  9. Aprovació, si és procedent, de la proposta de presa de posició a favor de l’extinció de la Fundació per al Desenvolupament del Con Sud (Decosur)
  10. Aprovació, si és procedent, de la proposta de nomenament com a Dr. Honoris causa de Sr. Paul Lecoq
  11. Aprovació, si és procedent, de la proposta de concessió de la distinció de Professora Ad Honorem a Dª Rosa Puchades Pla
  12. Aprovació, si és procedent, de la proposta de concessió de la Medalla XXV anys de la Universitat Politècnica de València
  13. Informe sobre criteris comuns adoptats per les Universitats Públiques Valencianes per al desenvolupament de les seves Normes de Convivència
  14. Informe sobre la previsió del calendari de sessions del Consell de Govern per a l’any 2023
 3. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Acadèmica
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la memòria de Doble Títol Màster Universitari en Enginyeria Industrial (**MUII) i Màster Universitari en Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica (**MUSNPR)
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la memòria de Doble Títol Grau en Matemàtiques (GMAT) i Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia (GIGT)
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’extinció del Màster Universitari en Seguretat Industrial i Medi Ambient (MUSIMA)
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial de la memòria del Grau en Informàtica Industrial i Robòtica de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial de la memòria del Grau de Gestió i Administració Pública
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta del calendari de guies docents curs 2023-2024
  7. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Programa de Doctorat Interuniversitari en Matemàtiques
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Normativa de Règim Acadèmic i Avaluació de l’Alumnat de la Universitat Politècnica de València (NRAEA)
  9. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Normativa per al reconeixement i transferència de crèdits en títols oficials de Grau i Màster de la Universitat Politècnica de València
 4. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió d’I+D+i
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de Reglament regulador de la Gestió de les Activitats de Recerca, Desenvolupament, Transferència de Tecnologia i Formació no reglada en la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’acord sobre la gestió dels romanents generats en el marc d’ajudes derivades de projectes competitius d’I+D+i d’àmbit europeu i internacional
 5. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Econòmica i de Recursos Humans
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de l’Oferta d’Ocupació Pública del Personal d’Administració i Serveis 2022
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta per la qual es deixa sense efecte l’acord de 15 d’octubre de 2020, d’autoritzacions de Comissions de Servei internes a la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de pressupost de la Universitat Politècnica de València per al 2023
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de pressupost de 2023 d’Entitats Dependents de la Universitat Politècnica de València
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de POD per al curs 2023/2024
 6. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Formació Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de les propostes d’actualització de títols propis per a la seua adaptació al Reial decret 822/2021 de 28 de setembre
   • Màster de Formació Permanent en Gestió Eficient de les Energies Renovables (60 ECTS)
  2. Aprovació, si és procedent, de les propostes de nous títols propis
   • Màster de Formació Permanent en Salut Pública Avançada, Innovació i Tecnologia Sanitària (60 ECTS)
   • Diploma d’Expert en Direcció Tecnològica, CTO (22 ECTS)
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de programació anual de títols propis i preus a aplicar en els títols propis de la Universitat Politècnica de València en el curs 2022-2023
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Norma reguladora dels estudis i activitats de formació no reglada de la Universitat Politècnica de València
 7. Informe del Rector
 8. Torn obert de paraules