Els qualificatius associats a les tasques del PDI

 

SABIES COM… qualifica el professorat de les universitats públiques valencianes les activitats docent, investigadora i gestora?

Nota: L’elecció d’aquests adjectius qualificatius ha sigut feta pels mateixos professors i professores en la fase qualitativa de l’estudi, composta per un total de 37 participants pertanyents a totes les figures contractuals del PDI. Es va demanar als participants que triaren 3 adjectius vinculats a docència, recerca i gestió. Podeu trobar una descripció més detallada en l’apartat “Els qualificatius assignats a les tasques del PDI” de l’informe;.

 Valoració dels qualificatius associats amb la docència (distribució percentual).

 Valoració dels qualificatius associats amb la recerca (distribució percentual).

 Valoració dels qualificatius associats amb la gestió (distribució percentual).

Què opina STEPV-Iv al respecte?

Amb aquestes respostes, el PDI manifesta la propiocepció que té de les tasques que desenvolupa.

Així, s’evidencia la gran vocació que el professorat té sobre el seu treball docent, tot reconeixent la seua importància, necessitat i utilitat de cara a la societat. No obstant això, són pocs els que pensen que aquesta tasca està ben valorada (sòls un 25%), i no és d’estranyar quan ni els sistemes d’acreditació ni la recent NOA (en el cas de la UPV), no reconeixen de forma adequada ni recompensen suficientment els mèrits docents.

Pel que fa a les emocions positives que provoca, i la importància que li atribueix, el PDI mostra valoracions similars a les de la recerca, encara que pel que fa a la docència mostra més intensitat. En aquest cas, a diferència del de la docència, la majoria es mostra d’acord en què la investigació és valorada. De nou ens trobem que els sistemes de reconeixement establerts són més clars i tenen un major reconeixement, en el cas dels mèrits d’investigació.

Els qualificatius associats a la gestió mostren divergències entre ells: els adjectius “productiu”, “valorat”, “emocionant” i “agradable” reben un alt percentatge de valoracions negatives, mentres “necessari”, “important” i “útil” reben més valoracions positives que negatives. És una constant al llarg de tota l’enquesta el reconeixement per part del PDI del fet que hi ha tasques associades a la gestió que necessàriament s’han de fer, i que són importants, però… és el PDI l’encarregat de dur-les totes endavant damunt de les seues espatlles? Les retallades i la taxa de reposició han fet que tasques que no són pròpies del personal docent acaben desenvolupant-se per PDI que desconeix els procediments i que ha de estar contínuament posant-se al dia en ferramentes de gestió que consumeixen molt de temps i que no són en absolut reconegudes. Tot a costa de no contractar a personal especialitzat que desenvolupe de manera eficient estes tasques.

Aquestes dades han sigut extretes d’un informe elaborat per Eixam-Estudis Sociològics i STEPV-Iv amb una mostra de 1.206 enquestats entre el PDI de les Universitats públiques valencianes, obtinguda entre els mesos de juliol de 2015 a febrer de 2016, amb un nivell de confiança del 95,5% i un error assumit del ±2,65% .