El 29 de juny de 2017 es va reunir la mesa de negociació del PAS per a tractar l’adaptació dels processos de selecció (oposicions i promocions internes) i provisió (concursos) de llocs de treball al Decret 3/2017 de la Generalitat, a més de l’aprovació del reglament sobre el procediment de canvi de lloc de treball del personal Model de Belles Arts per motius de salut.

L’adaptació de les bases dels processos de selecció i provisió va ser consensuada entre les parts en salvar l’únic punt de divergència com era la designació dels tribunals de selecció, on STEPV-Iv proposava substituir l’actual sistema de designació per un sorteig i l’exclusió de personal d’elecció o de designació política, com són els Vicerectors i les Vicerectores, o els Directors i les Directores d’Àrea, atés que la llei de funció pública valenciana així ho indica . Ens va sobtar que l’administració n’estiga d’acord, però de moment no ho canvia.

El desacord es va produir en els barems, tant de promoció interna com de concursos de provisió de llocs de treball.

 

Promoció interna

S’ha aprovat  la proposta de l’administració d’adaptar l’actual barem de promoció interna de l’any 2000, amb els vots favorables de CCOO, UGT i UPV-Sindical.

STEPV-Iv  va presentar una proposta alternativa al considerar que l’aprovada generarà un perjudici per al personal que haja de quedar-se en borsa, després de participar en un procés de promoció interna, en aquelles escales on ja existeix una borsa de torn lliure (com la borsa d’Administratius, d’Analistes, d’ Analistes-programadors, d’Ajudants de Biblioteca, etc…)

L'actual barem

L'actual barem de promoció interna va ser aprovat l'any 2000, i és el següent:

Antiguitat: Es valorarà 1 punt per any complet de serveis en actiu en les diferents administracions públiques fins a un màxim de 10 punts. A aquest efecte es computaran els serveis previs reconeguts de conformitat amb el que es disposa en la Llei 70/1978, de 26 de desembre.

Titulació acadèmica: Es valorarà sols una única titulació acadèmica oficial de nivell superior a les especificades en l'annex I, amb 2 punts.

Grau personal: Grau personal consolidat a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies. Es valorarà de la següent forma:

 • Grau inferior a xx: 2 punts
 • Grau igual a xx: 3 punts
 • Grau superior a xx: 4 punts

Treball desenvolupat: Es valorarà per cada any de prestació de serveis o part proporcional, no computant-se a l’efecte de treball desenvolupat les fraccions inferiors a un mes en llocs de treball del grup xx, subgrup xx, del sector de xxxxxxx, d'acord amb el nivell de complement de destinació assignada als mateixos, d'acord amb la següent escala:

 • Llocs de nivell inferior a xx: 0.5 punts per any de serveis prestats
 • Llocs de nivell igual a xx: 1 punt per any de serveis prestats
 • Llocs de nivell superior a xx: 2 punts per any de serveis prestats

Aquest apartat es valorarà fins a un màxim de 20 punts i un màxim de 10 anys de serveis prestats en l'administració. A aquest efecte es computaran els períodes en els quals el personal aspirant haja estat exercint en llocs amb assignació de complement de destinació de nivell superior.

A l’efecte de treball desenvolupat es valorarà l’exercici en llocs de treball amb destinació definitiva.

[/fusion_builder_column_inner]

El barem aprovat

La proposta de l'administració aprovada en la mesa introdueix les següents modificacions:

Antiguitat: Disminueix el seu valor fins a màxim de 8 punts.

Titulació Acadèmica: Disminueix el seu valor a 1,5 punts.

Nivell Competencial Reconegut: Sense canvis.

Treball desenvolupat: Introdueix com a mèrit l’exercici de la comissió de serveis d’un lloc de treball, que no s'incloïa en l'anterior barem.

