Resum del Consell de Govern i Consell Social del dia 17 de desembre
Del Consell de Govern destaquem els assumptes següents:

 

·       Aprovació, si és procedent, de la proposta de Derogació Normativa capacitació.

·  Aprovació, si és procedent, de la proposta d’assignació individualitzada al PAS de complements retributius per mèrits de gestió.

·   Aprovació, si és procedent, de la proposta de pressupost de la UPV i de les entitats dependents per a 2021.

·       Aprovació, si és procedent, de la proposta de Modificació RLT PAS  i d’aprovació de l’OPO 2021.

·         Aprovació, si és procedent, de la proposta de Distribució del 0,30 de la massa salarial.

·       Aprovació, si és procedent, de la proposta de Modificació del calendari laboral 2020 per al campus d’Alcoi.

·        Aprovació, si és procedent, de la proposta de POD  2021-2022.

·        Aprovació, si és procedent, de la proposta de Criteris confecció plantilla PDI 2021.

·        Aprovació, si és procedent, de la proposta de retribucions addicionals de la GVA al PDI.

·        Informe del Rector.

·        Torn obert de paraules.

 

Del Consell Social destaquem els assumptes següents:

 

·       S’aprova el pressupost de la UPV i de les entitats dependents per a 2021.

·  S’aproven les retribucions addicionals del sistema propi de la UPV del professorat universitari.

 

En aquest enllaç pots veure el resum més detallat