[layerslider id=»4″ /]

La prevenció de riscos laborals és una política de protecció de la salut dels treballadors mitjançant

 • la prevenció dels riscos derivats del seu treball
 • la promoció de la millora de les condicions de treball per a elevar el nivell de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors,

S’entén per «prevenció» el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball.

S’entén com a «risc laboral» la possibilitat que un treballador patisca un determinat dany derivat del treball. Per a qualificar un risc des del punt de vista de la seua gravetat, es valoraran conjuntament la probabilitat que es produïsca el dany i la severitat del mateix.

Es consideren com a «danys derivats del treball» les malalties, patologies o lesions patides amb motiu o ocasió del treball.

Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser duts a terme per fases de forma programada, són l’avaluació de riscos laborals i la planificació de l’activitat preventiva al fet que es refereixen els paràgrafs següents:

a) L’empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l’activitat, les característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que hagen d’exercir-los. Igual avaluació haurà de fer-se en ocasió de l’elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L’avaluació inicial tindrà en compte aquelles altres actuacions que hagen de desenvolupar-se de conformitat amb el que es disposa en la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat. L’avaluació serà actualitzada quan canvien les condicions de treball i, en tot cas, se sotmetrà a consideració i es revisarà, si fóra necessari, en ocasió dels danys per a la salut que s’hagen produït.

Quan el resultat de l’avaluació ho fera necessari, l’empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per a detectar situacions potencialment perilloses.

b) Si els resultats de l’avaluació prevista en el paràgraf a) posaren de manifest situacions de risc, l’empresari realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per a eliminar o reduir i controlar tals riscos. Aquestes activitats seran objecte de planificació per l’empresari, incloent per a cada activitat preventiva el termini per a dur-la a terme, la designació de responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seua execució.

A fi de donar compliment al deure protecció establit en la Llei de prevenció de riscos laborals, l’empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors reben totes les informacions necessàries en relació amb:

 • Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball, tant aquells que afecten a l’empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció.
 • Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos assenyalats en l’apartat anterior.

En compliment del deure protecció, l’empresari haurà de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant al moment de la seva contractació, qualsevol que sigui la modalitat o durada d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.

La formació haurà d’estar centrada específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres nous i repetir-se periòdicament, si fos necessari.

La formació al fet que es refereix l’apartat anterior haurà d’impartir-se, sempre que sigui possible, dins de la jornada de treball o, en defecte d’això, en altres hores però amb el descompte en aquella del temps invertit en la mateixa. La formació es podrà impartir per l’empresa mitjançant mitjans propis o concertant-la amb serveis aliens, i el seu cost no recaurà en cap cas sobre els treballadors.

L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.

Aquesta vigilància només podrà dur-se a terme quan el treballador preste el seu consentiment. D’aquest caràcter voluntari només s’exceptuaran, previ informe dels representants dels treballadors, els supòsits en els quals la realització dels reconeixements siga imprescindible per a avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per a verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un perill per al mateix, per als altres treballadors o per a altres persones relacionades amb l’empresa o quan així estiga establit en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat.

 1. Correspon a cada treballador vetlar, segons les seues possibilitats i mitjançant el compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguen adoptades, per la seua pròpia seguretat i salut en el treball i per la d’aquelles altres persones a les quals puga afectar la seua activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seua formació i les instruccions de l’empresari.
 2. Els treballadors, conformement a la seua formació i seguint les instruccions de l’empresari, deuran en particular:
  • Usar adequadament, d’acord amb la seua naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els quals desenvolupen la seua activitat.
  • Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari, d’acord amb les instruccions rebudes d’aquest.
  • No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s’instal·len en els mitjans relacionats amb la seua activitat o en els llocs de treball en els quals aquesta tinga lloc.
  • Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe, i als treballadors designats per a realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si escau, al servei de prevenció, sobre qualsevol situació que, al seu judici, comporte, per motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.
  • Contribuir al compliment de les obligacions establides per l’autoritat competent amb la finalitat de protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.
  • Cooperar amb l’empresari perquè aquest puga garantir unes condicions de treball que siguen segures i no comporten riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.

3. L’incompliment pels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de riscos al fet que es refereixen els apartats anteriors tindrà la consideració d’incompliment laboral als efectes previstos en l’article 58.1 de l’Estatut dels Treballadors o de falta, si escau, conforme a l’establit en la corresponent normativa sobre règim disciplinari dels funcionaris públics o del personal estatutari al servei de les Administracions públiques. El que es disposa en aquest apartat serà igualment aplicable als socis de les cooperatives l’activitat de les quals consistisca en la prestació del seu treball, amb les precisions que s’establisquen en els seus Reglaments de Règim Intern.

Què són els delegats de prevenció?

Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball.

Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del personal

 1. Col·laborar amb la direcció de l’empresa en la millora de l’acció preventiva.
 2. Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l’execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 3. Ser consultats per l’empresari, amb caràcter previ a la seua execució, sobre les decisions al fet que es refereix l’article 33 de la present Llei.
 4. Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Sergio Panella Bonet

Fátima Romero Sanchis

Miguel Ángel Selles Cantó

Paloma Pérez Díaz