Coneixement de valencià: a partir del que disposa en el Decret 3/2017 de la Generalitat s’inclou valorar aquest coneixement de la següent forma:

Per a places dels subgrups A1 i A2:

 • Superior (C2) : 4.00 punts

Per a places dels subgrups C1 i C2:

 • Mitjà (C1): 3.00 punts
 • Superior (C2): 4.00 punts

Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: a partir del que disposa en el Decret 3/2017 de la Generalitat s’inclou valorar aquest coneixement fins a un màxim de 2.5 punts:

Per a places dels subgrups A1, A2, C1 i C2 d'administració general i administració especial:

 • Haver obtingut el certificat de competència lingüística A2: 0,375 punts
 • Haver obtingut el certificat de competència lingüística B1: 0,75 punts
 • Haver obtingut el certificat de competència lingüística B2: 1,50 punts

Com es pot observar no es tracta d'una adaptació del que disposa el decret, sinó d'una modificació del barem en els seus apartats d'antiguitat i titulació.

Quin serà el problema per a unificar les borses de treball?

Després de processos de promoció interna a escales d’Administratius, d’Analistes-Programadors,d’ Analistes, d’Ajudants de Biblioteca, etc, les borses de treball seran úniques i inclouran de forma ordenada segons la puntuació obtinguda al personal que ha participat en processos de torn lliure i aquell que ha participat en processos de promoció interna.

El problema és fàcil d’entendre si comparem el barem de torn lliure con l’aprovat en la mesa per a promoció interna:

Els apartats de titulacions acadèmiques i coneixements de valencià o idiomes comunitaris computen de la mateixa forma.

Però, mentre les persones que formen l’actual borsa, per haver participat en algun procés de selecció pel torn lliure, han pogut obtindre fins a un màxim de 24 punts per experiència professional (4 anys treballant a la UPV com a personal interí) i fins a 8 punts més per cursos de formació (5 cursos de 20 hores o 4 de 30 hores o més), qui participe en la promoció interna tindrà més dificultat per a aconseguir la mateixa puntuació: Podran obtindré fins a 8 punts per antiguitat, però en l’apartat de grau consolidat només podrà obtindre 2 dels 4 punts, en ser el seu grau menor que aquell de la plaça que s’obtindria, excepte en les promocions de Coordinadors de Servei a Administratiu que seria igual, i per tant aconseguirien 3 dels 4 punts; i de Tècnics Especialistes Informàtics a Analistes-Programador on s’obtindria 4 punts per tindre un nivel consolidat major que els dels llocs als quals opten. A més, per Treball Desenvolupat només podran aconseguir 5 dels 20 punts (Coordinadors de Servei podran obtindre 10 punts, i Tècnics Especialistes Informàtics podran aconseguir tots els punts, per raó del nivell dels seus llocs de treball), sempre que porten 10 anys en la categoria professional i no 4 com ocorre en el torn lliure.

En resum, el personal que participe en els processos de promoció interna tindrà un desavantatge en la fase de concurs respecte al torn lliure de fins a 17 d’un total de 40 punts, la qual cosa sens dubte els allunyarà de les primeres posicions de la borsa de treball.

Quin és el problema per a l'obtenció de places?

En la promoció a llocs d’Administratius: el personal que ocupe llocs de Coordinador de Serveis tindrà una avantatge d’11 punts (1 punt pel grau i fins a 10 punts pel treball desenvolupat) respecte al personal que ocupe llocs d’Ajudants o Auxiliars de Servei, per a l’obtenció de plaça.

En la promoció a llocs d’Analistes-Programadors: el personal que ocupe llocs de Tècnics Especialistes Informàtics avantatjarà en 17 punts (2 punts pel grau i fins a 15 pel treball desenvolupat) sobre el personal que ocupe llocs d’Operadors, per a l’obtenció de plaça.

 

STEPV-Iv va presentar una proposta alternativa, malgrat no haja prosperat, en considerar que el barem aprovat és nefast per als interessos dels treballadores i de les treballadores.

