Ordre del dia del Consell de Govern de 02.06.2022

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Permanent

1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de l’acord de constitució i àmbit d’actuació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València

2. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adequació de les Comissions de Caràcter General de la Universitat Politècnica de València

3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació del Reglament de Circulació i Estacionament de la Universitat Politècnica de València

4. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a l’Associació Conferència Espanyola de Deganes i Degans d’Economia Empresa CONFEDE

5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de concessió de la distinció de professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València a Sr. Juan Bautista Marco Segura

6. Aprovació, si és procedent, de la proposta de primera renovació de la distinció de professor Ad Honorem de la Universitat Politècnica de València a Sr. José Mª Meseguer Dueñas

3. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Acadèmica

1. Aprovació, si és procedent, de la proposta de memòria de verificació del Màster Universitari en Enginyeria Rural

2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de memòria de verificació del Màster Universitari en Seguretat Industrial

3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de memòria de verificació del Màster Universitari en Enginyeria en Mobilitat Elèctrica

4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació substancial de les següents titulacions oficials per augment del reconeixement de crèdits per participació en activitats universitàries

1. Grau en Belles Arts BBAA

2. Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals BBAA

3. Grau en Enginyeria Informàtica ETSINF

4. Grau en Enginyeria Informàtica EPSA

5. Grau en Enginyeria de l’Energia ETSII

6. Grau en Enginyeria Biomèdica ETSII

7. Grau en Enginyeria Química ETSII

8. Grau en Enginyeria Química EPSA

9. Grau en Ciència de Dades ETSINF

10. Grau en Tecnologia Digital i Multimèdia ETSIT

5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de Normativa de Progrés i Permanència en estudis oficials de grau i màster de la Universitat Politècnica de València

6. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’aplicació parcial en el curs 2021/2022 dels requisits de permanència establits en la Normativa de Progrés i Permanència en estudis oficials de grau i màster de la Universitat Politècnica de València

4. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió d’I+D+i

1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’adhesió de la Universitat Politècnica de València a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents Comunitat Valenciana (DTI-CV)

2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de candidatura als Premis Turisme 2022 de la Sra .Mª José Viñals Blasco

3. Aprovació, si és procedent, de la proposta de reconeixement de la spin-off MADEINPLANT SL

4. Aprovació, si és procedent, de la proposta de reconeixement de la spin-off FULL BODY INSIGHT SL

5. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió Econòmica i de Recursos Humans

1. Aprovació, si és procedent, de la proposta d’Oferta pública d’ocupació del Personal Docent i Investigador

2. Aprovació, si és procedent, de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de treball del Personal Docent i Investigador

3. Aprovació, si és procedent, de la proposta del Pla de Mesures Antifrau de la Universitat Politècnica de València

4. Aprovació, si és procedent, de la proposta d´Oferta pública d’ocupació d’estabilització del Personal d’Administració i Serveis

6. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Promoció del Professorat

5. Aprovació, si és procedent, de la proposta de perfils i tribunals de places de cossos docents universitaris

7. Ratificació, si és procedent, dels acords de la Comissió de Formació Permanent

1. Aprovació, si és procedent, de les propostes d’actualització i nous títols propis per a la seua adaptació al RD 822/21 de 28 de setembre

1. Màster de formació permanent en car design (90 ECTS)

2. Diploma d’especialització en Innovació per a la transformació social i ambiental (30 ECTS): – Diploma d’expert en Innovació per a la transformació social i ambiental (20 ECTS) – Diploma d’expert en Fonaments d’Innovació per a la transformació social i ambiental (10 ECTS) (nou)

3. Màster de Formació Permanent en Tecnologia de materials polimèrics i composites (90 ECTS)

2. Aprovació, si és procedent, de la proposta del canvi de denominació de la titulació: Màster de formació permanent en responsabilitat social corporativa (60 ECTS)

8. Informe del rector

9. Torn obert de paraules