Les universitats han convertit el professorat associat en mà d’obra barata

 

SABIES QUE… el professorat de les universitats públiques valencianes opina que la pitjor situació professional del PDI la pateix el professorat associat

 Distribució percentual segons la valoració de la categoria professional en pitjor situació.

SABIES QUE… més del 80% del professorat de les universitats públiques valencianes està d’acord en que s’ha pervertit la figura de l’associat per a convertir-la en mà d’obra barata

 Distribució percentual del grau d’acord amb “la figura de associat s’ha pervertit per a encobrir la contractació de mà d’obra barata”.

 

Què opina STEPV-Iv al respecte?

La figura del professorat associat s’ha pervertit i poc queda d’aquella definida en la LOU.

El que caracteritza aquest professorat en totes les universitats és la precarietat: un salari indigne i el fet de trobar-se en una situació de vulnerabilitat, amb contractes que han d’anar renovant-se any rere any (en molts casos superant els 15 anys de continuïtat). Per aquesta raó, STEPV-Iv reclama la creació de polítiques d’estabilització per a aquesta plantilla i una retribució digna.

La falta de figures alternatives per a la substitució del professorat, funcionari o laboral, ha convertit aquesta figura en mà d’obra barata utilitzada per a cobrir qualsevol necessitat docent.

En la UPV en particular, cal afegir la falta de criteris de no renovació i la falta absoluta de voluntat dels equips de govern per a definir-los. En la pràctica, això ha facilitat, en molts casos, el rebuig de personal sense necessitat de cap argument, tal i com STEPV-Iv du temps denunciant en les meses de negociació.

També el professorat associat de la UPV veu com, cada vegada més, se li imposen tasques de gestió docent no atribuïbles a aquesta figura i no retribuïdes salarialment, alhora que no se li valoren els mèrits investigadors en la NOA, mentre la Universitat sí que els comptabilitza com a propis.

Les universitats no consideren el professorat associat com a propi i integrat dins del seu àmbit i, en el cas de la UPV, no se’ls reconeix antiguitat (triennis) ni complement específic, retribucions que altres universitats del nostre entorn sí que reconeixen.

Aquestes dades han sigut extretes d’un informe elaborat per Eixam-Estudis Sociològics i STEPV-Iv amb una mostra de 1.206 enquestats entre el PDI de les Universitats públiques valencianes, obtinguda entre els mesos de juliol de 2015 a febrer de 2016, amb un nivell de confiança del 95,5% i un error assumit del ±2,65% .