Prevenció i salut laboral

Què és la prevenció?

La prevenció de riscos laborals és una política de protecció de la salut dels treballadors mitjançant

 • la prevenció dels riscos derivats del seu treball
 • la promoció de la millora de les condicions de treball per a elevar el nivell de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors,

S’entén per «prevenció» el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball.

S’entén com a «risc laboral» la possibilitat que un treballador patisca un determinat dany derivat del treball. Per a qualificar un risc des del punt de vista de la seua gravetat, es valoraran conjuntament la probabilitat que es produïsca el dany i la severitat del mateix.

Es consideren com a «danys derivats del treball» les malalties, patologies o lesions patides amb motiu o ocasió del treball.

 

Sense delegats i delegades no hi ha prevenció

Els Delegats i les delegades de Prevenció són els representants dels treballadors, designats per i entre els representants del personal, amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball.

 • Exigeixen a l’administració l’adopció de mesures de caràcter preventiu

 • Exerceixen una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals

 • Acompanyen al personal tècnic de prevenció i a la inspecció de treball i seguretat social en les avaluacions de caràcter preventiu dels ambients de treball.

 • Denuncien davant la inspecció de treball totes aquelles accions que incomplisquen la normativa en matèria de prevenció

 • Assessoren el personal treballador i atenen les seues demandes en matèria de prevenció i salut laboral. Atenen les consultes de l’administració en tots els aspectes relacionats amb l’àmbit de la seua competència

 • Col·laboren amb la direcció de l’empresa en la millora de l’acció preventiva

 • Promouen i fomenten la cooperació dels treballadors i les treballadores en l’execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals
 • Són consultats per l’administració, amb caràcter previ a l’execució de decisions que recull l’article 33 de la Llei de Prevenció

Contacta amb les nostres delegades o delegats si

 • Tens problemes amb la cadira, el monitor, la il·luminació, etc.

 • Necessites una adaptació del teu lloc de treball

 • Creus recomanable una avaluació del teu departament o unitat

 • Creus patir burn out o assetjament laboral

Què estem aconseguint a la UPV

 • Canvis de lloc de treball per motius de salut

 • Incrementar l’adequada vigilància de la salut al personal exposat a determinats riscos específics (no únicament la genèrica)

 • Incrementar la investigació pertinent dels accidents de treball per a evitar que es repetisquen

 • Instal·lació de mitjans d’extracció en laboratoris químics (campanes d’extracció i vitrines de gasos)

 • Actualització i adequació a la normativa de seguretat actual de màquines i equips antics (resguards, parades d’emergència, etc.)

 • Adquisició d’equips de manipulació de càrrega al personal per a evitar que hagen de fer esforços inadequats

 • Millores en la renovació d’aire, ventilació dels espais, i en la climatització

 • Adequació del lloc de treball al personal amb patologies concretes (adaptació de taules, cadires, distribució de mobiliari, etc.)

 • Adquisició d’armaris químics per a productes específics

 • Revisió i retirada d’elements que contenien amiant

 • Millor il·luminació dels espais de treball mitjançant l’augment i substitució de les lluminàries

 • Reducció de l’exposició al soroll que patia el personal d’alguns laboratoris

 • Reforma d’espais, instal·lacions i laboratoris que eren insegurs (baranes inadequades, sòls inapropiats, etc.)

 • Adquisició dels equips de protecció individual necessaris (mastegares respiratòries i facials, guants, ulleres, bates, arnesos, calçat de seguretat, etc.)

 • Reparació d’instal·lacions elèctriques defectuoses

 • Adequació de la senyalística i il·luminació per a evacuacions en cas d’emergència

 • Substitució de procediments de treball insegurs per uns altres sense risc (canvis de disseny de pràctiques de laboratori, etc.)