Concursos

STEPV-Iv va votar en contra de la proposta de l’administració al considerar que els antics barems no compleixen amb la legalitat vigent i en conseqüència les convocatòries són susceptibles de ser recorregudes. CSI-F també va votar en contra.

La resta de sindicats van donar carta blanca a l’administració perquè convoque concursos a la seua conveniència sense conèixer quin serà el barem que s’aplicarà, ja que l’acord consisteix a convocar amb els antics barems llevat que es puguen adaptar els pesos de cada apartat al nou decret, ni en quins cossos es convocaran.

Com han de ser els nous baremo segons el Decret 3/2017

Els articles 40 i 41 del decret 3/2017 de la Generalitat fixen en 4 les àrees de mèrits computables:

 • Antiguitat i pertinença al cos, que haurà de computar:
  • Antiguitat en les diferents administracions públiques, incloent el temps d'interinitat si ho hi haguera.
  • Temps de pertinença al cos o escala en el qual estiga classificat el lloc de treball objecte de la convocatòria.
 • Grau de desenvolupament professional i nivell competencial reconeguts.
 • Formació, que inclou:
  • Titulacions acadèmiques oficials d'igual o superior nivell a l'exigit per a l'accés.
  • Cursos de formació.
  • Coneixement del valencià.
  • Coneixement d'idiomes comunitaris.
 • Acompliment com a personal funcionari de carrera en llocs d'igual o superior nivell competencial al dels llocs convocats:

fixa per a cadascun d'aquests apartats un pes màxim del 35% del total de la puntuació. També poden computar-ser com a mèrit:

 • La participació en activitats o equips de millora dels serveis, sempre que la selecció del personal participant siga a través d’un sistema obert i per motius objectius.
 • Ser víctima del terrorisme o ser persona amenaçada, o víctimes de violència de gènere, podrà atorgar com a màxim els mateixos punts que en l’apartat d'antiguitat.

Què incompleixen els nostres actuals barems de concursos?

En l'apartat d'Antiguitat i pertinença al cos, no s'arreplega el temps de pertinença al cos o escala en el qual estiga classificat el lloc de treball objecte de la convocatòria, que ha de ser mèrit.

En l'apartat del grau de desenvolupament professional i nivell competencial reconeguts s'ha de limitar de la següent forma: “només es valorarà el nivell competencial reconegut que es trobe dins de l'interval corresponent al grup o subgrup professional en què estiga classificat el cos, escala o agrupació professional funcionarial al que estiguen adscrits els llocs objecte de la convocatòria.”

En l'apartat formació, subapartat de titulacions acadèmiques oficials s'ha de valorar qualsevol titulació de nivell igual sempre que siga diferent a aquella que va servir per a accedir a aquest cos i escala.

En l'apartat d'experiència professional, s'ha d'eliminar la valoració de llocs de nivell inferior que actualment s'arreplega.

Respecte als pesos, l'actual barem supera el límit de 35% que imposa el decret en les àrees de formació (suma de titulació acadèmica, cursos de formació i coneixements de valencià i idiomes comunitaris) que suposa un 42,1% de la puntuació; i experiència professional que suposa un 36,84%.

S’ha convocat una nova mesa el dia 13 de juliol per a estudiar l’adaptació de pesos en el barem que proposa l’administració.

Models de belles arts

Finalment es va aprovar per unanimitat el reglament sobre el procediment de canvi de lloc de treball del personal que ocupa llocs de treball de Model de Belles Arts per motius de salut.  STEPV-Iv ha estat treballant de forma activa en aquest reglament, que s’ha estat elaborant en els últims mesos, i n’ha proposat gran part de l’articulat, a més d’esmenar les propostes de l’administració.

Malgrat no haver aconseguit totes les nostres reivindicacions STEPV-Iv estima el reglament com molt positiu per al col·lectiu Model de Belles Arts.

Seguirem informant-vos.