En STEPV hem detectat que en els processos selectius d’accés a les categories de Tècnic Superior Gestió d’Investigació i de Tècnic Superior a l’àrea de qualitat existien sengles motius d’abstenció del rector.

Per tant, hem instat al rector a abstenir-se i anul·lar els nomenaments dels tribunals i la resta d’actuacions que es puguen derivar de les resolucions emeses, per tal que el procediment no esdevinga viciat.

L’administració ja ha contactat amb nosaltres per indicar-nos que s’ha tractat d’una equivocació i que ja s’han iniciat les actuacions per fer efectiva l’abstenció i l’anul·lació de totes les actuacions en les quals hi havia intervingut el rector.

Tribunals externs

STEPV insisteix que els tribunals d’aquests processos, com en qualsevol altre procés de selecció o provisió en què hi haja un motiu d’abstenció del rector, estiga format només per personal sense cap mena de vinculació amb la UPV. És important que ningú puga qüestionar la independència dels tribunals, la transparència del procés i, en conseqüència, la validesa dels resultats.

Això no obstant, l’administració no comparteix la nostra visió i sembla que no es farà així.

Els tribunals de selecció de la UPV

És evident que la composició dels tribunals a la UPV és una assignatura pendent de l’administració. Incloure-hi òrgans de designació política, com vicerectors i vicerectores o directors i directores d’àrea sembla que contravé el que disposa l’article 67.4 de la Llei de Funció Pública Valenciana.

També sol generar suspicàcies la designació de companyes i companys de les persones aspirants en l’administració especial, cosa que caldria regular amb una normativa interna.

Després de la negociació de la reclassificació de llocs de treball i de definir els horaris especials, encara pendents, STEPV proposarà a la mesa que inicie una negociació per a regular els tribunals de selecció.

 

Continuem vetlant per la transparència de tots els processos selectius