Ordre del dia del Consell de Govern de 10.11.2022

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de la Política i Objectius de Qualitat de la Universitat Politècnica de València
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Política de Seguretat de la Informació de la Universitat Politècnica de València
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de la Junta Electoral de la Universitat Politècnica de València
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de la Comissió d’Ètica de la Universitat Politècnica de València
  7. Aprovació, si és procedent, de la proposta de retribucions per mèrits de gestió del Personal d’administració i serveis de l’exercici 2021
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de candidatures al Premi de Convivència Professor Manuel Broseta 2023
 3. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Acadèmica
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial de la memòria del Grau en Disseny i Tecnologies Creatives per augment del reconeixement de crèdits per participació en activitats universitàries
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Memòria del Doble Títol Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Memòria del Doble Títol Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Programa de Doctorat en Biotecnologia
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’extinció de Programa de Doctorat en Arquitectura, Edificació, Urbanística i Paisatge
 4. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió d’I+D+i
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’Associació Green Building Council España (GBCE)
 5. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Econòmica i de Recursos Humans
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta del Pla Estratègic de la Universitat Politècnica de València 2023 – 2027
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificacions puntuals de llocs de treball del personal d’administració i serveis
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de treball de Personal Docent i Investigador
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de compra de participacions de la Universitat Politècnica de València en la spin-off Kenko Imalytics S.L
 6. Ratificació, si és procedent, de la Comissió de Formació Permanent
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de canvi de denominació de la titulació: Màster de formació permanent en direcció tècnica i executiva en entitats de futbol i Diploma d’especialització en direcció tècnica i executiva en entitats de futbol
 7. Informe del Rector
 8. Torn obert de paraules