La negociació del conveni col·lectiu (som l’única comunitat autònoma que encara no té un conveni que aculla a tot el personal laboral) avança molt lentament.

En la reunió del 28 de juny es tractaren diverses figures contractuals de PDI.

Pel que fa al professorat ajudant doctor que ha de passar a professorat contractat doctor interí per la taxa de reposició, les Universitats mantenen el doble procés selectiu per a aquest col·lectiu, un al passar a ser interí i un altre per a la cobertura definitiva. STEPV-Iv continua defensant que cal trobar una solució per aconseguir que només passen un procés selectiu, com la resta del PDI, i va plantejar que si el professorat emèrit es pot contractar directament perquè així ho diuen els estatuts de les universitats, no la LOU ni el decret 174/2002, el professorat contractat doctor interí també es podria contractar directament si ho diguera el conveni que estem negociat.

Encara que es va parlar prou del tema, s’ajornà aquest article per més avant.

La directora general d’universitats va fer la reflexió que es llevara aquesta disposició per no “institucionalitzar” aquesta figura. Però els sindicats li exposàrem que volíem garantir els drets dels afectats mentre no hi haja altra solució.

Pel que fa al professorat associat, les universitats volen contractació trimestral, semestral o anual, mentre que els sindicats no volem la contractació trimestral perquè les assignatures són semestrals o anuals; també volen que les necessitats docents sobrevingudes siguen cobertes per professorat associat, mentre que els sindicats volen que aquestes necessitats es cobrisquen per professorat substitut (una nova figura); per últim els sindicats defensen que la redacció arreplegue l’obligació de motivar la no renovació i establir uns criteris específics en cada universitat, i les universitats són reticents a incloure-la.

A la mesa es va ajornar l’article, tot i que es tractà prou temps. Durant el debat STEPV hagué de recordar que es tracta de personal de reconegut prestigi que desenvolupa la seua activitat principal fóra de la universitat, i no de mà d’obra barata.

Pel que fa al professorat contractat substitut es feu palès que l’article no arreplegava les reduccions de jornades ni la docència sobrevinguda, ni tampoc la possibilitat d’acumulació de varies reduccions en un contracte. La proposta tampoc fixa els criteris per poder optar (titulació), així que sembla que a una persona catedràtica l’haja de substituir alguna persona acreditada a catedràtic.

Aquest article també s’ajornà per a més endavant.

No es varen tractar per falta de temps les figures de personal investigador, de suport a la investigació, ni del PAS.

Les propostes de les universitats van ben encaminades, però encara falta concretar molt. Es pretén igualar el contracte post-doctoral d’accés al Sistema Espanyol de la Ciència, Tecnologia i Innovació amb un contracte en pràctiques, la qual cosa no és acceptable per als sindicats; i respecte als contractes que es subscriuran per les modalitats de l’Estatut dels treballadors (obra i servei principalment) arrepleguen figures d’Investigador en Formació, Investigador Junior, i Investigador Sènior, la qual cosa agrada als sindicats, però no hi ha concrecions de règim de dedicació, durades, etc…

Respecte a les categories del PAS laboral, STEPV defensa que cal encetar un nou procés de funcionarització en la UV, única universitat on no es va produir en tots els cossos.

En seguretat i salut laboral, hi ha acord en tot el text excepte en la periodicitat de les revisions mèdiques.

Les universitats anunciaren l’enviament imminent de les seues contrapropostes dels capítols:

Capítol VII: Selecció del personal

Capítol XI: Estabilitat laboral i promoció professional

Capítol XIII: Extinció i suspensió del contracte de treball

Capítol XIV: Absentisme

Capítol XV: Jubilació

Capítol XVI: Assistència i acció social

Capítol XVII: Igualtat entre dones i homes

 

Vos seguirem informant.