La burocràcia es el principal problema per a l’activitat docent, investigadora i de gestió, però no l’únic

 

SABIES QUE… segons el professorat de les universitats públiques valencianes la burocràcia es el principal problema per a l’activitat docent, investigadora i de gestió, però no l’únic

Nota: Els problemes indicats en els gràfics han sigut identificats pels propis professors i professores en la fase qualitativa de l’estudi, composta per un total de 37 participants pertanyents a totes les figures contractuals del PDI. Podeu trobar una descripció més detallada dels problemes en l’apartat “Els problemes quotidians” de l’informe;.

 Valoració dels problemes associats amb la docència (distribució percentual).

 Valoració dels problemes associats amb la recerca (distribució percentual).

 Valoració dels problemes associats amb la gestió (distribució percentual).

Què opina STEPV-Iv al respecte?

És molt cridaner que la burocràcia es revele com el problema més important per al PDI, afectant totes les tasques que desenvolupa (docència, investigació i gestió). STEPV-Iv identifica l’excés de normativa i de procediments burocràtics com a causes principals, que es tradueixen en un increment substancial de les aplicacions informàtiques de suport a la gestió docent i investigadora. Això, tot i que ha facilitat l’automatització de determinades tasques, ha comportat alhora un increment substancial del temps que ha de dedicar-hi el PDI (incloent l’aprenentatge i la gestió d’incidències), per al qual les nostres administracions universitàries no han dedicat recursos, i que podria haver-se alleujat si s’haguera comptat amb un suport adequat de PAS.

A la UPV existeixen infinitat d’exemples: guia docent, contracte programa, selecció i avaluació de competències transversals, gestió de tesis, normes d’avaluació generals i particulars de cada escola, introducció de mèrits docents i investigadors, complexitat dels sistemes d’avaluació derivats de l’avaluació contínua i sistemes alternatius per a alumnes amb dispensa, etc. Algunes d’aquestes tasques corresponen sovint amb un control creixent sobre el treball del PDI, així com un control del PDI sobre els propis alumnes.

Resulta decebedor per al docent el poc reconeixement que el sistema universitari dóna a la docència, factor recurrent que apareix al llarg de tot l’estudi i del que ja parlàrem la setmana passada; igualment preocupant es la percepció del procés de infantilització de l’alumnat que es constata dins de les aules, clara mostra del fracàs del model educatiu d’adaptació al EEES.

Pel que es refereix a la recerca, el professorat destaca la falta de recursos econòmics i tècnics, derivats del nou model “d’investigador-emprenedor” que, per a poder desenvolupar el seu treball, ha de cercar amb molta dificultat el seu finançament. A tot això cal afegir els problemes amb la publicació dels treballs, assistència a congressos, pagar-per-publicar, etc., que s’han convertit en un negoci per a les editorials, menyscabant l’essència de la transferència del coneixement.

STEPV-Iv opina que la major part d’aquests problemes podrien solucionar-se amb un finançament i una gestió de recursos adequats i orientats al correcte desenvolupament del servei públic de l’educació superior, focalitzant-se en un model d’universitat centrat en les persones i la ciència, i no en gelades xifres de rànquings més que qüestionables.

Aquestes dades han sigut extretes d’un informe elaborat per Eixam-Estudis Sociològics i STEPV-Iv amb una mostra de 1.206 enquestats entre el PDI de les Universitats públiques valencianes, obtinguda entre els mesos de juliol de 2015 a febrer de 2016, amb un nivell de confiança del 95,5% i un error assumit del ±2,65% .