En la següent mesa de negociació del PAS s’ha de tractar la identificació dels llocs de la plantilla que requereixen el requisit d’anglès, i per açò l’administració va remetre a les organitzacions sindicals una proposta molt genèrica d’unitats en les quals, segons el seu criteri, és necessari tindre personal que tinga acreditat el coneixement d’aquest idioma.

Després d’analitzar la documentació rebuda, STEPV-Iv ha presentat una nova proposta la principal novetat de la qual és la creació d’un complement retributiu per al personal que acredite el coneixement d’una llengua no oficial en la UPV.

Aquesta proposta, que s’incloïa en el nostre programa electoral, es presenta com una alternativa a la de l’administració, en la qual, amb les dades aportades, no es trobaria justificat la inclusió del requisit en molts dels llocs de treball que inclou, ja que considerem que el coneixement de l’idioma es tracta en aquests casos d’un valor afegit en l’acompliment, però no un requisit per a exercir les funcions del lloc.

Per a STEPV-Iv, assignar aquest requisit a més llocs de treball dels estrictament necessaris seria excessiu, no s’ajustaria a la realitat i comportaria una considerable limitació de les possibilitats d’accés a aquests llocs per qualsevol de les formes previstes en la legislació.

Les principals característiques d’aquest complement serien la de ser personal i no vinculat al lloc que s’ocupa; la de reconèixer-se pel coneixement de qualsevol llengua no oficial en la UPV i no solament l’anglès; i la de tenir diferents nivells, en funció del nivell de coneixement de l’idioma que s’acredite.

Si vols conèixer la proposta en profunditat pots consultar-la ací