Ordre del dia del Consell de Govern d’1.06.2023

 1. Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València.
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València.
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de membres de la Junta Electoral de la Universitat Politècnica de València.
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de concessió de la distinció de Professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València a Sr. Valentín Gregori Gregori.
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de concessió de la distinció de Professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València a Sr. Emilio García Moreno.
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta de concessió de la distinció de Professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València a Sr. Manuel Guzmán Martín Utrillas.
  7. Proposta de concessió de la distinció de professor Ad Honorem – Sr. Manuel Guzmán Martín Utrillas
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de concessió de la distinció de Professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València a D. Vicente Compañ Moreno.
  9. Aprovació, si és procedent, de la proposta de renovació de la distinció de Professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València a Sr. José Herráez Boquera.
 3. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Acadèmica.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de memòria de doble titulació de Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Màster Universitari en Enginyeria Estructural i Geotècnica
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’actualització de la memòria de doble titulació del Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació i Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics
  3. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’actualització de la memòria de doble titulació d’en Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació i Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació
  4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Enginyeria del Disseny
  5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Enologia
  6. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Enginyeria forestal
  7. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Direcció i Gestió de Projectes
  8. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Edificació
  9. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
  10. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Arts Visuals i Multimèdia
  11. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic
  12. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny
  13. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial del pla d’estudis del Màster Universitari en Arquitectura del Paisatge
 4. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió d’I+D+i.
  1. Aprovació, si és procedent, de la sol·licitud de canvi de nom del IUI Enginyeria dels Aliments per al Desenvolupament
  2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Reglament regulador de l’ocupació temporal d’espais i instal·lacions de la Ciutat Politècnica de la Innovació.
 5. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Econòmica i de Recursos Humans.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’Oferta d’Ocupació Pública de Personal Docent i Investigador
 6. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Promoció de Professorat.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del barem establit en la Normativa de Contractació i Criteris d’Avaluació per a la Selecció de Personal Docent i Investigador contractat per la Universitat Politècnica de València
 7. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Formació Permanent.
  1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de nou títol propi: Diploma d’Especialització Interuniversitari en Honours Degree in Technology Management (45 ECTS)
 8. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’acord sobre el pagament de les quotes patronals a la seguretat social en les ajudes d’investigació.
 9. Informe del Rector.
 10. Torn obert de paraules.