Els sous del PDI es redueixen, les tasques i responsabilitats augmenten

SABIES QUE… quasi el 90% del professorat de les universitats públiques valencianes opina que el seu sou s’ha reduït però no la seua càrrega docent, investigadora i gestora

 Distribució percentual del grau d’acord amb “els sous es redueixen però no la càrrega docent, investigadora i gestora”. Distribució per universitat.

 Distribució percentual del grau d’acord amb “els sous es redueixen però no la càrrega docent, investigadora i gestora”. Distribució per categoria professional.

 

Què opina STEPV-Iv al respecte?

Efectivament, a causa de les retallades, els sous públics van ser primer reduïts i després congelats, per acabar pujant per sota de l’IPC.

D’altra banda, la imposició de la convergència amb l’EEES a cost zero, o millor dit “a cost negatiu” a causa de la taxa de reposició, ha incrementat en gran manera el treball docent. Així, amb la introducció de les noves metodologies, s’han multiplicat els actes d’avaluació, treballs, pràctiques i exercicis, la seua preparació i correcció, en particular davant grups nombrosos o en els primers cursos.

A més, el professorat s’enfronta, entre altres, a canvis continus de plans d’estudi, a la implantació de la docència inversa, l’avaluació de competències transversals o a un baix reconeixement en crèdits per la direcció de TFG/TFM.

Mentrestant, el professorat que investiga, reconvertit a recaptador incansable de finançament per a la seua recerca, veu com creix la burocratització dels procediments i la complexitat en l’elaboració de la documentació.

I per a rematar-ho, el PDI ha hagut d’assumir el gran increment (en nombre i dedicació) de les tasques de gestió docent i investigadora que s’ha produït els darrers anys, procés que no ha estat acompanyat del corresponent increment de plantilla de PAS destinat a donar-li suport.

Aquestes dades han sigut extretes d’un informe elaborat per Eixam-Estudis Sociològics i STEPV-Iv amb una mostra de 1.206 enquestats entre el PDI de les Universitats públiques valencianes, obtinguda entre els mesos de juliol de 2015 a febrer de 2016, amb un nivell de confiança del 95,5% i un error assumit del ±2,65% .