Gestió de plantilles

En la mesa de negociació del PAS de 5 de juny s’ha debatut com convocar els llocs de treball adscrits a la unitat de “gestió de plantilla” en el concurs de trasllats, i seguidament, oferir-los al personal Ajudant de Serveis que ha promocionat.

Una convocatòria que ofereix places amb adscripció definitiva i d’altres sense adscripció genera, en la nostra opinió, una menor probabilitat que algú trie una plaça de “gestió de plantilla” i, com a conseqüència provoca una desigualtat no desitjada entre el personal interí.

STEPV ha defensat que la totalitat d’aquestes places devien adscriure’s a una unitat amb caràcter definitiu. L’administració n’ha estat d’acord si es du a terme un estudi de necessitats per igualar les càrregues de treball a la Universitat, que durarà aproximadament 1 any. Tanmateix, és un temps massa llarg per a les persones de nivell 17 que fa anys que no concursen, però també per aquell personal que està esperant prendre possessió després d’haver promocionat.

Després de moltes opinions i de propostes, la mesa ha acordat que quasi tots els llocs de “gestió de plantilla” es convocaran a concurs amb la destinació actual: 13 d’aquestes places s’oferiran en la unitat de “gestió de plantilles” i continuaran tenint la condició de “volants”. Aquestes 13 places són les que l’administració va utilitzar per no cobrir places de nivell 19, 21 o 22 amb reserva de lloc perquè la persona titular bé està en situació de serveis especials, bé gaudeix d’alliberament sindical, etc. Dit d’una altra forma, aquelles en les que l’administració, s’ha estalviat misèria i companyia gràcies al personal interí que exerceix funcions que no cobra.

STEPV ha acceptat l’acord amb l’administració, a desgrat, per reduir el nombre de places de “gestió de plantilla” i així mitigar el greuge comparatiu entre el personal interí que té més probabilitat de conservar un lloc respecte d’altre que no ho té.

Moltes possibilitats que tot el personal interí continue

Finalment, allò de positiu és que l’administració ha accedit a conservar 12 places d’Administratiu que pretenia amortitzar, i les oferirà en el concurs amb adscripció al servei de Gestió Econòmica. Així doncs, s’incrementarà molt la possibilitat que tot el personal interí continue treballant després de prendre possessió les 12 persones que han promocionat a Administratiu.

Auxiliars/Ajudants de Serveis

L’administració ha anunciat que amortitzarà 12 places d’Auxiliar de Serveis després de prendre possessió les persones que promocionen, seguint l’acord que va signar amb UGT i CCOO que explicitava l’amortització de 20 places d’Auxiliar de Serveis (les no adscrites a centres docents) a canvi de processos de promoció d’Auxiliar de Serveis a Ajudant, i d’Ajudant a Administratiu.

En aquell moment STEPV no va signar aquest acord, cosa que li va reportar moltes crítiques, perquè ja pronosticava que se sacrificaria l’Auxiliar de Serveis per un plat de llentilles. Així doncs, STEPV s’ha oposat a aquesta amortització perquè entén que la plantilla de personal Auxiliar/Ajudant de Serveis és ja molt escassa, i que l’eliminació de 12 llocs faria impossible mantenir un servei molt precaritzat.

Finalment, STEPV ha aconseguit aturar l’amortització de places d’Auxiliar/Ajudant de Serveis, mentre dure l’estudi sobre la dimensió real de la plantilla d’aquestes categories que la mesa ha engegat. L’administració s’ha compromés a contractar personal de reforç en aquells serveis on queden places vacants, després que les 12 persones que han promocionatprenguen possessió, i fins a concloure l’estudi.