En la darrera mesa de negociació de PDI, en resposta a la pregunta formulada per STEPV-Iv, el vicerector d’ordenació acadèmica i professorat ens va confirmar que està estudiant què el 10% de compensació per l’avaluació continua què es computa en el  POD al professorat en les assignatures de les titulacions de grau passe a ser gestionat per les direccions de centre com una borsa global de crèdits.

Quan es van implantar les titulacions de grau, i amb la finalitat de poder preparar i avaluar les activitats d’avaluació continua que imposava el pla Bolonya, el Rectorat va plantejar una assignació addicional d’entre un 10 i un 20% de crèdits (finalment es va concretar en un 10%) per a les assignatures de grau. Es a dir, que de cada 10 hores presencials de classe que s’imparteix en aquestes titulacions, la UPV considera que s’han impartit 11, perquè cal dedicar aquesta hora a l’avaluació continua.

STEPV-Iv ha manifestat en diverses ocasions, que aquest 10% és insuficientper reconèixer l’avaluació continua, i que el reconeixement hauria de ser extensiu a les titulacions de màster.

Ara, el pla del rectorat és llevar aquest increment del 10% al professorat, que és qui imparteix aquestes assignatures i per tant qui fa l’avaluació continua, i passe a ser gestionat per la direcció dels centres. D’aquesta forma, les direccions de centre tindran llibertat per assignar aquesta borsa de crèdits com i a qui desitgen.

STEPV-Iv s’oposa a aquesta mesura, què interpreta com injusta i destinada a augmentar el poder de les direccions de centre, les quals disposaran d’una borsa de crèdits per a premiar o castigar a qui no siga del seu grat.

Així les coses , ens preguntem si allò que pretén la universitat és la fi de l’avaluació continua i la tornada a l’examen final? o acabar amb el sistema actual de reconeixement equitatiu i homogeni de l’avaluació continua entre el professorat que imparteix les assignatures, per a passar a computar-lo en benefici d’altres persones i per diferents conceptes?

Al nostre entendre, una mesura d’aquest tipus hauria de comportar unaresposta contundent per part del professorat.

Com sempre, ens agradaria conéixer les vostres propostes i la vostra opinió, podeu fer-nos-les aplegar contestant aquest e-mail.

 Continuarem informant.