La distribución de la jornada entre les tareas del PDI

Els temps dedicats a les tasques del PDI   SABIES QUE… el professorat de les universitats públiques valencianes percep que dedica més de la mitat de la jornada laboral a la docència   % mitjà Docència 50,91 Recerca 25,31 Gestió 23,78   Percentatge mitjà del temps percebut invertit per a cadascuna tasca del PDI. [...]

2017-06-12T13:57:23+00:00

Cómo son las tareas del PDI

Els qualificatius associats a les tasques del PDI   SABIES COM… qualifica el professorat de les universitats públiques valencianes les activitats docent, investigadora i gestora? Nota: L'elecció d'aquests adjectius qualificatius ha sigut feta pels mateixos professors i professores en la fase qualitativa de l'estudi, composta per un total de 37 participants pertanyents a totes les [...]

2017-05-29T08:25:27+00:00

Los problemas para desarrollar nuestro trabajo

La burocràcia es el principal problema per a l'activitat docent, investigadora i de gestió, però no l'únic   SABIES QUE… segons el professorat de les universitats públiques valencianes la burocràcia es el principal problema per a l'activitat docent, investigadora i de gestió, però no l'únic Nota: Els problemes indicats en els gràfics han sigut [...]

2017-05-12T13:05:07+00:00

Cómo era, es y será nuestra situación laboral

La situació laboral del PDI és regular, pijor que la de fa uns anys, i amb una projecció de futur pessimista   SABIES QUE… més del 75% del professorat de les universitats públiques valencianes pensa que la seua situació laboral no és bona  Distribució percentual segons la valoració de la situació general del professorat. SABIES [...]

2017-05-09T11:16:05+00:00

La promoción profesional depende, únicamente, de la investigación

El reconeixement acadèmic depén de la recerca publicada   SABIES QUE… l'opinió de la pràctica totalitat del professorat de les universitats públiques valencianes és que el reconeixement acadèmic depén majoritàriament de la recerca publicada  Distribució percentual del grau d’acord amb “el reconeixement acadèmic es mesura majoritàriament en relació a la recerca publicada”. SABIES QUE… l'excés [...]

2017-05-04T11:34:38+00:00

La precariedad del profesorado asociado

Les universitats han convertit el professorat associat en mà d'obra barata   SABIES QUE… el professorat de les universitats públiques valencianes opina que la pitjor situació professional del PDI la pateix el professorat associat  Distribució percentual segons la valoració de la categoria professional en pitjor situació. SABIES QUE… més del 80% del professorat de les [...]

2017-05-02T09:26:53+00:00

La acreditación y la promoción

Els canviants criteris d'acreditació no són cap garantia de promoció   SABIES QUE… el fet que els criteris per a acreditar-se canvien constantment es percep com un entrebanc per a la promoció del professorat  Distribució percentual del grau d’acord amb “Els criteris per a promocionar es canvien contínuament, la qual cosa impossibilita la seua [...]

2017-04-27T11:48:15+00:00

Más trabajo por menos sueldo

Els sous del PDI es redueixen, les tasques i responsabilitats NO   SABIES QUE… quasi el 90% del professorat de les universitats públiques valencianes opina que el seu sou s’ha reduït però no la seua càrrega docent, investigadora i gestora  Distribució percentual del grau d’acord amb “els sous es redueixen però no la càrrega [...]

2017-04-12T10:53:56+00:00