Tres mesos enrere vos vam informar de la intenció del equip rectoral d’eliminar l’assignació addicional del 10% de POD en les assignatures de grau, que es dedica a les activitats d’avaluació continua. Aquell correu va provocar l’enfuriment de l’equip rectoral que considerava que la nostra versió era parcial i precipitada perquè encara no es tractava d’una proposta en ferm.

Sols dos mesos després, la proposta en ferm va aplegar a la mesa de negociació (no estàvem desencaminats doncs) per a aplicar-la de forma immediata en el curs següent. El contingut íntegre de la mateixa és el següent:

 

Propuesta de dedicación del 10% de mejora docente

Los créditos de mejora docente se asignarán:

1) Linealmente a tamaños de grupo mayor del TMG desde 0% hasta un 20% cuando el tamaño del grupo es del doble o más del TMG (quitando repetidores).

2) El resto de créditos para dedicar a mejora docente se asignarán a desdoble de grupos grandes, crear Nuevos grupos para ampliar la oferta de idiomas en las asignaturas, reconocimiento a innovación docente (hasta un 20%; FLIP teaching, docencia basada en proyectos…), mejora de la oferta formativa…

Procedimiento de aprobación de la dedicación del 10% de mejora docente

– Propuesta por la CAT

– Ratificación en Junta de Escuela

– Aprobación de la Comisión Académica UPV

STEPV-Iv i la resta de sindicats vam rebutjar la proposta mitjançant una carta de la Junta de PDI (podeu llegir-la aquí). Els directors i les directores de departament, també van presentar les seues esmenes i propostes.

En aquest context, l’Administració va retirar, de moment, la seua proposta, indicant-nos que no s’estava entenent bé. A la fi, ha anunciat l’ajornament de la mesura per a un altre curs.

Des de STEPV-Iv valorem molt positivament la retirada d’aquesta proposta.

I QUE PROPOSA STEPV-Iv

La docència, tal com es reconeix en l’IAD, té dos components pel que fa a la càrrega de treball per al professorat: la planificació (preparació) i el desenvolupament.

L’increment de la càrrega de treball atribuït a Bolonya, les metodologies actives i l’avaluació contínua, no ve donat només per la part del desenvolupament, sinó també per la planificació. Aquestes tasques de planificació inclourien, per exemple:

  • Preparació d’activitats (en teoria i pràctiques, presencials i no presencials, ús de noves tecnologies).
  • Preparació de proves d’avaluació (en teoria i pràctiques).
  • Preparació de nous continguts i adaptació d’altres (en alguns camps de coneixement l’evolució és molt ràpida).

 

Si bé algunes tasques del desenvolupament són afectades de manera significativa per la ràtio d’alumnes per grup (correcció de proves d’avaluació o tutories, per exemple), les tasques de la planificació (com les esmentades més amunt) no són afectades per aquesta variable, i són igualment atribuïbles a la sobrecàrrega que causen les metodologies actives i l’avaluació contínua.

Tanmateix, els grups grans formen part habitualment d’assignatures amb molts grups, i per tant, amb molt professorat que comparteix les tasques de planificació, a diferència de les assignatures amb un únic grup (sovint per davall del TMG), on la planificació va a càrrec d’un únic professor o professora. A més a més, també el professorat amb grups per davall del TMG està suportant un increment de treball per desenvolupament respecte els anteriors a Bolonya.

La proposta de l’administració ens sembla inadequada perquè nega el reconeixement de l’increment de la càrrega en planificació i desenvolupament al professorat amb grups per davall del TMG per a concentrar-lo en aquell amb grups molt grans. Aquest últim, tot i que suporta major càrrega de treball per desenvolupament, en té la mateixa o menor per planificació.

Per tot això, STEPV-Iv proposa el manteniment del 10% d’assignació addicional en concepte de planificació, i un increment entre 0 i el 10% en concepte de desenvolupament en funció del TMG.