Els temps dedicats a les tasques del PDI

 

SABIES QUE… el professorat de les universitats públiques valencianes percep que dedica més de la mitat de la jornada laboral a la docència

 

% mitjà

Docència

50,91

Recerca

25,31

Gestió

23,78

 

Percentatge mitjà del temps percebut invertit per a cadascuna tasca del PDI.

SABIES QUE… el professorat de les universitats públiques valencianes opina que la tasca del PDI més important és la docència, i que encara deuria ser-hi més

 

Mitjana

Importància que té la docència

7,81

Importància que té la recerca

7,20

Importància que té la gestió

5,18

 

Mitjana de la importància de cadascuna de les tasques del PDI.

 

Mitjana

Importància que hauria de tindre la docència

9,15

Importància que hauria de tindre la recerca

8,52

Importància que hauria de tindre la gestió

4,21

 

Mitjana de la importància que hauria de tindre cadascuna de les tasques del PDI.

Què opina STEPV-Iv al respecte?

De nou, l’opinió del PDI reflecteix la importància que per a les universitats, com a centres generadors i difusors de coneixement que són, han de tenir la docència i la investigació, i com en la situació actual ens trobem amb la impotència d’aquests professionals, que no poden atendre ambdues tasques amb la dedicació i importància que requereixen, amb tota la frustració que això comporta.

En termes de mitjanes, el PDI pensa que la docència i la investigació haurien de tenir més importància en relació a la gestió administrativa que la atorgada actualment. El sistema, en canvi, en compte de donar solució a aquesta necessitat, incrementa cada vegada més les tasques de gestió de la docència i la investigació que ha de realitzar el PDI. Les retallades en la contractació de PAS no deuen ser compensades pel col·lectiu del PDI, tot deixant de banda les seues responsabilitats pròpies i fonamentals.

De fet, com indiquen les dades, en termes de dedicació laboral, el PDI dedica un temps similar a la gestió que a la recerca, que ve a ser la meitat que a la docència, ràtios que resulten ben bé alarmants si considerem que la gestió ha de servir als dos objectius bàsics de tota universitat, que són la docència i la recerca. En este sentit, les universitats segueixen apostant per un model inmers dins d’un cercle viciós incoherent que precaritza l’ensenyament públic de qualitat.

Per a STEPV-Iv, això trau a la llum la necessitat imperiosa de reduir la càrrega de gestió si es vol aprofitar el capital humà que aporta el nostre PDI i no malbaratar-lo en trames burocràtiques, fent polítiques de contractació coherents amb les tasques a desenvolupar i les retribucions a percebre.

Aquestes dades han sigut extretes d’un informe elaborat per Eixam-Estudis Sociològics i STEPV-Iv amb una mostra de 1.206 enquestats entre el PDI de les Universitats públiques valencianes, obtinguda entre els mesos de juliol de 2015 a febrer de 2016, amb un nivell de confiança del 95,5% i un error assumit del ±2,65% .